Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κωνσταντίνος  Τσιτσελίκης
| Βιογραφικό |
Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος
  • Θέση:  Καθηγητής
  • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αν. και ΝΑ. Ευρώπη
  • e-mail: kt@uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΚΖ, 234
  • Τηλέφωνο: 2310-891540


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι