ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


printΕκτύπωση σελίδας

Κατατάξεις πτυχιούχων για το τμ.ΔΕΣ


Ερώτηση
·  Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;
·  Πόσοι φοιτητές εισάγονται ανά έτος;
·  Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;
·  Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;
·  Τρόπος κατάταξης
·  Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων
·  Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες;
·  Εξεταζόμενα μαθήματα
·  Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;
·  Ποιο είναι το πρόγραμμα εξετάσεων;
·  Αποτελέσματα κατατάξεων ακαδ. έτους 2017-18

Απάντηση
·  Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ (ή ισότιμων προς αυτά), ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών και ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών.

Επιστροφή


·  Πόσοι φοιτητές εισάγονται ανά έτος;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013), το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.253.1/40818/Α5/9-3-2017 (ΦΕΚ 815/τΒ΄/14-3-2017) ο αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2017- 18 ανέρχεται σε 160 φοιτητές. Επομένως, οι θέσεις για κατάταξη πτυχιούχωνανέρχονται σε 19 (ποσοστό 12% επί 160 εισακτέων).

Επιστροφή


·  Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;

 • Αίτηση (Λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο. Επίσης, διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή.)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με ακριβή βαθμό (π.χ. 7,32 και όχι 7) ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, για τους πτυχιούχους εξωτερικού.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Επιστροφή


·  Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;

Στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ημιώροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891454 & 451, e-mail: iessecr@uom.gr κατά το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα- Παρασκευή κατά τις ώρες από 11:30- 13:00.

Επίσης, ο φάκελος μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατίας 156
54006 Θεσσαλονίκη

Επιστροφή


·  Τρόπος κατάταξης

Η επιλογή των υποψηφίων από το ακαδ. έτος 2013- 14 θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις σε 3 μαθήματα. Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

Επιστροφή


·  Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Επιστροφή


·  Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες;

Οι επιτυχόντες (όλων των κατηγοριών πτυχιούχων) κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

Επιστροφή


·  Εξεταζόμενα μαθήματα

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις - Πολιτική και Οικονομία
 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Επιστροφή


·  Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις- Πολιτική και Οικονομία
  Σύγγραμμα:
  Κουσκουβέλης, Ηλίας (2004), Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα
  Εξεταστέα ύλη:
  όλες οι θεματικές ενότητες
 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
  Σύγγραμμα:
  Βοσκόπουλος, Γιώργος (2008), Η Οικοδόμηση της Ευρώπης. Ειρήνη- Συμφιλίωση- Συνεργασία- Ολοκλήρωση, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα
  Εξεταστέα ύλη:
  Κεφάλαια 1, 3, 4, 5, 6 (μόνο σελ. 239- 287), 8 (μόνο σελ. 385- 393) και 13 (μόνο σελ. 597- 635)
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  Σύγγραμμα:
  Χριστοδούλου, Δημ. & Νίκας, Χρ. (2012), Η Διεθνής Οικονομική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη
  Εξεταστέα ύλη:
  σελ. 23- 216

Επιστροφή


·  Ποιο είναι το πρόγραμμα εξετάσεων;

· Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Σάββατο 9/12/2017, ώρα 10:00- 12:00, αμφιθέατρο 2 (ισόγειο)

· Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Σάββατο 9/12/2017, ώρα 15:00- 17:00, Αίθουσα Συνεδρίων (κτίριο ΓΔ- 1ος όρ.)

· Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις- Πολιτική και Οικονομία

Σάββατο 9/12/2017, ώρα 17:30- 19:30, Αίθουσα Συνεδρίων (κτίριο ΓΔ- 1ος όρ.)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα 1- 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Σύμφωνα με την παρ. 7 της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013):

· Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

· Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.

· Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

· Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

· Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Επιστροφή


·  Αποτελέσματα κατατάξεων ακαδ. έτους 2017-18

Η Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στην αριθμ. 11/22-2-2018 έκτακτη συνεδρίασή της, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 της Φ1/192329/ Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013) Υπουργικής Απόφασης «... περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα.» και με το αρθ. 74, παρ 5α του Ν. 4485/2017 «Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσης τους σε επιμέρους μαθήματα» και λαμβάνοντας υπόψητο αριθμ. πρωτ. 350/13-2-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Κατατάξεων του Τμήματος, επικύρωσε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2017- 18 και ενέκρινε την εγγραφή των επιτυχόντων, οι οποίοι κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας έχουν ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΗ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΚΑΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

2

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

3

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΤΩΝΙA

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

4

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

5

ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

6

ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

7

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

8

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)

9

ΚΑΜΟΥΡΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

10

ΜΠΙΝΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

11

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE

BACHELOR OF ENGINEERING IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

12

ΑΖΩΙΔΟΥ ΑΛΙΟΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

13

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

14

ΛΑΓΟΥΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

15

ΓΚΙΡΙΝΤΛΙ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος από 28-2-2018 έως 6-3-2018, ώρες 10:00- 14:00 και να προσκομίσουν 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Επιστροφή