Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων


printΕκτύπωση σελίδας

Κατατακτήριες εξετάσεις ΛΧΡ


Ερώτηση
·  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
·  Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων
·  Δικαιολογητικά
·  Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων

Απάντηση
·  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ύστερα από απόφαση της αρ. 47/31-8-2018 Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και λοιπών ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις στο Α` εξάμηνο .

Υποβολή αιτήσεων 1-15 Νοεμβρίου 2018 στην Γραμματεία του Τμήματος (Κτίριο Η`, ημιώροφος, αριθμ.1)

Επιστροφή


·  Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι οι εξής:

1. Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00-14:00 (στην αίθουσα 8) το μάθημα

«Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι»

2. Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00-12:00 (στην αίθουσα 4) το μάθημα

«Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι»

3. Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00-13:00 (στην αίθουσα 8) το μάθημα

«Μικροοικονομική».

Επιστροφή


·  Δικαιολογητικά

1. Έντυπη αίτηση

2. Φωτοτυπία Αντιγράφου Πτυχίου

3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι επιτυχόντες εισάγονται στο Α` εξάμηνο (1ο έτος)

Επιστροφή


·  Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι

Ø Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση στα πλαίσια της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Ø Χρηματοοικονομικοί Στόχοι της Επιχείρησης,

Ø Ορισμός και Διακρίσεις Επενδύσεων

Ø Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις, Ο Ρόλος της Ταμειακής Ροής στο Πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων,

Ø Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης

Ø Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Ø Η Αξία του Χρήματος σε σχέση με το χρόνο και ο προσδιορισμός της Αξίας των μεμονωμένων Χρεογράφων

Ø Μέτρηση της απόδοσης και του κινδύνου

Ø Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

Εισαγωγικές έννοιες, γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, δομή και περιεχόμενο ισολογισμού, μεταβολές ισολογισμού, απογραφή, προσδιορισμός του λογιστικού αποτελέσματος, λειτουργία λογαριασμών, κατηγορίες λογαριασμών, στάδια του λογιστικού κυκλώματος, διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων, λογιστική τυποποίηση και Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο, λογιστικά θέματα παγίων, λογιστικά θέματα αποθεμάτων, γραμμάτια εισπρακτέα και πληρωτέα, προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες/αποζημίωση προσωπικού/υποτίμηση παγίων, μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού, προσδιορισμός αποτελέσματος εσωλογιστικώς, λογιστικά συστήματα.

3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογική προσέγγιση της οικονομικής επιστήμης- Οικονομική ανεπάρκεια και κοινωνική επιλογή – Το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς στην μικτή οικονομία – Ο μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς: προσφορά και ζήτηση – Θεωρία επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή – Θεωρία ζήτησης των αγαθών – Η προσφορά αγαθών: θεωρία παραγωγής – Θεωρία κόστους – Αριστοποίηση στην παραγωγή - Μορφές αγοράς και η λειτουργία τους (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο) - Ο ρόλος του Κράτους – Δημόσια αγαθά – Παρέμβαση του κράτους στις αγορές - Οικονομικά της ευημερίας – Μέτρηση της ευημερίας καταναλωτών – παραγωγών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προτείνεται βιβλιογραφία.

Επιστροφή