Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Eπίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. 9/22-11-2012

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για κρίση του κ. Χρήστου Γεωργιάδη για μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Βλαχοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια,
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ’

«Διοίκηση Μάρκετινγκ – Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό pdf

2

Μάνθου Βασιλική, Καθηγήτρια
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφιρικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ’

«Πληροφοριακά Συστήματα με Έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό pdf

3

Μαυρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 635/3-7-2012 τ. Γ’

«Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://infosec.uom.gr/wp-content/uploads/2013/02/JMeurobio_en2013.pdf

4

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 206/27-8-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Πληροφορική με Έμφαση στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την Παραγωγή» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=225&tmima=2&categorymenu=2

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

5

Γιαγλής Γεώργιος, Καθηγητής
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 428/11-4-12 τ. Γ’

«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν με Έμφαση στη Διοίκηση» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.giaglis.eu/

6

Δουκίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και ΤεχνολογίαςΟικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 34/11-1-1995 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Πληροφορική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1174.pdf

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

7

Karagiannis Dimitrios, Καθηγητής
Department of Knowledge Engineering – Faculty of Computer Science
University of Vienna
Austria

«Business Process Management – Knowledge Engineering»
με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό pdf

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 314/17-5-2011 τ. Γ’

«Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεματικές Εφαρμογές» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://conta.uom.gr/conta/uk/personnel.htm

2

Ευαγγελίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 864/24-8-2012 τ. Γ’

«Βάσεις Δεδομένων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://users.uom.gr/~gevan/cv.pdf

3

Μανιτσάρης Αθανάσιος, Καθηγητής
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 9/23-1-2006 τ. Παράρτημα

«Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων – Εφαρμοσμένη Στατιστική»
http://www.multimedia.uom.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=11&lang=el

4

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Καθηγητής
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 655/10-7-2012 τ. Γ’

«Τεχνολογία Λογισμικού – Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://users.uom.gr/~achat/cv_english.pdf

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

5

Πάγκαλος Γεώργιος, Καθηγητής
Πολυτεχνικής Σχολής
Γενικού Τμήματος
Α.Π.Θ.

ΦΕΚ 100/7-6-1995 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων με Χρήση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό pdf

6

Κάτσικας Σωκράτης, Καθηγητής
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΦΕΚ 294/2-5-2007 τ. Γ’

«Πληροφορική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.ds.unipi.gr/ska/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

7

Spiliopoulou Myra, Καθηγήτρια
Department Technical and Business Information Systems (ITI)
University Otto – von - Guericke
Magdeburg Germany

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό pdf

Ορισμός Αξιολογητών στην αρ. 1/25.04.2013 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής: 1.  AVGEROU CHRISANTHI, Καθηγήτρια, London School of Economics UK, Department of Management http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/Experts/profile.aspx?KeyValue=c.avgerou%40lse.ac.uk

2.  LOUCOPOULOS PERICLES, Καθηγητής, Loughborough University UK, School of Business and Economics http://homepages.lboro.ac.uk/~bspl/PL_Academic_Site/Home.html

 Ορισμός αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1.  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων http://www.icsd.aegean.gr/sgritz

2.  ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πληροφοριακά Συστήματα. http://www.dpem.tuc.gr/gr/personnel-gr/regular-gr/22-matsatsinis-nikos-gr

 ·  Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου: 2/19-04-2013

· Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Χρήστος Γεωργιάδης

Σύνολο θετικών ψήφων: έξι (6)