Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Λόης  Λαμπριανίδης
| Βιογραφικό |
Λαμπριανίδης Λόης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική Γεωγραφία Περιφερειακή Ανάπτυξη"
 • e-mail: loisl (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ2, 212
 • Τηλέφωνο: 2310-891795
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Δίπλωμα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, A.Π.Θ. (1977)
 • M.A. in Urban and Regional Studies, University of Sussex, U.K. (1978)
 • Ph.D. in Economic Geography, L.S.E., University of London, U.K. (1982)
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ EΛΛAΔA ΚΑΙ E.Ε. (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠEPIΦEPEIAKH OIKONOMIKH (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 
Άλλες Δραστηριότητες

Μέλος Συντακτικών Επιτροπών

1. 2012 - σήμερα member of the International Advisory Board of theJournal of Immigrant and Refugee Studies.

2. 2008 - 2012. Editor European Urban and Regional Studies

3. 2001 - σήμερα.Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσηςτου περιοδικούΓεωγραφίες

4. 1999 - 2004 Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Πανεπιστήμιο

5. 1999 - 2010 Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Τόπος (Επιθεώρηση Χωρικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος)

6. 1990-98. Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσηςτου περιοδικούTόπος (Επιθεώρηση αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και σχεδιασμού).

7. 1988-97.Αssociate/Corresponding Εditor στο περιοδικό Capital and Class (Journal of the Conference of Socialist Εconomists).

ΕΡΕΥΝHΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

α. Ερευνητικά Προγράμματα

5.α.1.Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνών

1. 2015-2016 Outward Migration from Greece during the Crisis, Χρηματοδότηση από LSE

2. 2012-2015. Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας. ΧρηματοδότησηΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - Υπουργείο Παιδείας (Πράξη: ΘΑΛΗΣ).

3. 2004-2006. The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries Financed by European Commission 6th Framework programme, (priority 7 citizens and governance in a knowledge based society http://afroditi.uom.gr/move/

4. 2000-2002. The future of Europe's Rural Periphery: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation». (Ferrao J., Herdzina K., Kalantaridis C., Piacescki B., Smallbone D.,) Financed by European Commission 5th Framework programme) http://afroditi.uom.gr/ferp/

5. 2000-2002. Rural entrepreneurship and employment in Transition(Russia, Ukraine). (Kalantaridis C., Kalugina Z. Makhmutov A., Pityoulych M.). Financed by INTAS http://afroditi.uom.gr/ruret/

6. 2000. Ο ρόλος των σύγχρονων μεταναστών από τις χώρες ΚΑΕ στην οικονομία της Θεσσαλονίκης, Συνεργασία με Λυμπεράκη Α., Χατζηπροκοπίου Π. και Brahimi B. Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ενωση (πρόγραμμα INTEMIGRA- INTERREG IIC - CADSES) /Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

7. 2000. Καταγραφή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων Βουλγαρία, Συνεργασία με Καλογερέση Θ και Αργυρόπουλο Σ. Χρηματοδότηση ΔΙΠΕΚ

8. 2000 Στατιστικά δεδομένα των Αλβανών μεταναστών στη Θεσσαλονίκη, Συνεργασία με Brahimi B. .Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα INTEMIGRA - INTERREG IIC - CADSES) /Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας ).

9. 1999-2000 Συγκριτική ανάλυση των οικονομικών συνθηκών στις Χριστιανικές - και Πομακικές - Μουσουλμανικές κοινότητες των ορεινών περιοχών των νομών Ροδόπης και Ξάνθης, Συνεργασία με Καλογερέσης Θ. Χρηματοδότηση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

10. 1998-1999Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης νομού Ροδόπης. Συνεργασία με Ακριβοπούλου Λ. Χρηματοδότηση Αναπτυξιακή Ροδόπης/ Planet.

11. 1997-98. Εκ των υστέρων εκτίμηση μακροοικονομικών επιπτώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης -Θεσσαλονίκη 1997. Συνεργασία με Κατσίκας Ηλ. και Ιωάννου Δ. Χρηματοδότηση Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη '97 - Ευρωσύμβουλοι.

12. 1997. Η ελληνική βιομηχανία και οι εξελίξεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: δυνατότητες και προκλήσεις Συνεργασία με Καλανταρίδης Χρ., Καραγιάννη Στ., Κατσίκας Η., Κουρτέσης Α. Χρηματοδότηση ΥΒΕΤ, τόμοι 2, σσ. 446.

13. 1996-98 Οι οικονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικότερα της Β. Ελλάδας από το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Συνεργασία με Ζήκος Σπ., Καραγιάννη Στ., Κατσίκας Η., Κουρτέσης Αρ., Μαυρουδέας Στ. Χρηματοδότηση ΓΓΕT -ΠΕΝΕΔ 1994.

