ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  Τι είναι το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη;
  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη αποτελεί αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Masters) και λειτουργεί (με υπουργική απόφαση) από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Το Πρόγραμμα οργανώνουν και λειτουργούν τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας . Τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος έχει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

  Ποιοι είναι οι στόχοι το προγράμματος;
  Οι στόχοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:
  - Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
  - Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
  - Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  - Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

  Τι τίτλους απονέμει το Μεταπτυχιακό στην  Οικονομική Επιστήμη;
  Το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη οδηγεί στην απονομή των εξής Μεταπτυχιακών τίτλων:
  α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Οικονομική Επιστήμη με εξειδίκευση σε μια από τις δύο κατευθύνσεις:
  - Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
  - Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
  β)  Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απευθύνεται:
  - σε όσους επιθυμούν ανώτατες ποιοτικές σπουδές
  - σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και αναγνώριση για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
  - σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν αργότερα σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών

  Ποιοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα;
  1. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, τμημάτων ΤΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
  2. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν το πολύ μέχρι τρία (3) μαθήματα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
  3. Η αποδοχή ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

  Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;
  Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

   
  Υπάρχουν δίδακτρα;

  Το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη ανακοινώνει, ότι από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 προβλέπεται η καταβολή Διδάκτρων ύψους 2000 ευρώ σε δύο δόσεις.

  Επιπλέον, χορηγούνται υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των εισακτέων φοιτητών.  Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διαλέξεων;
  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα ενώ υπάρχει και μέγιστος αριθμός απουσιών.

  Σε τι γλώσσα διεξάγονται οι διαλέξεις;
  Οι διαλέξεις δίδονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα αλλά και στην αγγλική. Η πλειονότητα της βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική γλώσσα, της οποίας η αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης αποτελεί κριτήριο επιλογής. 


  Χρήσιμες Ημερομηνίες*
  -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Τέλος Μαϊου
  - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Έως τέλος Αυγούστου
  - Β' και Γ' ΦΑΣΗ ( συνέντευξη) : Αρχές Σεπτεμβρίου
  - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου
  - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Μέσα Σεπτεμβρίου

  *Όλες οι ημερομηνίες δίνονται κατά προσέγγιση και μπορεί να αλλάξουν πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης στις εφημερίδες
  Τα τελευταία νέα του τμήματος