Πρόγραμμα ΣπουδώνΜη διαθέσιμες αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας αναπτύσσεται σε οκτώ εξάμηνα και περιέχει έξι μαθήματα ανά εξάμηνο, εκτός από το πρώτο έτος, οπότε και προσφέρονται μαθήματα αγγλικής γλώσσας αυξάνοντας το σύνολο σε επτά ανά εξάμηνο.

Τα προσφερόμενα μαθήματα οργανώνονται σε θεματικούς άξονες με στόχο το συντονισμό της ύλης και την αποφυγή επικαλύψεων ή κατακερματισμού των γνώσεων. Οι θεματικοί άξονες αναλύουν και εξειδικεύουν τις γνωστικές περιοχές που συζητήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο με σκοπό να προσφέρουν μια σχετικά οργανωμένη θεματολογία μαθημάτων και να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, δηλαδή το προφίλ του αποφοίτου του Τμήματος. Οι θεματικοί άξονες δεν υπονοούν κατευθύνσεις σπουδών, δηλαδή ο φοιτητής δεν έχει να επιλέξει μεταξύ Διοίκησης και Τεχνολογίας ή μεταξύ Ψηφιακής και Τηλεπικοινωνιακής Τεχνολογίας. Τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών είναι υποχρεωτικά, ενώ στο τέταρτο έτος προσφέρονται και επιλεγόμενα μαθήματα καθώς και πτυχιακή εργασία. Ρητός στόχος του προγράμματος είναι ο κατά το δυνατό μεγαλύτερος συνδυασμός των γνώσεων, όπως ορίζεται από το ιδρυτικό κείμενο του Τμήματος.

Οι θεματικοί άξονες είναι οι εξής:


Θεματικός ¶ξονας

Γενική Περιγραφή

Διοίκηση και Επιχειρηματική Καινοτομία

Ο φοιτητής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις που σχετίζονται με το σύγχρονο επιχειρηματικό και διοικητικό περιβάλλον.

Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής

Ο φοιτητής μελετά την επίδραση της τεχνολογίας στη διοίκηση των ίδιων των επιχειρήσεων και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Τεχνολογία

Ο φοιτητής εμβαθύνει σε ορισμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με το υπόβαθρο και το σκοπό του συγκεκριμένου Τμήματος.

Ακολουθεί μια λεπτομερέστερη ανάλυση των θεματικών αξόνων, με έμφαση στους τελικούς μαθησιακούς στόχους ανά άξονα.


Θεματικός ¶ξονας

Επιμέρους Θεματικές Κατηγορίες

%

#

Διοίκηση και Επιχειρηματική Καινοτομία

(43%)

Οργάνωση και Διοίκηση. Διοίκηση Προσωπικού, Παραγωγής, Υπηρεσιών, Ποιότητας. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Μάρκετινγκ και Πωλήσεις, Διανομή και Υποστήριξη, Θέματα λήψης και υποστήριξης αποφάσεων, Νομικά Θέματα Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

26

13

Επιχειρηματική Καινοτομία. Τεχνικο - Οικονομικές Μελέτες και βασική Χρηματο-Οικονομική Διαχείριση. Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Τεχνολογικών Επενδύσεων, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη Προϊόντων και Υπηρεσιών, Διοίκηση Τεχνολογικής Αλλαγής.

17

10

Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής (17%)Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και στις Επιχειρήσεις, Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Ηλεκτρονική Διοίκηση και Επιχείρηση, Συστήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών.

17

9

Τεχνολογία (40%)

Ψηφιακή Τεχνολογία. Υλισμικό και Λογισμικό Διαχείρισης Ψηφιακών Συστημάτων, Κατανεμημένα Συστήματα, Ενσωματωμένα Συστήματα.

17

9

Τηλεπικοινωνιακή Τεχνολογία. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Διαδίκτυο και Εφαρμογές, Ασύρματες-Κινητές-Ευρυζωνικές Τηλεπικοινωνίες.

23

11

% αναλογούν ποσοστό, # αριθμός μαθημάτων


Οι επιμέρους θεματικές κατηγορίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω ορίζουν και τους παρακάτω Τομείς του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας:


(α) Οργάνωση και Διοίκηση (ΟΔ)

(β) Επιχειρηματική Καινοτομία (ΕΚ)

(γ) Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής (ΔΠ)

(δ) Ψηφιακή Τεχνολογία (ΨΤ)

(ε) Τηλεπικοινωνιακή Τεχνολογία (ΤΤ)


Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει συνολικά 62 θέσεις εξαμηνιαίων μαθημάτων. Από αυτά, τα 40 είναι υποχρεωτικά μαθήματα και τα 22 είναι επιλογής. Από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει 10 από αυτά (5 ανά εξάμηνο Ζ΄ και Η΄) ή 8 από αυτά (4 ανά εξάμηνο Ζ΄ και Η΄) αν επιλέξει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία. Στα προαναφερθέντα υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνονται 10 μαθήματα Υποστήριξης: 4 Μαθηματικών (ΜΑ), 4 Πληροφορικής (ΠΛ) και 2 Αγγλικών (ΑΓ).