14. 1996. Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης. Συνεργασία με Ανδριά Γ., Καραγιάννη Στ, Λινάρδο-Ρυλμόν Π. Χρηματοδότηση Υπουργείο Βιομηχανίας - Έρευνας και Τεχνολογίας -ΥΒΕΤ τόμος 1 σσ. 119

α.2.Μέλος ερευνητικών ομάδων

15. 2012 Παπαταξιάρχης Α., Μπελλας Χρ., Λαμπριανίδης Λ. κ.ά... 2012- Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του πρoφίλ των νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισης του στα κράτη μέλη της ΕΕ Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών

16. 2011 Restructuring in SME's coordinated by D. Smallbone University of Kingston, Funded by European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

17. 2008-12. M. L. Fonseca (Επιστημ. Υπεύθυνος) FLUL- University of Lisbon Portugal, «Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood Integration in European Urban Spaces (Geitonies)», (http://geitonies.fl.ul.pt/), P. Lindo IMES- University of Amsterdam The Netherlands; Josef Kohlbacher ISR- Austrian Academy of Science Austria; J. Gonzalez University of Deusto Spain, Labrianidis L. RDPRU- University of Macedonia Greece, A. Grzyma?a-Kaz?owska CMR- University of Warsaw, Poland. Χρηματοδότηση Δ/νση Έρευνας Ευρωπαϊκής Επιτροπής (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο STRΕP).

18. 2006. «Επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες των εργαζομένων, σημαντικών δομικών αλλαγών στις συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα», ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΜΠΑΠ Χρηματοδότηση ΥΠΑΝ.

19. 2006. Smallbone D. (Co-ordinator), Welter, Rogut A., Labrianidis L., Liuhto, Todorov, Venesaar «Challenges and Prospects of Cross Border Co-operation in the Context of EU Enlargement» (CBCED), Χρηματοδότηση Δ/νση Έρευνας Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο STRΕP).

20. 2004. Παπαταξιάρχης Α., Λαμπριανίδης Λ. Τοπάλη Π., κ.ά. Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα, Πυθαγόρας, ΥΠΕΠΘ.

21. 2004. Καυκαλάς Γ., Φουτάκης Δ., Αγγελίδης Π., Καιρίδης Δ., Κουτσουπιάς Ν., Λαμπριανίδης Λ. και Τσιακίρης Σ., Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία: Οικονομικός Χώρος της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ.

22. 2002-2005. Bengs C. (Co-ordinator), Davoudi S., Marques da Costa E., Labrianidis L., Zonnevelt W., Prezioso M., Robert J. and Spehl H. Urban - rural relations in Europe, Financed by the ESPON 2006 Programme.

23. 2002-2005. Mitchley J. (Co-ordinator), Pantis J., Labrianidis L., Halada L., Marty P., Partidario M., Hunziker M, Olsson G.,Røenningen K. and Mitchell R. Scenarios for reconciling biodiversity conservation with declining agricultural use in the mountains of Europe (BIOSCENE), ΕU Shared Cost RTD, EVK2-2001-00354, EESD-ESD-3, EESD-2000-2.3.2 http://www.bioscene.co.uk/

24. 1998-99. Studies on young entrepreneurs, women entrepreneurs, co-entrepreneurs and entrepreneurs from ethnic minorities (Smallbone D., Johnson St.). Financed by European Commission DGXXVI

25. 1998-99. European Space and Territorial Integration Alternatives. Spatial Development strategies and policy integration for the South East Europe (Kafkalas Gr.-Scientific Coordinator-, Getimis P., Geshev G., Spiridonova J. and Cooke Ph.) Χρηματοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ

26. 1998- 99. Πρόγραμμα αξιολόγησης επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ στα νησιά του Αιγαίου (Κοκκώσης Χ. -Επιστημ. Υπεύθυνος-, Χιώτης Γ., Μαραβέγια Ν. κ.ά.). Χρηματοδότηση Υπ. Αιγαίου.

27. 1997-99. Post Fordist regional development strategies in Europe, (επιστ. Υπεύθ. B. Morgan University of Glamorgan). Χρηματοδότηση E.E.-Socrates Action 1.

28. 1996-98. Χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών.Συνεργασία με Καυκαλάς Γρ., Ανδρικοπούλου Ελ., Ιωακειμίδης Π., Κομνηνός Ν., Κουρτέσης Αρ. Χρηματοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ 1996.

29. 1996-98. Internationalisation, inter-firm linkages and SME development in central and eastern Europe. Συνεργασία με D. Smallbone,. Β. Piacecki, A. Damyanov, U. Venessar. Χρηματοδότηση Ε.Ε. -Phare ACE programme 1995 .

