Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών


ΣΤΟΧΟΙ

Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του Προεδρικό Διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή να μελετά τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών κρατών με την Ελλάδα και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των κρατών αυτών. Η αποστολή αυτή υλοποιείται με την ακόλουθη δομή του προγράμματος σπουδών: Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με το γεωγραφικό χώρο και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των επιστημών που θεραπεύονται. Στον κύκλο αυτό, με την ένταξη σε ξένη γλώσσα, οι φοιτητές δεσμεύονται για την επιλογή κατεύθυνσης που γίνεται στο Ε' εξάμηνο. Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο κύκλο, οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες.
Στον δεύτερο κύκλο σπουδών οι φοιτητές στο Γ' εξάμηνο, επιλέγουν μία από τις δύο ειδικεύσεις που προσφέρονται: Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις, ή Πολιτικές Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές.

Η ειδίκευση «Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις» προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να σπουδάσουν τα οικονομικά προβλήματα των οικονομιών των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών. Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με τις οικονομίες της περιοχής και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των οικονομικών επιστημών. Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο κύκλο, οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες εστιάζοντας πάντα στο γεωγραφικό χώρο. Για την πιο αποτελεσματική ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς η διεύρυνση της κοινωνικo-πολιτικής γνώσης για την περιοχή ενδιαφέροντος επιτυγχάνεται με την επιλογή μαθημάτων και από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες με στόχο την εύρεση απασχόλησης σε διεθνείς και δημόσιους οργανισμούς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος του Τμήματος, έχοντας ένα καλό υπόβαθρο όσον αφορά στο οικονομικό, νομικό και θεσμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και στην συνέχιση των σπουδών τους αν το επιθυμούν οι απόφοιτοι σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η ειδίκευση «Πολιτικές Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές» εξοικειώνει τους φοιτητές με τη μεθοδολογία των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, όπως και με το ιστορικό/πολιτισμικό υπόβαθρο των υπό εξέταση κοινωνιών της Α και ΝΑ Ευρώπης καθώς και της Μέσης Ανατολής. Πιο συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στην δυναμική των πολιτικών συστημάτων και των διεθνών σχέσεων, τη μελέτη ιδιαιτέρων ζητημάτων όπως η ασφάλεια και οι σχέσεις των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ζητήματα κοινωνικής/εθνικής συγκρότησης και πολιτισμικής διαφοροποίησης μέσα από τη συγκριτική μελέτη των εθνών κρατών, των εθνικών/εθνοτικών ομάδων και των μειονοτήτων της περιοχής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριες ώστε να μπορούν να βρουν απασχόληση σε κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μη κυβερνητικούς φορείς και να μπορούν να συνεχίσουν, αν επιθυμούν, τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται στο Ε' εξάμηνο ως εξής:

Οι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ του Τμήματος, είναι οι τρείς παρακάτω αναφερόμενες και υποστηρίζονται από τις εξής γλώσσες:

1. Βαλκανικών Σπουδών: Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβοκροατική.

2. Σλαβικών Σπουδών: Ρωσική, Βουλγαρική Σερβοκροατική.

3. Ανατολικών Σπουδών: Τουρκική.

Οι φοιτητές, σύμφωνα με την γλώσσα που ακολουθούν, επιλέγουν ή εντάσσονται σε κατεύθυνση σπουδών.

Με την επιλογή της Βουλγαρικής γλώσσας επιλέγουν την κατεύθυνση των Βαλκανικών ή των Σλαβικών σπουδών

Επιλέγοντας την Ρουμανική γλώσσα εντάσσονται στην κατεύθυνση των Βαλκανικών σπουδών

Επιλέγοντας την Ρωσική γλώσσα εντάσσονται στην κατεύθυνση των Σλαβικών σπουδών

Επιλέγοντας την Σερβοκροατική γλώσσα επιλέγουν την κατεύθυνση των Βαλκανικών ή των Σλαβικών σπουδών

Μετην επιλογή τηςΤουρκικής γλώσσας εντάσσονται στην κατεύθυνση των Ανατολικών σπουδών


ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ

Τα μαθήματα γλωσσών στο Τμήμα ΒΣΑΣ αποτελούν ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του: Οι φοιτητές, με την εγγραφή στο Τμήμα, κατατάσσονται ώστε να παρακολουθήσουν μια από τις πέντε κύριες γλώσσες, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβοκροατικά και Τουρκικά στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο φοιτητής δηλώνει την ιεραρχική προτίμηση ως προς τη γλώσσα που επιθυμεί, μεταξύ των πέντε (5) προσφερομένων και εντάσσεται στην αντίστοιχη γλώσσα με κριτήρια τη σειρά επιτυχίας του στο Τμήμα ανά κατηγορία εισακτέων φοιτητών, και τη σειρά προτίμησης του. Στην γλώσσα που θα ενταχθούν οι φοιτητές παραμένουν καθ? όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επί τέσσερα έτη, και παρακολουθούν μαθήματα 4 ωρών εβδομαδιαίως. Η παρακολούθηση χωρίζεται σε οκτώ «κύκλους» μαθημάτων, αντίστοιχους με τα οχτώ εξάμηνα των σπουδών και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα γλώσσας ενός ακαδημαϊκού έτους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις του επομένου. Επιδιώκεται η κατά το δυνατόν αρτιότερη γνώση της γλώσσας από τους φοιτητές: Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος πρέπει να είναι σε θέση, όχι μόνο να συνεννοούνται άνετα στην γλώσσα που διδάχθηκαν, αλλά να έχουν άρτιο γραπτό λόγο, να διαβάζουν με άνεση επιστημονικά και λογοτεχνικά πονήματα, καθώς και να είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία της ειδίκευσης την οποία έχουν διαλέξει. Για τον λόγο αυτό, στα τελευταία δυο εξάμηνα των σπουδών τους, τα μαθήματα γλωσσών εξειδικεύονται και οι καθηγητές εμμένουν στην ορολογία της εκάστοτε ειδίκευσης με επικεντρωμένη μελέτη κειμένων και συζήτηση πάνω σε αυτά.

