Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία κρίση υποψηφίου προς πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή γνωστικό αντικείμενο: «Βελτιστοποίηση και Λήψη Αποφάσεων»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. 19/04-04-2013

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για κρίση του κ. Δημήτριου Χρήστου-Βαρσακέλης για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Βελτιστοποίηση και Λήψη Αποφάσεων»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ’

«Διοίκηση Μάρκετινγκ – Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό pdf

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

1

Κούσουλας Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΦΕΚ 244/9-10-2000

«Συστήματα και Αυτόματος Έλεγχος»

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/faculty.html?id=305

 

2

Τζες Αντώνιος, Καθηγητής

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΦΕΚ: 672/22-7-2008 τ. Γ΄

«Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου κατά Προτίμηση σε Ρομποτική, Σθεναρό ή Ευφυή Έλεγχο», με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.sml.ee.upatras.gr/Personnel/Faculty/Tzes.aspx

3

Ψαρράς Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΦΕΚ: 452/4-12-2006 τ. Γ΄

«Συστήματα Αποφάσεων», με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.ece.ntua.gr/el/people/faculty?view=profile&id=72

 

4

Μυγδαλάς Αθανάσιος, Καθηγητής Γενικού Τμήματος, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ: 352/17-4-2008 τ. Γ΄

«Μαθηματικός Προγραμματισμός»,  με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://users.auth.gr/samig/

5

Τσακλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ: 372/14-6-2011 τ. Γ΄.

Μαθηματικές-Στοχαστικές Μέθοδοι στις Επιχειρησιακές ΄Ερευνες, με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό pdf

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Τσιτσικλής Ιωάννης/Tsitsiklis John, Καθηγητής Τμήματος

Electrical Engineering and Computer Science του Πανεπιστημίου Massachussets Institute of Technology (MIT)

«Electrical Engineering»

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.mit.edu/~jnt/home.html

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Στεφανίδης Γεώργιος, Καθηγητής

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΦΕΚ: 416/22-6-2011 τ. Γ΄

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το  http://users.uom.gr/~steph/index_en.html

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

1

Τσινιάς Ιωάννης, Καθηγητής

της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΦΕΚ: 163/11-7-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ,

«Μαθηματική Θεωρία Ελέχγου» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://apms.math.ntua.gr/person.php?id=95

 

2

Μέρτζιος Βασίλειος, Καθηγητής

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

ΦΕΚ:479/8.6.2010 τ. Γ΄

«Συστήματα Αυτόματου, Ελέγχου: Κλασσική Θεωρία Ελέγχου, Γραμμικά και μη Γραμμικά Συστήματα, Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, Αλγεβρικός και Άριστος Έλεγχος, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το   

http://www.ds.unipi.gr/ska/

3

Μπιτσώρης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΦΕΚ: 76/24-5-1991 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Συστήματα και Αυτόματος Έλεγχος» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/faculty.html?id=316

  

4

Ταγαράς Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ: 302/29-12-2000 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Βελτιστοποίηση Οργάνωσης Παραγωγής και Ελέγχου Ποιότητας» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το   

http://im.meng.auth.gr/lba/staff/tagaras.htm

5

Σίσκος Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ: 250/19-10-2001 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Επιστήμη των Αποφάσεων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το   

http://www.unipi.gr/faculty/ysiskos/cv.html

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Σαχινίδης Νικόλαος/Sahinidis Nikolaοs, Καθηγητής Τμήματος Chemical Engineering του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, Η.Π.Α.

Chemical Engineering με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.cheme.cmu.edu/people/faculty/ns1b.htm#biography


Ορισμός Αξιολογητών στην αρ. 1/25.04.2013 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής:

  1. Καθηγητή κ. Γιάννη Τσιτσικλή/John Tsitsiklis Department of Electrical Engineering, MIT, Cambridge, MA, USA http://www.mit.edu/~jnt/home.html
  2. Καθηγητή κ. Νικόλαο Σαχινίδη/Nicolaos Sahanidis Department of Chemical Engineering Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA http://www.cheme.cmu.edu/people/faculty/ns1b.htm#biography 

Ορισμός αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1. Παπαδόπουλος Χρυσολέων, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/en/faculty-list/230-chrissoleon-papadopoulos.html

 2.  Vaggelis Paschos, Professor of Computer Science, Universite Paris-Dauphine, France.  http://www.lamsade.dauphine.fr/~paschos

 ·  Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου: 2/15-07-2013

·  Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Χρήστου-Βαρσακέλη Δημήτριος

Σύνολο θετικών ψήφων: επτά (7)