30. 1996.Άτυπες μορφές βιομηχανικής παραγωγής και αστικός χώρος στο Π.Σ. Πρωτευούσης. Συνεργασία με Βαίου Ντ., Γεωργίου Ζ., Γολέμης Μπ., Χατζημιχάλη Κ. και Χρονάκη Ζ. Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ -ΠΕΝΕΔ, τόμος 1 σσ. 244

31. 1996. «Ανάλυση του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος Κ. Μακεδονίας». Κεφάλαιο στην έρευνα: Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας.Επιστημονικός υπεύθυνος Ν. Κομνηνός. Χρηματοδότηση Ε.Ε. τόμοι 4, σσ. 534

32. 1996 -98. Δίκτυο ερευνητών για την κατάρτιση και την απασχόληση Συνεργασία με Χασσίδ Ι., Κώττης Γ., Παπαγιαννάκης Λ., Λουκάκης Π., Στεφανής Β., Βερναρδάκης Ν., Λίτινας Ν., Κουτρουμπή Ι. και Βασιλού-Παπαγεωργίου Β. Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ 1995.

33. 1995. Χωροταξική διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος από τη συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές. Συνεργασία με Καυκαλάς Γρ., Ανδρικοπούλου Ελ., Καλλιδοπούλου Β., Λαγόπουλος Αλ., Φουτάκης Δ. κ.ά. Χρηματοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ. Τόμος 1 (mimeo) σσ. 236

34. 1995.Μελέτη ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού στις ορεινές κοινότητες της επαρχίας Παιονίας. Συνεργασία με Ιακωβίδου Ο., Ανανίκας Λ., Βαλαβανίδου Α., Καζακλής Αγ., Καζάνα Β., Μπάρκα Α. Χρηματοδότηση Interreg I. Τόμος 1 (mimeo) σσ. 197

35. 1994. «Μελέτη περίπτωσης για την Ελλάδα»,Βιβλίο περιορισμένης κυκλοφορίας. Poverty III Local development strategies in economically disintegrated areas, EEC. (επιστημ. υπεύθυνος F. Moulaert). Χρηματοδότηση Ε.Ο.Κ. European Commission DG for Εmployment, Industrial Relations and Social affairs. Social Papers. σσ. 116.

36. 1994. «Η Θεσσαλονίκη στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό και Βαλκανικό χώρο». Κεφάλαιο στην έρευνα: Η Θεσσαλονίκη στον 21ο αιώνα. Ανάπτυξη-Περιβάλλον-Πολιτισμός. Συνεργασία με Παπαμίχος Ν., Χατζημιχάλης Κ., Χαστάογλου Β. κ.ά. Χρηματοδότηση Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης. Τόμοι 3 (mimeo) σσ. 300

37. 1993. «Κίνητρα ανάπτυξης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Αλβανία». Συνεργασία με Στ. Καραγιάννη. Κεφάλαιο στην έρευνα: Μετάβαση της αλβανικής οικονομίας από το σχέδιο στην αγορά (επιστημ. υπεύθυνος Πανεθυμιτάκης). Χρηματοδότηση ΚΟΕΤ, τόμος 1 (mimeo).

38. 1992.Χωροθέτηση της βιομηχανίας στη Βόρειο Ελλάδα: επιπτώσεις από τη νομοθεσία κινήτρων. Συνεργασία Καλογήρου Ν., Καραγιάννη Στ., Παπαμίχο Ν., Τσόπογλου Στ. και Χατζημιχάλη Κ. Χρηματοδότηση ΥΧΟΠ. 2 τόμοι (mimeo).

39. 1991. Διάχυτη εκβιομηχάνιση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα και στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης.Συνεργασία Ντ. Βαϊου, Κ. Χατζημιχάλη και Ζ. Χρονάκη. Χρηματοδότηση Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης. 4 τόμοι (mimeo). σσ. 600.

40. 1991.Development program and the local level in Greece. Υπεύθυνος έρευνας Frank Μoulaert.Ιntegrated area development and efficacy of local action. Συνεργασία με Ν. Παπαμίχο. Χρηματοδότηση Ε.Ο.Κ.

β. Μελέτες

β.1 Επιστημονικός υπεύθυνος μελετών

1. 2006 Καλογερέσης Θ., Λαμπριανίδης Λ. Η καινοτομία και οι γεωγραφικές συσσωματώσεις επιχειρήσεων ως παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας-η περίπτωση της βιομηχανίας έτοιμου ενδύματος στο Νομό Θεσσαλονίκης, ΙΝΕ

2. 2001 - 2002 «Ερεύνα αγοράς εργασίας της Αλβανίας» Χρηματοδότηση ΟΑΕΔ. Συνεργασία με Albanian Centre for Economic and Social Studies (Barjaba, K., Βακιρτζίδης Ν., Brahimi B. Βουτυρά Ε. Eυστρατόγλου K., Kocollari A. , Leka G., Robo V., Σοφιανόπουλος Γ., Χασσίδ Ι.).

