Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


printΕκτύπωση σελίδας

Κατατακτήριες εξετάσεις ΕΚΠ


Ερώτηση
·  Ποιός είναι ο συνολικός αριθμός εισακτέων από τις κατατακτήριες εξετάσεις και ποιοί πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί;
·  Ποιά είναι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών;
·  Τρόπος κατάταξης πτυχιούχων
·  Πώς μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση για τις κατατακτήριες εξετάσεις και ποιά είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω;
·  Υλη των κατατακτηρίων
·  Ημερομηνίες / Χρόνος εξέτασης
·  Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων - επιτυχόντες

Απάντηση
·  Ποιός είναι ο συνολικός αριθμός εισακτέων από τις κατατακτήριες εξετάσεις και ποιοί πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4183 (ΦΕΚ Α' 193/17-9-2013) και την αριθ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 «το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου». Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Επιστροφή


·  Ποιά είναι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών;

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα έως Πέμπτη 11.30-13.00 & Παρασκευή 11.00-12.30).

Επιστροφή


·  Τρόπος κατάταξης πτυχιούχων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4183 «η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε (3) τρία μαθήματα. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα(10)μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων».

Επιστροφή


·  Πώς μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση για τις κατατακτήριες εξετάσεις και ποιά είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω;

  1. Την αίτηση μπορείτε να πάρετε από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από εδώ
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Επιστροφή


·  Υλη των κατατακτηρίων

Είναι αναρτημένη στη σχετική ανακοίνωση

Επιστροφή


·  Ημερομηνίες / Χρόνος εξέτασης

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν στις 16/12/2017 και 17/12/2017 ως εξής:

1)Σάββατο 16/12/2017 ώρα : 9.00-11.00 Μάθημα: Θέματα Ειδικής Αγωγής

2)Σάββατο 16/12/2017 ώρα: 18.00-20.00 Μάθημα: Θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

3)Κυριακή 17/12/2017 ώρα: 12.00-14.00 Μάθημα: Θέματα Γενικής Ψυχολογίας.

Επιστροφή


·  Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων - επιτυχόντες

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Επιστροφή