Π.Μ.Σ. στη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  uom logo

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

  (Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education)

  Αντικείμενο-Σκοπός

  Το Π.Μ.Σ. στη «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της Διά Βίου Μάθησης και της Ειδικής Αγωγής. Ιδιαίτερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών, στελεχών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία της Διά Βίου Μάθησης και της Ειδικής Αγωγής και στα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρουν οι δύο κατευθύνσεις του Προγράμματος.

  Συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

  Η Κατεύθυνση της «Διά Βίου Μάθησης» καλύπτει το πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση), το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ερευνητών, εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών ειδικών στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, το πεδίο σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διοίκησης φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και γενικά τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Η Κατεύθυνση της «Ειδικής Αγωγής» καλύπτει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αποβλέπει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ερευνητών και στελεχών ειδικών στην πρόγνωση, αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, καθώς και στη διδασκαλία, αποκατάσταση και εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων

  της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

  Κριτήρια Επιλογής:

  1. Προσδιορισμός και ποσοστιαίος συντελεστής των κριτηρίων επιλογής

  Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και αντιστοιχίζονται με μονάδες ως εξής:

  Ο βαθμός του πτυχίου παίρνει έως και 20 μονάδες, δηλαδή ο βαθμός του πτυχίου πολλαπλασιάζεται X 2. Ως πρώτο πτυχίο λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο που ορίζει ο ίδιος ο υποψήφιος στην αίτηση εισαγωγής που υποβάλει στη Γραμματεία. Η συνολική βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις είναι έως και 80 μονάδες, ενώ κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται από 0 έως 20. Ο γενικός βαθμός επίδοσης που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί 2.

  Ο ανώτερος αριθμός μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι εκατό (100). Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά στον τελικό πίνακα των αποτελεσμάτων της κάθε κατεύθυνσης.

  2. Οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων

  Τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της οργάνωσης και της διεξαγωγής των εξετάσεων έχει η Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων.

  Διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε δύο γνωστικά αντικείμενα για κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Για την κατεύθυνση της Διά Βίου Μάθησης ως εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα ορίζονται: α) Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και Στοιχεία Στατιστικής, β) Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά βίου Μάθηση. Για την κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής ως εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα ορίζονται: α) Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και Στοιχεία Στατιστικής β) Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση των ΑμΕΑ.

  Επιτυχόντες θα είναι οι πρώτοι δεκαπέντε (15) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις.

  Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας:

  Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1 /C1μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «πολύ καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

  Αριθμός Εισακτέων: 30 (15 ανά Κατεύθυνση)

  Διάρκεια : 4 εξάμηνα (3 εξάμηνα + Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Δίδακτρα: χωρίς δίδακτρα

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: βλέπετε πρόσφατες Ανακοινώσεις του τμήματος

  Διευθυντής: Σίμος Γρηγόριος, Αν. Καθηγητής

  Δομή Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS

  9 μαθήματα και διπλωματική Εργασία (6 υποχρεωτικά +3 επιλογής)

  Κατεύθυνση: Διά Βίου Μάθηση  Α' εξάμηνο (2 υποχρεωτικά )

  Β' εξάμηνο (2 υποχρεωτικά)

  Γ' εξάμηνο (2 υποχρεωτικά)

  Δ' εξάμηνο (2 υποχρεωτικά)

  Διδακτική Μεθοδολογία της εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών

  Διά βίου μάθηση και αγορά εργασίας

  Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχολογία των ενηλίκων

  Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων & εμπειρία πεδίου

  Επιστημολογικές και ηθικές προϋποθέσεις της Διά βίου Μάθησης

  Συμβουλευτική και τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων: Μικροδιδασκαλίες & εμπειρία πεδίου

  Ψυχολογία της εργασίας και της Δια Βίου Μάθησης

  Μεταπτυχιακή εργασία

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο)

  Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών στη Δια Βίου Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

  Προγράμματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εκπαίδευση e-εκπαιδευτών ενηλίκων (Εκπαιδευτές από απόσταση)

  Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

  Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων

  Παγκοσμιοποίηση - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δια βίου μάθηση

  Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων και Οργανισμών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

  Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή  Α' εξάμηνο (2 υποχρεωτικά)

  Β' εξάμηνο (2 υποχρεωτικά)

  Γ' εξάμηνο (1 υποχρεωτικό)

  Δ' εξάμηνο (1 υποχρεωτικό)

  Ειδικά θέματα Έρευνας Εγκεφάλου

  Γνωστικές και Κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με αυτισμό

  Πρακτική Άσκηση

  Μεταπτυχιακή εργασία

  Παράμετροι διάγνωσης και αποκατάστασης της επικοινωνίας στα ΑμΕΑ

  Διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρία και πράξη


  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο)

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο)

  Εισαγωγή στην Θεραπευτική του αγχώδους/ φοβικού παιδιού

  Λειτουργικές γνώσεις και δεξιότητες ατόμων με νοητική καθυστέρηση και βαριές αναπηρίες

  Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης

  Ψυχοδιαγνωστικά μέσα στην ειδική αγωγή

  Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή

  Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στις νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και αποκατάσταση

  Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ στη «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»

  τηλ.: 2310 891348

  e-mail: ekpmet@uom.edu.gr  afisa-pms-ekp-2017-2018.jpg

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2017-2018


  Μπορείτε να πάρετε την ύλη και την προτεινόμενη βιβλιογραφία των εισαγωγικών εξετάσεων για το 2017-2018 από τους παρακάτω συνδέσμους:

  ‣ Ειδική Αγωγή
  ‣ Δια βίου μάθηση


  ‣ κοινοποίηση του κανονισμού του ΠΜΣ
  ‣ ΦΕΚ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ "ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ.

   

   

  Τα τελευταία νέα του τμήματος