3. 2000-2001 Μελέτη προσανατολισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης και την υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης, Χρηματοδότηση Υπουργείο Ανάπτυξης, Συνεργασία ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος), ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ), ΜΑΚΙΝΕ (Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας), εταιρείες Συμβούλων (Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, Αction και Δημιουργική).

4. 1999 - 2000 Στρατηγικός σχεδιασμός Περιφερειακών και Διασυνοριακών Κέντρων Διαμετακομιστικού εμπορίου στη Δ. Μακεδονία, Συνεργασία με Σκορδίλη Σ. ΧρηματοδότησηΠεριφέρεια Δ. Μακεδονίας/ Ευρωσύμβουλοι.

5. 1997. Μελέτη Αξιολόγησης ΠΕΠ Δ. Μακεδονία. (α. Πρόταση Μεθοδολογίας αξιολόγησης. β. Αναγνωριστική Έκθεση, γ. Ενδιάμεση Έκθεση).Χρηματοδότηση ΥΠΕΘΟ, τόμοι 3, σσ. 359

6. 1994. Διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στη νότιο Αλβανία. Χρηματοδότηση Ε.Ε., Συνεργασία με Καρατζιά Ι. και Hundhal D., INTERREG I νομού Καστοριάς, τόμος 1 (mimeo) σσ. 120

7. 1993. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ευρύτερης Περιοχής Δήμου Έδεσσας. Χρηματοδότηση Δ. Εδεσσας. τόμοι 4 (mimeo) σσ. 896

8. 1993. Οι επιπτώσεις του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην πόλη της Δράμας. Χρηματοδότηση Euroform- Δήμος Δράμας τόμος 1 (mimeo) σσ. 47

9. 1993. Διερεύνηση της χωροταξικής δομής και των επενδυτικών ευκαιριών της περιοχής Λουτρών Λουτρακίου νομού Πέλλας. Συνεργασία με Καραγιάννη Στ., Μαρτίκα-Βακιρτζή Μ., Παπαμίχος Ν., Στάμου Γ. και Τσόπογλου Στ. Χρηματοδότηση ΕΤΒΑ. Τόμος 1 (mimeo) σσ. 121.

10. 1993.Working conditions of SMEs in the border area of Northern Greece.Χρηματοδότηση Commission of the European Communities, DG XXIII, τόμος 1 (mimeo) σσ. 170

β.2 Μέλος της ομάδας μελέτης

11. 2002. Μητροπολιτική Διακυβέρνηση στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (Συνεργασία με Καυκαλά Γ., Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Πιτσάβα Μ., Παπαμίχο Ν.). Χρηματοδότηση Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

12. 2000 -2002. Σχέδιο Δράσης για το Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης Συνεργασία με Καυκαλά Γρ. και Παπαμίχο Ν. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan/index.htm

13. 1997. Προμελέτη σκοπιμότητας βιωσιμότητας για τη δημιουργία ανοικτής αγοράς στο Δήμο Πολίχνης. Συνεργασία με Η. Κατσίκα. Χρηματοδότηση Ε.Ε. -Pacte. σσ. 39

14. 1996. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Κέντρου Βιομηχανικών και Αναπτυξιακών Μελετών Β. Ελλάδος.Συνεργασία με Η. Κατσίκα. Χρηματοδότηση RTP - Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας σσ. 21

15. 1994. Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης νομού Πέλλας. Χρηματοδότηση νομαρχία Πέλλας. τόμος 1 (mimeo) σσ. 306

16. 1993. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Nότιας Πιερίας. Χρηματοδότηση ΕΑΠΤΑ-Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Πιερίας. τόμοι 2 (mimeo)

17. 1993. Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης νομού Κιλκίς. Χρηματοδότηση νομαρχία Κιλκίς. τόμοι 2 (mimeo) σσ. 278

18. 1992.Διασυνοριακό πρόγραμμα ΙΝTΕRRΕG 1990-93, περιφέρειες Κ. και Δ. Μακεδονίας. Συνεργασία με Ευρωσύμβουλοι. Χρηματοδότηση ΕΕ (LACE) -ΥΠΕΘΟ. τόμοι 5 (mimeo)

19. 1987. Προκαταρκτική Έκθεση για το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας. Υπουργείο Β. Ελλάδος, Θεσ/νίκη, (mimeo)

20. 1987.Έκθεση για το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992. Ανάλυση. Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Θεσ/νίκη (mimeo)

21. 1986.Προμελέτη Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης. Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη (mimeo)