Επομένως οι θεματικές κατηγορίες που αναλύονται παραπάνω εκτείνονται συνολικά σε 52 εξαμηνιαία μαθήματα κορμού. Στον προηγούμενο πίνακα φαίνεται και η σχετική βαρύτητα των επιμέρους θεματικών κατηγοριών καθώς και ο αριθμός των μαθημάτων που αντιστοιχούν.

Είναι σαφές ότι η ένταξη ενός μαθήματος σε μια θεματική κατηγορία συμβάλλει στον καθορισμό της ύλης του μαθήματος, ιδίως σε αρκετές περιπτώσεις γνωστικών αντικειμένων που μπορεί να προσεγγιστούν από διαφορετικές πλευρές, ανάλογα με το ύφος του Τμήματος, του Τομέα ή και του διδάσκοντα. Τα μαθήματα Υποστήριξης καλύπτονται κυρίως από διδάσκοντες των Τομέων.

Η διάρθρωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στο τελευταίο έτος, με γκρίζο φόντο επισημαίνονται τα μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο κάθε φοιτητής οφείλει να επιλέξει 5 ανά εξάμηνο, εφόσον δεν εκπονήσει πτυχιακή εργασία, ή 4 ανά εξάμηνο, εφόσον επιλέξει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.


1

2

3

4

5

6

7

8

ΑΓ

ΑΓΜΑ

ΜΑ

ΜΑ

ΜΑ

ΠΛ

ΠΛ

ΠΛ

ΠΛ

ΟΔ

ΟΔ

ΟΔ

ΟΔ

ΟΔ

ΟΔ

ΟΔ

ΟΔ


ΟΔ

ΟΔ

ΟΔΟΔ

ΟΔ

ΕΚ

ΕΚ

EK


ΕΚ


ΕΚ

ΕΚΕΚ

ΕΚΕΚ

ΕΚ
ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

ΨΤ

ΨΤ

ΨΤ


ΨT

ΨΤ

ΨT

ΨΤΨΤ

ΨΤ

ΤΤ

ΤΤ

ΤΤ

ΤΤ

ΤΤ

ΤΤ

ΤΤ

ΤΤ
TTΤΤ

ΤΤ


Η σχετική βαρύτητα όλων των μαθημάτων, από πλευράς πιστωτικών μονάδων, είναι η ίδια: 5 μονάδες. Ως εκ τούτου, κάθε εξάμηνο προσφέρει 30 μονάδες, εκτός των 2 πρώτων που προσφέρουν 35, ενώ το σύνολο του προγράμματος είναι 250 μονάδες.

Σύντομη Ανάλυση Ομάδων Μαθημάτων

Ξένη Γλώσσα

Διεξάγονται μόνο μαθήματα αγγλικής (Ι & ΙΙ), τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και καλύπτουν θέματα επιστημονικής ορολογίας, δεξιοτήτων στην κατανόηση κειμένων, ακαδημαϊκού γραπτού λόγου και προφορικών εισηγήσεων ? παρουσιάσεων.


Μαθηματικά

Τα Μαθηματικά Ι-ΙΙ καλύπτουν επιλογές από την ύλη του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού και γραμμικής άλγεβρας, με βάση τη χρήση και τις εφαρμογές των μαθηματικών αφ' ενός στη διοίκηση και την οικονομία, και αφ' ετέρου στις ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες. Ένα άλλο μάθημα εισάγει στις αρχές της στατιστικής και των πιθανοτήτων ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων, εκτιμήσεων και προβλέψεων για τεχνικο-οικονομικά θέματα. Το τελευταίο μάθημα της ομάδας αυτής καλύπτει θέματα επιχειρησιακής έρευνας, προσομοίωσης και άλλων ποσοτικών μεθόδων για τη στήριξη διοικητικών αποφάσεων.


Πληροφορική

Τα μαθήματα της συγκεκριμένη ομάδας ξεκινούν με μια εισαγωγή στους προσωπικούς υπολογιστές, τις εφαρμογές της πληροφορικής και το βασικό περιβάλλον εργασίας, συνεχίζουν με δύο μαθήματα προγραμματισμού υπολογιστών, όπου καλύπτονται και θέματα σχεδίασης λογισμικού, και καταλήγουν με ένα μάθημα που αναφέρεται σε θέματα βάσεων δεδομένων.


Οργάνωση και Διοίκηση

Το εισαγωγικό μάθημα ασχολείται με τις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, και τη σχέση τους με την τεχνολογία. Στη συνέχεια καλύπτονται οι τομείς του μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών. Η διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών εξετάζεται σε διαδοχικά μαθήματα, αρχίζοντας από ένα γενικό μάθημα και συνεχίζοντας με τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, προμηθειών και διακίνησης, και τη διοίκηση και τον προγραμματισμό έργων. Επίσης, καλύπτονται θέματα σχετικά με την επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική και θέματα τεχνικών διασφάλισης ποιότητας, τόσο στη διοίκηση όσο και στην παραγωγή. Τέλος, με τη μορφή επιλεγόμενων μαθημάτων, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με ζητήματα σχετικά με τα νομικά θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας (ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα, κλπ), ορισμένα ειδικά κεφάλαια εφαρμοσμένης στατιστικής και ελέγχου ποιότητας, τη συνδυαστική βελτιστοποίηση και τα πολυκριτήρια συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.


