Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διαδικασία επιλογής-εξέλιξης σε θέση καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αρ. Πρωτ. 327/12-12-2012 αίτηση του κ. Χρήστου Νίκα για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση» διότι έχει το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.6 του Ν.4076/2012 (Α΄159) όπως προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α).

Ο κ. Νίκας συμπλήρωσε τριετία από το διορισμό του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στις 26/8/2012 (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 679/ 26-8-2009 τχ. Γ΄).

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 276/Γ/07-03-2013 και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 13-05-2013.

Μοναδικός υποψήφιος για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση» είναι ο κ. Χρήστος Νίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΒΣ του Π.Δ.Μ, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση υποψηφιότητας (Α.Π. 748/24-04-2013) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ακολούθως διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της ΔΕ του ΠΔΜ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Τμήματος (αρίθμ. 150/ 21-05-2013) με την πρόταση συγκρότησης ειδικής επταμελούς επιτροπής.

Η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χρήστου Νίκα στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση» έγινε με την αριθμ. Πρωτ. 2668/ 24-05-2013 (αρίθμ. Πρωτ. 831/ 06-06-2013 του ΤΒΣ) Πράξη του Προέδρου της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/ 29.02.2012 (ΦΕΚ 776/Β/15.03.2012) του ΠΔΜ και το έγγραφο αρίθμ. 808/23-05-2013 του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά μέλη

 1. Κεντρωτής Κυριάκος, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: «Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΦΕΚ

Διορισμού: 659/Γ΄/11-07-2012. Βιογραφικό. Εξωτερικά μέλη

 1. Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) του ΑΠΘ

Γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία»

ΦΕΚ Διορισμού: 102/ 31-01-2013 τ. Γ΄. Βιογραφικό.

 1. Δημήτριος Μάρδας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) του Α.Π.Θ

Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις με έμφαση τις Εμπορικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ευρωπαϊκής Ένωσης)»

ΦΕΚ Διορισμού: 126/ 5-02-2013 τ. Γ΄. Βιογραφικό.

4. Σιδηρόπουλος Μωυσής, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) του Α.Π.Θ

Γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Ανάλυση»

ΦΕΚ Διορισμού: 592/ 30-07-09 τ. Γ΄. Βιογραφικό.

5. Δριτσάκης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση»

ΦΕΚ Διορισμού: 198/7-7-2006 τ. ΝΠΔΔ. Βιογραφικό.

6. Κατσούλη-Κάτου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση»

ΦΕΚ Διορισμού: 511/30-05-2008 τ. Γ'. Βιογραφικό.

7. Καραντινινής Κώστας, Professor του University of Uppsala Sweden με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική» (Economics). Βιογραφικό.

Αναπληρωματικά μέλη

Εξωτερικά μέλη

1. Σκλιάς Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνής Πολιτική Οικονομία»

ΦΕΚ Διορισμού: 789/ 6-8-12 τ. Γ΄. Βιογραφικό.

2. Καρφάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»

ΦΕΚ Διορισμού: 195/ 9-8-2005 τ.ΝΠΔΔ. Βιογραφικό.

3. Παπαπανάγος Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: «Αγορές Εργασίας και Μετανάστευση σε Οικονομίες Μετάβασης»

ΦΕΚ Διορισμού: 1159/ 29-12-2008 τ.Γ΄. Βιογραφικό.

4. Παπασυριόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Επενδύσεις και Ανάπτυξη»

ΦΕΚ Διορισμού: 1243/ 22-11-2012 τ.Γ΄. Βιογραφικό.

5. Κότιος Άγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές και Αναπτυξιακές Σχέσεις»

ΦΕΚ Διορισμού: 1140/18-12-08, τ. Γ΄. Βιογραφικό.

6. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική»

ΦΕΚ διορισμού: 949/ 26-11-2009, τ. Γ΄. Βιογραφικό.

7. Rizopoulos Yorgos, Professor του Universite Paris Diderot France, με γνωστικό αντικείμενο: «Ξένες άμεσες επενδύσεις και στρατηγικές πολυεθνικών επιχειρήσεων» (Investissement direct etranger et strategies politiques des firmes multinationals). Βιογραφικό.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής την 11/7/2013 ορίστηκε ως Πρόεδρος ο καθηγητής κ. Κυριάκος Κεντρωτής και ορίστηκαν οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Καραντινινής Κώστας, Professor του University of Uppsala Sweden με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική» (Economics).

2. Rizopoulos Yorgos, Professor του Universite Paris Diderot France, με γνωστικό αντικείμενο: «Ξένες άμεσες επενδύσεις και στρατηγικές πολυεθνικών επιχειρήσεων» (Investissement direct etranger et strategies politiques des firmes multinationals).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 1. Αχιλλέας Μητσός, Καθηγητής, του Τμήματος
  Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γνωστικό αντικείμενο: "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Περιβάλλον" ΦΕΚ διορισμού: 479/8.6.2010 τ' Γ.
 2. Σάββας Ρομπόλης, Καθηγητής, του Τμήματος Κοινωνικής
  Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, Γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική της Κοινωνικής Πολιτικής" ΦΕΚ διορισμού 144/23.8.96/ΤΝΔΔ.
  -------------------------------------------------------------------------------

  Με την αρίθμ. 73/4-10-2013 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς κοινοποιηθήκαν οι  αξιολογήσεις που κατέθεσαν οι αξιολογητές στα μέλη της 7-μελούς και στον υποψήφιο.

  Με την αρίθμ. 11/21-10-2013 επιστολή/πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος προσκλήθηκαν τα μέλη της 7-μελούς επιτροπής την Δευτέρα 11/11/2013 σε συνεδρίαση για την πλήρωση της θέσης καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:«Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση»

  Στη συνεδρίαση της 11/11/2013 εκλέχθηκε ομόφωνα με 6 ψήφους σε σύνολο έξι παρόντων για τη θέση καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση" ο μοναδικός υποψήφιος κ. Χρήστος Νίκας.