Πέρα από τα τετραετούς διάρκειας υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, από το πέμπτο εξάμηνο και μετά να επιλέξουν, εκτός από κατεύθυνση σπουδών και δεύτερη ξένη γλώσσα ως μάθημα επιλογής. Προσφέρονται η Αραβική και η Αλβανική γλώσσα. Ο φοιτητής δύναται να επιλέξει τη μία ή και τις δύο (2) ανωτέρω γλώσσες που προσφέρονται. Η διετής παρακολούθηση των «δεύτερων» γλωσσών του Τμήματος, στοχεύει στην καλλιέργεια των βασικών γνώσεων για την εκάστοτε γλώσσα. Επιδιώκεται οι φοιτητές να είναι σε θέση, μετά από τέσσερα εξάμηνα τετράωρων μαθημάτων της «δεύτερης» γλώσσας που έχουν επιλέξει, να διαβάζουν απλά κείμενα και να συνεννοούνται στον γραπτό και προφορικό λόγο με άνεση.

Σημειώνεται ότι για όλες τις γλώσσες, το Τμήμα προβλέπει την προετοιμασία των φοιτητών για τα εκάστοτε διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλώσσας, ενώ στην προετοιμασία του προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων έχει ληφθεί υπόψη - για όσες γλώσσες εντάσσονται στο σύστημα - η τήρηση των επιπέδων γλωσσομάθειας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την καλύτερη γνώση των γλωσσών, με πρωτοβουλία των καθηγητών ξένων γλωσσών σε συνεργασία πάντα με το Τμήμα, διοργανώνονται ετησίως αποστολές εκμάθησης γλώσσας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μέχρι σήμερα ομάδες φοιτητών έχουν παρακολουθήσει εντατικά θερινά μαθήματα γλώσσας που διοργανώνονται από πανεπιστήμια στη Ρωσία, Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία έχοντας και την δυνατότητα να εξετασθούν για πιστοποίηση, ενώ απόφοιτοί μας ήταν σε θέση φοιτήσουν σε μεταπτυχιακά μαθήματα στις αντίστοιχες χώρες.


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική στο τέταρτο (4ο) έτος σπουδών, έχει συντελεστή 2 και αποδίδει στον φοιτητή 8 διδακτικές μονάδες και 10 μονάδες ECTS. Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής/τρια να έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου(24 μαθήματα) και να έχει κάνει δύο τουλάχιστο γραπτές εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων. Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι τουλάχιστον δύο εξάμηνα και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς απαλλάσσει τον φοιτητή από δύο μαθήματα επιλογής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς εβδομάδες και όλα τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τετράωρα ανά εβδομάδα με τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες και πέντε (5) μονάδες ECTS.

Η επιλογή ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική (μαθήματα ΥΕ), γίνεται από τον φοιτητή με την εγγραφή στο Α' εξάμηνο και είναι δεσμευτική ότι θα την ακολουθήσει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας αποτελούν «αλυσίδα» και το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις προϋποθέτει επιτυχή εξέταση στο προηγούμενο έτος.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα (Αραβικά, Αλβανικά) είναι ελεύθερη επιλογή (μαθήματα Ε εξαμήνου), γίνεται από τον φοιτητή εφόσον το επιθυμεί, με την έναρξη του τρίτου έτους και είναι δεσμευτική ότι θα την ακολουθήσει για τα επόμενα τέσσερα εξάμηνα (Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' εξάμηνο).

Επιπλέον, από το Ε΄ εξάμηνο και μετά προσφέρονται από τέσσερα (4) μαθήματα Αρμενικής και Εβραϊκής γλώσσας. Αυτά όμως είναι εκτός προγράμματος σπουδών και δεν προσμετρούνται στα μαθήματα για την λήψη πτυχίου, ούτε στην εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.

Για την λήψη πτυχίου, ο φοιτητής οφείλει να εξετασθεί επιτυχώς σε 48 μαθήματα, ως εξής:

Στον Α' κύκλο σπουδών (Α και Β εξάμηνο):
12 μαθήματα από τα οποία: 10 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής)

Στον Β' κύκλο σπουδών(Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνο):
36 μαθήματα από τα οποία:

Α) Με ειδίκευση «Πολιτικές Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές»

  • 6 μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής)
  • 18 μαθήματα (υποχρεωτικά ειδίκευσης)
  • 12 μαθήματα επιλογής (συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της δεύτερης γλώσσας εφόσον επιλεγεί).

Β) Με ειδίκευση «Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις»

  • 6 μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής)
  • 22 μαθήματα (υποχρεωτικά ειδίκευσης)
  • 8 μαθήματα επιλογής (συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της δεύτερης γλώσσας εφόσον επιλεγεί).