Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και Κώδικας Δεοντολογίας για την πρόσληψη Ερευνητών
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Ακαδημαϊκά
Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και Κώδικας Δεοντολογίας για την πρόσληψη Ερευνητών (.pdf)

Ομόφωνη έγκριση από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (αριθμ. 18/26.4.2012) του Πανεπιστημίου μας