Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


printΕκτύπωση σελίδας

Κατατακτήριες εξετάσεις ΜΕΤ


Ερώτηση
·  Ποιών Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;
·   Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;
·  Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο κατατίθεται ο φάκελος;
·  Ποια είναι η ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων; Προσοχή: Η ύλη έχει ανανεωθεί!
·  Ποιά είναι η διαδικασία των εξετάσεων;
·  Πότε διενεργούνται οι εξετάσεις;
·  Ποιες ειδικεύσεις ανά κατεύθυνση αφορούν οι κατατακτήριες εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε ποια μαθήματα εξετάζονται;
·  Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης
·  Εγγραφή επιτυχόντων - Δικαιολογητικά
·  Επιτυχόντες 2018

Απάντηση
·  Ποιών Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι ΑΕΙ, AΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων.

Επιστροφή


·   Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;

  • Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία - ηλεκτρονικά εδώ)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής, υποβάλλεται και βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων ΑΕΙ και AΤΕΙ γίνεται από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα παραδίδουν στην αρμόδια Επιτροπή:
α) βιογραφικό σημείωμα
β) το πρόγραμμά τους
γ) τις παρτιτούρες των έργων καθώς και αυτές που αφορούν την συνοδεία πιάνου εις διπλούν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο).

Επιστροφή


·  Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο κατατίθεται ο φάκελος;

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου και κατά τις ώρες 11:30-13:00

Επιστροφή


·  Ποια είναι η ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων; Προσοχή: Η ύλη έχει ανανεωθεί!

Ύλη για την Κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής

Ύλη για την Κατεύθυνση της Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής

Ύλη για την Κατεύθυνση της Βυζαντινής Μουσικής

Ύλη για την Κατεύθυνση της Σύγχρονης Μουσικής

Επιστροφή


·  Πότε διενεργούνται οι εξετάσεις;

Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων 2017-2018

Επιστροφή


·  Ποιες ειδικεύσεις ανά κατεύθυνση αφορούν οι κατατακτήριες εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε ποια μαθήματα εξετάζονται;

Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Μουσικής

Σαξόφωνο, Όμποε, Φαγκότο, Τρομπέτα, Τρομπόνι & Κόρνο

Βιολοντσέλο, Βιόλα, Κοντραμπάσο

Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

Διεύθυνση Ορχήστρας, Σύνθεση, Ακορντεόν

Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής

Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής

Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής

Λαούτο, Λύρα Πόντου, Κανονάκι, Σαντούρι & Κρουστά και Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης-Μελοποιΐα-Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική).

Επιστροφή


·  Ποιά είναι η διαδικασία των εξετάσεων;

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την εξέταση των υποψηφίων στο μάθημα Ειδίκευσης για την οποία έχουν καταθέσει υποψηφιότητα και σε δύο θεωρητικά μαθήματα.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να εισαχθούν στο Τμήμα πρέπει να βαθμολογηθούν πάνω από τη βάση και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η ύλη των εκάστοτε καλλιτεχνικών αντικειμένων και των θεωρητικών μαθημάτων περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν έγκαιρα πληροφορηθεί την ύλη στην οποία θα εξετασθούν και τη διαδικασία εξέτασης κάθε μαθήματος. Αποκλίσεις από την ύλη ή τη διαδικασία εξέτασης δεν γίνονται δεκτές για κανένα απολύτως λόγο.

Η εξέταση στο μάθημα Eιδίκευσης γίνεται με ακρόαση του υποψηφίου ενώπιον επιτροπής που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο υποψήφιοι οφείλουν κατά την είσοδό τους στο χώρο ακρόασης να παραδίδουν στην επιτροπή αντίγραφο του προγράμματος που έχουν ετοιμάσει και αντίγραφα από τις παρτιτούρες των έργων που αυτό περιλαμβάνει. Η διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15' και μεγαλύτερη από 20'. Οι ακροάσεις βιντεοσκοπούνται (χωρίς εξαίρεση) και τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος για ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα εξέτασης. Το περιεχόμενο της βιντεοσκόπησης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξέτασης και δεν θα δημοσιεύεται ή παραχωρείται σε τρίτους για κανέναν λόγο.

Οι εξετάσεις των δύο θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιούνται όπως ορίζει ο νόμος (Υ.Α.ΦΕΚ 3185/β/2013, ν. 4186/2013 & ν. 4485/2017). Τα γραπτά των υποψηφίων τηρούνται στη Γραμματεία του Τμήματος για ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα εξέτασης.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των μαθημάτων που εξετάστηκαν, δεν επιτρέπεται.

Τα αποτελέσματα των ακροάσεων εκδίδονται από τη Γραμματεία και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο).

Επιστροφή


·  Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης

17/1/2017

Επιστροφή


·  Εγγραφή επιτυχόντων - Δικαιολογητικά

Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-2018 μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος ΜΕΤ-(Εγνατίας 156, ημιόροφος), καθημερινά, 11:30-13:00, έως τις 31/01/2018, προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Ταυτότητα και απλή φωτοτυπία ταυτότητας (μπρος-πίσω).

-1 έγχρωμη φωτογραφία.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή προπτυχιακού επιπέδου.

-Αίτηση (που θα παραλαμβάνουν για συμπλήρωση από τη Γραμματεία).

Επιστροφή


·  Επιτυχόντες 2018

Επιτυχόντες κρίνονται όσοι, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Τα αποτελέσματα επιτυχόντων 2018 θα αναρτηθούν εδώ στις 18.1.2018.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2018

Επιστροφή