Π.Μ.Σ. στις Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Προκηρύξεις νέων κύκλων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδ. έτος 2018-2019 δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη λόγω της διαδικασίας Επανίδρυσης όλων των Μεταπτυχιακών όλων των Α.Ε.Ι. (Νόμος 4485/2017).

  Ζητούμε την κατανόησή σας και παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τον ιστότοπο για την επαναπροκήρυξη. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο csd@uom.edu.gr για να σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:


  • Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.
  • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου. Υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος μπορείτε να παραλάβετε από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και είναι αναρτημένο εδώ.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
  • Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής.
  • Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων που προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης των πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής, στη οποία να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
  • Άλλα πτυχία ΑΕΙ, εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα.
  • Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα.
  • Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα.
  • Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.
  • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Κατάθεση τέλους 30 ευρώ στο λογαριασμό του Π.Μ.Σ. «Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» (Τράπεζα Πειραιώς: 5202-078004-029, να αναγράφεται στην απόδειξη για το Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

  Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

  • To Π.Μ.Σ. "Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας" πληροί τα κριτήρια που έχουν οριστεί στην εγκύκλιο 1482/11-3-2016 για την συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου με την Ειδική Αγωγή. Για όσους έχουν πρώτο πτυχίο στη Λογοθεραπεία, το υπάρχον Π.Μ.Σ. θεωρείται ότι ανήκει στον κλάδο τους και σύμφωνα με την εγκύκλιο 342/19-1-2017 μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό μορίων, δηλαδή 4 (τέσσερα) μόρια για προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.
  • Το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια δύο χρόνια. Οι διδάσκοντες σε αυτό είναι διακεκριμένοι καθηγητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στα γνωστικά τους αντικείμενα. Τα μαθήματα γίνονται κατά τις μέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα ή Παρασκευή. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, γίνεται εντατική διδασκαλία διάρκειας μιας εβδομάδος, κατά τη θερινή περίοδο, από διδάσκοντες που έρχονται από το εξωτερικό. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.
  • Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι πλήρης.
  • Οι απόφοιτοι λογοθεραπευτές θα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές σε κάθε τομέα μέσω βιωματικών εργαστηρίων, περιπτωσιολογικών μελετών, βιντεοανάλυσης κ.ά. Επίσης, εφόσον ασκούν κλινικό επάγγελμα, θα έχουν τη δυνατότητα να συζητούν και να αναλύουν συμβουλευτικά δικά τους περιστατικά με έμπειρους και εξειδικευμένους διδάσκοντες της αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Εξαιτίας της αυξημένης χρονικής διάρκειας και των υψηλών προδιαγραφών του, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 5.600 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Οι πρώτοι 26 επιτυχόντες με τα περισσότερα μόρια κατά της αξιολόγηση θα έχουν ο καθένας έκπτωση 630 ευρώ επί του ποσού των διδάκτρων.
  • Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 60 κατ' έτος.
  • Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3549/2007), ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω ή ξένων πανεπιστημιακών τμημάτων, ισότιμων προς τα ελληνικά, καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), οι οποίοι κατέχουν επαρκώς την ελληνική και αγγλική γλώσσα. Σε ποσοστό 30% μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι συναφών επιστημών.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1 («πολύ καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

  Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι τα εξής: 1) ο βαθμός πτυχίου/ων, 2) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., 3) ο βαθμός της Πτυχιακής εργασίας, όταν αυτή είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 4) οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, 5) η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 6) η βαθμολογία στη συνέντευξη, η οποία αντανακλά τη συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

  Η μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

  Κριτήρια επιλογής

  Μέγιστη πίστωση μορίων

  Ο βαθμός πτυχίου

  10

  Τα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα των θεματικών περιοχών του Π.Μ.Σ. (2 μόρια για κάθε μάθημα).

  10

  Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (βαθμός = μόρια) όταν αυτή είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

  10

  Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

  15

  Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων (10 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό ή σε πρακτικά συνεδρίου και 5 μόρια για κάθε ανακοίνωση με δημοσίευση σε τόμο περιλήψεων συνεδρίου, με μέγιστο τα 25 μόρια)

  25

  Η βαθμολογία στη συνέντευξη

  30

  · Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα μαθημάτων παρακαλώ πατήστε εδώ.

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 540 06

  • τηλέφωνο: 2310 891641, τις εξής ώρες και ημέρες: Δευτέρα 11.00-15.00, Τρίτη 10.00-14.00, Πέμπτη 10.00-14.00, Παρασκευή 11.00-15.00

  Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην παραπάνω διεύθυνση. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά την Παρασκευή 15/07/2017 είναι εκπρόθεσμες και δε λαμβάνονται υπόψη. Σας παρακαλούμε έξω από το φάκελο αποστολής των αιτήσεων να αναγράφεται "Για το Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας", Κτίριο ΚΖ, 3ος όροφος, γραφείο 308, τηλέφωνο 2310891641.

  Η Διευθύντρια του

  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Καθηγήτρια
  Αρετή Οκαλίδου


 • Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης

 • Εσωτερικός Κανονισμός

 • Οδηγός Σπουδών


 • Τα τελευταία νέα του τμήματος