Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας


printΕκτύπωση σελίδας

Κατατακτήριες Εξετάσεις ΕΠ


Ερώτηση
·  Ποιων Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;
·  Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται;
·  Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο (αν έχει οριστεί συγκεκριμένος) κατατίθεται ο φάκελος υποψηφιότητας;
·  Περιγραφή του τρόπου εισαγωγής (εξετάσεις, βαθμός πτυχίου κλπ)
·  Ποιός είναι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και της διεξαγωγής των εξετάσεων;
·  Πόσοι φοιτητές ανά έτος εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις;
·  Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι και αν αυτά τα μαθήματα στη συνέχεια αναγνωρίζονται (αφαιρούνται από κάποιο εξάμηνο);
·  Ύλη των εξεταστέων μαθημάτων
·  Σε ποιό εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες και πόσα εξάμηνα διαρκεί η φοίτηση μέχρι την απόκτηση του πτυχίου.

Απάντηση
·  Ποιων Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών

Επιστροφή


·  Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται;

  • Αίτηση με τα στοιχεία τους (το έντυπο δίδεται από τη Γραμματεία).
  • Αντίγραφο πτυχίου (απλό φωτοαντίγραφο)
  • Βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών (στην περίπτωση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή πτυχιούχων Ανωτέρας Σχολής Διετούς Κύκλου Σπουδών αντίστοιχα).

Επιστροφή


·  Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο (αν έχει οριστεί συγκεκριμένος) κατατίθεται ο φάκελος υποψηφιότητας;

Στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (στον ημιώροφο του κτιρίου, γραφείο 9) καθημερινά 11:30-13:00, ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, Τ.Κ. 54006 Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή


·  Περιγραφή του τρόπου εισαγωγής (εξετάσεις, βαθμός πτυχίου κλπ)

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.

Επιστροφή


·  Ποιός είναι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και της διεξαγωγής των εξετάσεων;

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με το (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β'). Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου του κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τις εξετάσεις, σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ.

Εξεταζόμενο Μάθημα

Ημερομηνία Εξέτασης

Ώρα Εξέτασης

Αίθουσα

Όροφος

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Παρασκευή 7/12/18

12:00-14:00

434

4ος (κτίριο ΓΔ)

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Δευτέρα 10/12/18

12:00-14:00

434

4ος (κτίριο ΓΔ)

Μαθηματικά Ι

Παρασκευή 14/12/18

12:00-14:00

434

4ος (κτίριο ΓΔ)

Επιστροφή


·  Πόσοι φοιτητές ανά έτος εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις;

Το ποσοστό των κατατάξεων Πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από την ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β').

Επιστροφή


·  Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι και αν αυτά τα μαθήματα στη συνέχεια αναγνωρίζονται (αφαιρούνται από κάποιο εξάμηνο);

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους υπό κατάταξη πτυχιούχους είναι τα εξής:
I. Εισαγωγή στην Πληροφορική
II. Μαθηματικά Ι
III. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Επιστροφή


·  Ύλη των εξεταστέων μαθημάτων

1) Εισαγωγή στην Πληροφορική

Αντικείμενο: Η επισκόπηση των βασικών θεματικών περιοχών της επιστήμης των υπολογιστών και η εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C.

Περιεχόμενα:

· Συστήματα αρίθμησης

· Προσημασμένοι, μη προσημασμένοι αριθμοί, αριθμητικές πράξεις

· Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής

· Λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις, βασικά συνδυαστικά κυκλώματα (αθροιστές, αφαιρέτες, συγκριτές)

· Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, λειτουργικά συστήματα Unix/Linux, διαχείριση εικονικής μνήμης, χρονοπρογραμματισμός κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, Linux (εντολές φλοιού)

· Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, αρχιτεκτονική δικτύων, υποδομή Διαδικτύου, διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση, πρωτόκολλα Διαδικτύου (TCP/IP, DHCP, ICMP, ARP), δρομολογητές, πίνακες δρομολόγησης, κριτήρια απόδοσης δικτύων

· Ασφάλεια δικτύων, στόχοι ασφάλειας και επιθέσεις, κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, ψηφιακές υπογραφές, ψηφιακά πιστοποιητικά, τοίχοι ασφαλείας (firewalls)

· Αλγόριθμοι: διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικας

· Υλοποίηση βασικών αλγοριθμικών δομών (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη) στη γλώσσα προγραμματισμού C

2) Μαθηματικά Ι

Πράξεις με πίνακες, Στοιχειώδεις πίνακες, Ορίζουσα - ίχνος πίνακα, Αντίστροφος πίνακα, Κανονικές μορφές και τριγωνική παραγοντοποίηση, Διανυσματικοί χώροι και υποχώροι, Γραμμική εξάρτηση - ανεξαρτησία διανυσμάτων, Γραμμικά συστήματα, Αλλαγή βάσης, Ορθοκανονικότητα, Ιδιοτιμές - ιδιοδιανύσματα, Χαρακτηριστική εξίσωση και θεώρημα Cayley-Hamilton, Διαγωνιοποίηση πίνακα, Δυνάμεις τετραγωνικού πίνακα.

3) Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Ενότητα Ι

Ενότητα ΙΙ

Επιστροφή


·  Σε ποιό εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες και πόσα εξάμηνα διαρκεί η φοίτηση μέχρι την απόκτηση του πτυχίου.

Ως εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων στο Τμήμα ορίζεται το Β΄ για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν επιτυχώς και στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα.
Ως εξάμηνο κατάταξης ορίζεται το Α΄ για τους υποψηφίους που δεν θα εξεταστούν επιτυχώς και στα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα αλλά θα έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες για εισαγωγή μονάδες (30). Σε αυτή την περίπτωση οι εισαχθέντες θα έχουν την υποχρέωση να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου εκτός εκείνου/ων που πέρασαν τη βάση (10) στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Επιστροφή