Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας


printΕκτύπωση σελίδας

Κατατακτήριες Εξετάσεις ΕΠ


Ερώτηση
·  Ποιων Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;
·  Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται;
·  Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο (αν έχει οριστεί συγκεκριμένος) κατατίθεται ο φάκελος υποψηφιότητας;
·  Περιγραφή του τρόπου εισαγωγής (εξετάσεις, βαθμός πτυχίου κλπ)
·  Ποιός είναι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και της διεξαγωγής των εξετάσεων;
·  Πόσοι φοιτητές ανά έτος εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις;
·  Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι και αν αυτά τα μαθήματα στη συνέχεια αναγνωρίζονται (αφαιρούνται από κάποιο εξάμηνο);
·  Ύλη των εξεταστέων μαθημάτων
·  Σε ποιό εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες και πόσα εξάμηνα διαρκεί η φοίτηση μέχρι την απόκτηση του πτυχίου.
·  Πως μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση για τις κατατακτήριες εξετάσεις;

Απάντηση
·  Ποιων Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών

Επιστροφή


·  Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται;

  • Αίτηση με τα στοιχεία τους (το έντυπο δίδεται από τη Γραμματεία).
  • Αντίγραφο πτυχίου (απλό φωτοαντίγραφο)
  • Βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών (στην περίπτωση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή πτυχιούχων Ανωτέρας Σχολής Διετούς Κύκλου Σπουδών αντίστοιχα).

Επιστροφή


·  Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο (αν έχει οριστεί συγκεκριμένος) κατατίθεται ο φάκελος υποψηφιότητας;

Στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (στον ημιώροφο του κτιρίου Εγνατία 156), ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, Τ.Κ. 54006 Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή


·  Περιγραφή του τρόπου εισαγωγής (εξετάσεις, βαθμός πτυχίου κλπ)

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.

Επιστροφή


·  Ποιός είναι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και της διεξαγωγής των εξετάσεων;

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β'). Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου του κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τις εξετάσεις, σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ.

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018:

«Μαθηματικά Ι»: Τετάρτη 6/12/17, Ώρα: 12:30-14:30, Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος κτιρίου ΓΔ)

«Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη»: Παρασκευή 8/12/17, Ώρα: 12:00-14:00, Εργαστήριο Τμήματος 234 (2ος όροφος κτιρίου ΓΔ)

«Εισαγωγή στην Πληροφορική»: Παρασκευή 15/12/17, Ώρα: 12:00-14:00, Εργαστήριο Τμήματος 234 (2ος όροφος κτιρίου ΓΔ)

Επιστροφή


·  Πόσοι φοιτητές ανά έτος εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις;

Το ποσοστό των κατατάξεων Πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από την ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β').

Επιστροφή


·  Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι και αν αυτά τα μαθήματα στη συνέχεια αναγνωρίζονται (αφαιρούνται από κάποιο εξάμηνο);

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους υπό κατάταξη πτυχιούχους είναι τα εξής:
I. Εισαγωγή στην Πληροφορική
II. Μαθηματικά Ι
III. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Επιστροφή


·  Ύλη των εξεταστέων μαθημάτων

1) Εισαγωγή στην Πληροφορική

Αντικείμενο: Η επισκόπηση των βασικών θεματικών περιοχών της επιστήμης των υπολογιστών και η εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C.

Περιεχόμενα:

· Συστήματα αρίθμησης

· Προσημασμένοι, μη προσημασμένοι αριθμοί, αριθμητικές πράξεις

· Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής

· Λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις, βασικά συνδυαστικά κυκλώματα (αθροιστές, αφαιρέτες, συγκριτές)

· Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, λειτουργικά συστήματα Unix/Linux, διαχείριση εικονικής μνήμης, χρονοπρογραμματισμός κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, Linux (εντολές φλοιού)

· Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, αρχιτεκτονική δικτύων, υποδομή Διαδικτύου, διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση, πρωτόκολλα Διαδικτύου (TCP/IP, DHCP, ICMP, ARP), δρομολογητές, πίνακες δρομολόγησης, κριτήρια απόδοσης δικτύων

· Ασφάλεια δικτύων, στόχοι ασφάλειας και επιθέσεις, κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, ψηφιακές υπογραφές, ψηφιακά πιστοποιητικά, τοίχοι ασφαλείας (firewalls)

· Αλγόριθμοι: διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικας

· Αλγόριθμοι αναζήτησης

· Αλγόριθμοι ταξινόμησης

· Η γλώσσα προγραμματισμού C

· Τύποι, τελεστές και παραστάσεις

· Δομές Ελέγχου

· Συναρτήσεις

· Πίνακες και Δείκτες

· Χαρακτήρες και Αλφαριθμητικά

· Δομές

Αρχεία

2) Μαθηματικά Ι

Διανυσματικοί χώροι. Εσωτερικό γινόμενο, Gram-Schmidt, Πίνακες, πολλαπλασιασμός πινάκων, ορίζουσες, αντίστροφοι, Ιδιοτιμές- Ιδιοδιανύσματα, γραμμικά συστήματα εξισώσεων, απαλοιφή Gauss. Συνδυαστική Ανάλυση, Πιθανότητες. Στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτήσεις, Όρια, Συνέχεια, Παράγωγοι, Ακρότατα, Σημεία Καμπής, Ολοκλήρωμα αόριστο-ορισμένο, μέθοδοι ολοκλήρωσης, υπολογισμός εμβαδών.

3) Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙIΕπιστροφή


·  Σε ποιό εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες και πόσα εξάμηνα διαρκεί η φοίτηση μέχρι την απόκτηση του πτυχίου.

Ως εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων στο Τμήμα ορίζεται το Β’ εξάμηνο.

Επιστροφή


·  Πως μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση για τις κατατακτήριες εξετάσεις;

Από την γραμματεία του τμήματος ή από το σχετικό σύνδεσμο (.pdf) Πληροφορίες: 2310.891-323, 891-217

Επιστροφή