Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Δηλώσεις Μαθημάτων
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ θα δέχονται στο γραφείο τους φοιτητές (κατά τις μέρες και ώρες που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί), προκειμένου να βοηθήσουν για τυχόν απορίες που θα προκύψουν στις δηλώσεις μαθημάτων για τη μετάβαση από το παλιό στο νέο πρόγραμμα σπουδών.


Μέλος ΔΕΠ

Ημέρα

Ώρες Γραφείου

Ευαγγελίδης Γεώργιος,
Αν. Καθηγητής

Δευτέρα 31/10/2011

11:30-13:00

Βαρσακέλης Χρήστου Δημήτριος,
Επ. Καθηγητής

Τρίτη 1/11/2011

12:00-13:30

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος,
Επ. Καθηγητής

Τετάρτη 2/11/2011

11:00-12:30

Φουληράς Παναγιώτης,
Επ. Καθηγητής

Πέμπτη 3/11/2011

9:00-14:00

Μαυρίδης Ιωάννης,
Επ. Καθηγητής

Παρασκευή 4/11/2011

11:00-12:30