ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  Διευθύντρια : Λελούδα Στάμου  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :

  1. Διδακτική της Μουσικής.

  2. Μουσικοθεραπεία

  Εγκρίθηκε και πρόκειται να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Μ.Ε.Τ.) της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  1. Διδακτική της Μουσικής.

  2. Μουσικοθεραπεία

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

  Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι α) η διδακτική της μουσικής σε ποικίλα τυπικά, μη τυπικά και άτυπα παιδαγωγικά πλαίσια, β) η μουσικοθεραπεία ως κύρια ή συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με αναπηρίες, ειδικές ομάδες πληθυσμού, κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες κ.α., με στόχο τη θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.

  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των σπουδαστών, η ανάπτυξη πρακτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου γνώσεων, επιστημονικής σκέψης καθώς και η προώθηση της έρευνας στα γνωστικά πεδία α) της διδακτικής της μουσικής και β) της μουσικοθεραπείας, αντίστοιχα. Απώτερος σκοπός του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια στους σπουδαστές προκειμένου να είναι σε θέση: α) να λειτουργήσουν παιδαγωγικά σε ποικίλα τυπικά, μη τυπικά ή άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια (κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής»), β) να εργαστούν ως μουσικοθεραπευτές σε μια ποικιλία πλαισίων με παιδιά κι ενήλικες τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, άτομα με αναπηρίες, με ειδικούς πληθυσμούς όπως άτομα τρίτης ηλικίας, χρόνια ασθενείς, καθώς και με κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες και ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (φυλακισμένοι, εξαρτημένα άτομα, θύματα βίας κλπ.) (κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία»).

  Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» θα κατέχουν επίσης τις απαραίτητες, υψηλού επιπέδου, δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και ερευνητική δραστηριότητα σε αντίστοιχα επιστημονικά και διεπιστημονικά πεδία.

  ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

  Ειδικότερα και σε συνάρτηση με τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ., οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:

  Α) Για την κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής»:

  i. Η υψηλού επιπέδου σπουδή στο επιστημονικό/ ερευνητικό και εφαρμοσμένο πεδίο της διδακτικής της μουσικής, με εμβάθυνση στις αρχές, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία νέων μορφών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μουσικής εκπαίδευσης,

  ii. Η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών για τους ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν ως εκπαιδευτικοί της μουσικής μέσα στα νέα κοινωνικά πλαίσια που διαμορφώνονται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια

  iii. Η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικής σκέψης και ερευνητικών δεξιοτήτων στον χώρο της διδακτικής της μουσικής με έμφαση σε διεπιστημονικές συνδέσεις και αναζητήσεις.

  Β) Για την κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία»

  i. Η θεωρητική κατάρτιση κι εκπαίδευση των σπουδαστών στη μουσικοθεραπεία ως κύρια ή συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε ένα μεγάλο φάσμα πλαισίων, όπως για παράδειγμα νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα, σχετικοί φορείς, ιδιωτικά γραφεία κλπ. Η κατάρτιση αυτή θα τους παρέχει εφόδια προκειμένου να είναι σε θέση να εργαστούν με ένα ευρύ φάσμα ατόμων, όπως π.χ. με άτομα με αναπηρία (τύφλωση, βαρηκοΐα, σύνδρομα, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, μαθησιακές δυσκολίες κ.α.), νοσοκομειακούς ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, άτομα με προβλήματα εξαρτήσεων, άτομα τρίτης ηλικίας κλπ., με στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, την καλύτερη ποιότητα ζωής και την δυνατότητα για σταδιακή κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των ατόμων.

  ii. Η ανάπτυξη πρακτικών κι επαγγελματικών δεξιοτήτων των σπουδαστών στη μουσικοθεραπεία μέσα από βιωματική εκπαίδευση σε ενεργητικές και δεκτικές μεθόδους και προσεγγίσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων και εποπτευόμενη κλινική άσκηση. Έμφαση δίνεται στο μουσικό κλινικό αυτοσχεδιασμό, τις πολλαπλές εφαρμογές προηχογραφημένης μουσικής, και τη διάδραση θεραπευτή - θεραπευόμενου.

  iii. Η καλλιέργεια ερευνητικής σκέψης και ερευνητικών δεξιοτήτων στον τομέα της μουσικοθεραπείας και στις διεπιστημονικές συνδέσεις της με άλλους επιστημονικούς τομείς.

  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  Το ΠΜΣ «Μουσική και Κοινωνία» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Διδακτική της Μουσικής.

  2. Μουσικοθεραπεία.

  ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κοινωνία» γίνονται δεκτοί μετά από διαδικασία επιλογής, πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών, παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων ειδικής αγωγής, τμημάτων ψυχολογίας και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Εισαγωγικές εξετάσεις, οι λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται με την εκάστοτε προκήρυξη.

  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε:

  α) Τρία (3) εξάμηνα για την κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής», συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

  β) Τέσσερα (4) εξάμηνα για την κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία», συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

  Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


  Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

  Τα τελευταία νέα του τμήματος