ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  Σημαντική Ανακοίνωση:

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει εγκρίνει την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με τη σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ B΄ 2756/11-7-2018.

  Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας έχει υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

  Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον επόμενο κύκλο του Προγράμματος (Ακαδημαϊκό έτος: 2018-2019) αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

  Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να εξακολουθείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα, ώστε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων: https://goo.gl/forms/1V6tMz4gibsHAamz2

  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Προκήρυξη του νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν έχει αναρτηθεί ακόμη λόγω της διαδικασίας Επανίδρυσης όλων των Μεταπτυχιακών όλων των Α.Ε.Ι. (Νόμος 4485/2017).

  Ζητούμε την κατανόησή σας και παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες, όπως απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mhm@uom.edu.gr ή στο τηλέφωνο 2310 891212.

  Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

  Επίσης, αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα, μπορούμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνοντας τη φόρμα: https://goo.gl/forms/1V6tMz4gibsHAamz2
  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας δεύτερου τμήματος του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Master in Health care Management – ΜHM).

  Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

  Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στο δεύτερο τμήμα του 3ου κύκλου του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2018, θα είναι, κατ? ανώτατο όριο, 70.

  Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση [λήψη από την ιστοσελίδα (http://mhm.ode.uom.gr/programma-spoudon-3/dikaiologitika) ή τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.]. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υπογεγραμμένη στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

  3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.

  5. Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέσουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες. Τα Στελέχη Επιχειρήσεων ή Οργανισμών θα πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από τον εργασιακό τους χώρο. Τα έντυπα συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέσουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες. Τα Στελέχη Επιχειρήσεων ή Οργανισμών θα πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από τον εργασιακό τους χώρο. Τα έντυπα συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://mhm.ode.uom.gr/programma-spoudon-3/dikaiologitika) (η χρήση του εντύπου της συστατικής επιστολής είναι προαιρετική).

  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν τέτοια αποδεικτικά μόνο εάν υπάρχουν.

  7. Επιπρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις – βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, 2ο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, Υ/Η.

  8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Για το TOEFL απαιτείται βαθμός από 60 έως 78 ή ανώτερο στο Internet-based test και για το IELTS 6.0 ή ανώτερο. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, ή πτυχίου από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια.

  9. Αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου 30?. Το χρηματικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Π.Μ.Σ (Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού: 5202 076187 355, IBAN: GR87 0172 2020 0052 0207 6187 355). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και να αναφέρεται ο κωδικός έργου 81136. Το παραπάνω ποσό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

  Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

  Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.500 ? συνολικά. Κάθε εξάμηνο καταβάλλονται 1.500 ? σε δύο δόσεις. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι 3 συνολικά (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

  Εάν ο/η υποψήφιος/α εργάζεται, τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αθανασία Γκιμπερίτη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κτίριο Διοίκησης, Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891212 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mhm@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 11.00π.μ. – 15.00μ.μ.

  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

  στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

  Βασίλειος Αλετράς

  Αναπλ. Καθηγητής

  Τα τελευταία νέα του τμήματος