Επιχειρηματική Καινοτομία

Η ομάδα μαθημάτων επιχειρηματικής καινοτομίας, συνδυάζει οικονομικά μαθήματα με μαθήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στα αρχικά εξάμηνα προσφέρονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομική, λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων. Στην ομάδα αυτή μαθημάτων εξετάζονται επίσης θέματα που σχετίζονται με τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, αλλά και την επιρροή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης.

Σε μεγαλύτερα έτη η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη καινοτομικής επιχειρηματικής σκέψης, τη διαχείριση της τεχνολογικής αλλαγής, την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και τέλος τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων. Έμφαση δίνεται στο να μπορέσει ο φοιτητής να έχει ολοκληρωμένες γνώσεις ανάπτυξης μιας μικρής επιχείρησης από τεχνολογική, διοικητική και χρηματοοικονομική σκοπιά.


Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής

Το αρχικό μάθημα εισάγει στις βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτά εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. ¶λλα μαθήματα ασχολούνται με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τις τεχνολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων σε άμεση συσχέτιση με την συνολική δομή και λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Επίσης, καλύπτονται θέματα ευθυγράμμισης της στρατηγικής των οργανισμών με τα πληροφοριακά τους συστήματα μέσω δημιουργίας σχετικών επιχειρησιακών αρχιτεκτονικών. Παράλληλα υπάρχει ένα μάθημα που ασχολείται με τις αρχές και τις τεχνολογίες σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών (τεχνολογίες CAD) και με τις τεχνολογίες παραγωγής (CAM/CAE). Στο τελευταίο έτος υπάρχουν τέσσερα μαθήματα που πραγματεύονται θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικής διοίκησης και διακυβέρνησης, επιχειρηματικής μοντελοποίησης και προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων.


Ψηφιακή Τεχνολογία

Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και εφαρμογές των ψηφιακών συστημάτων και καλύπτονται θέματα λογικής σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων και δυαδικής αριθμητικής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική και οργάνωση μικροεπεξεργαστών και μικροϋπολογιστών. Ακολουθεί ένα μάθημα λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστικά συστήματα, ενώ στο τρίτο έτος διδάσκονται ζητήματα κατανεμημένων συστημάτων, ενδιάμεσου λογισμικού και κατανεμημένων εφαρμογών. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται το ψηφιακό οικοσύστημα των ενσωματωμένων συστημάτων, ενώ στο τελευταίο έτος προσφέρονται συνολικά 4 επιλεγόμενα μαθήματα. Το ένα χειμερινού εξαμήνου αφορά στη διαδικασία σχεδιασμού, επαλήθευσης, προγραμματισμού, παραγωγής και συσκευασίας ψηφιακών προϊόντων και το άλλο μάθημα διαπραγματεύεται τη μοντελοποίηση ψηφιακών συστημάτων μέσω γλωσσών περιγραφής υλισμικού. Στο εαρινό εξάμηνο προσφέρεται το μάθημα της παράλληλης επεξεργασίας καθώς και αυτό των τεχνικών προσομοίωσης, το οποίο εμβαθύνει σε ζητήματα μαθηματικής και πρακτικής θεμελίωσης της επαλήθευσης συστημάτων.


Τηλεπικοινωνιακή Τεχνολογία

Το πρώτο μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, περιγράφοντας τον τρόπο υλοποίησής τους και τα πρωτόκολλα λειτουργίας τους. Το δεύτερο μάθημα παρουσιάζει μια γενική εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τις εφαρμογές τους, ενώ το επόμενο μάθημα διαπραγματεύεται το υλικό και θεωρητικό υπόβαθρο των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης δεδομένων. Ακολουθούν δύο μαθήματα που ασχολούνται με το διαδίκτυο, το πρώτο από την άποψη των βασικών πρωτοκόλλων και το δεύτερο από την άποψη της διαχείρισης πληροφορίας σε επίπεδο πρωτοκόλλων παγκόσμιου ιστού. Το επόμενο μάθημα ασχολείται με τη διαχείριση και την ασφάλεια τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Στη συνέχεια εξετάζονται θέματα ασύρματης και κινητής τηλεπικοινωνίας και των σχετικών τους εφαρμογών. Στα μαθήματα επιλογής του τετάρτου έτους περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες και υπηρεσίες που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες ευρείας ζώνης, η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με άλλα συστήματα επικοινωνίας και υπηρεσιών, η μετάδοση και διαχείριση μεγάλου όγκου πολυμεσικών δεδομένων και τέλος, ο σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών δικτυοκεντρικού λογισμικού.