ΥΛΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Πολιτική Επιστήμη

 • Η έννοια της πολιτικής και της πολιτικής επιστήμης. Ταξινόμηση πολιτικών συστημάτων.
 • Αντιπροσώπευση και πολιτικά κόμματα.
 • Η έννοια του κράτους. Θεωρίες κράτους. Θεωρητικές προσεγγίσεις του σύγχρονου κράτους.
 • Η έννοια της δημοκρατίας. Μοντέλα δημοκρατίας.
 • Η έννοια της πολιτικής ιδεολογίας. Φιλελευθερισμός. Συντηρητισμός. Σοσιαλισμός. Φασισμός.
 • Η έννοια της κοινωνικής μεταβολής.

Βιβλιογραφία:
Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της Πολιτικής, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997.
Γ. Σκουλάς, Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες. Συστήματα Εξουσίας και Σύγχρονες Ιδεολογίας, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010.

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές
 • Οι θεσμοί και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτύπωση του πολιτικού συστήματος της ΕΕ.
 • Οι λειτουργίες και ο ρόλος τους στο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ και η μεταξύ τους σχέση.
 • Οι σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων και εθνικών κυβερνήσεων.
 • Η συμβολή των οργάνων της ΕΕ στη θεσμική ανάπτυξή της.
 • Το σύστημα λήψης αποφάσεων και η νομιμοποίησή τους.
 • Οι Συνθήκες της ΕΕ και ο ρόλος τους.
 • Δημοκρατικό έλλειμμα, ολοκλήρωση και ετερότητα, εκπροσώπηση, διακυβερνητικά και ομοσπονδιακά στοιχεία.

Βιβλιογραφία:
Γ. Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2009.