Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διαδικασία επιλογής-εξέλιξης σε θέση καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σλαβολογία: Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αρ. Πρωτ. 326/ 12-12-2012 αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Νιχωρίτη για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Σλαβολογία: Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων» διότι έχει το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.6 του Ν.4076/2012 (Α΄159) όπως προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α).

Ο κ. Νίχωρίτης συμπλήρωσε τριετία από το διορισμό του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στις 14-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 360/ 14-5-2009 τχ. Γ΄).

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 276/Γ/07-03-2013 και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 13-05-2013.

Μοναδικός υποψήφιος για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σλαβολογία: Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων» είναι ο κ. Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΒΣ του Π.Δ.Μ, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση υποψηφιότητας (Α.Π. 750/ 25-04-2013) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ακολούθως διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της ΔΕ του ΠΔΜ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Τμήματος (αρίθμ. 150/ 21-05-2013) με την πρόταση συγκρότησης ειδικής επταμελούς επιτροπής.

Η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Νιχωρίτη στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Σλαβολογία: Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων» έγινε με την αριθμ. Πρωτ. 2669/ 24-05-2013 (αρίθμ. Πρωτ. 826/ 06-06-2013 του ΤΒΣ) Πράξη του Προέδρου της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/29.02.2012 (ΦΕΚ 776/Β/15.03.2012) του ΠΔΜ και το έγγραφο αρίθμ. 809/ 23-05-2013 του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά μέλη

1. Ανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία και πολιτισμός στην εκπαίδευση»

ΦΕΚ Διορισμού: 667/29-7-2010 τ. Γ΄ Βιογραφικό.

Εξωτερικά μέλη

2. Τρίτος Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών»

ΦΕΚ Διορισμού: 806/1-10-2009 τ. Γ΄ Βιογραφικό.

3. Δημητρακόπουλος Φώτιος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Μεταβυζαντινή Φιλολογία - Παλαιογραφία»

ΦΕΚ Διορισμού: 242/23-10-2002 τ. ΝΠΔΔ Βιογραφικό.

4. Κορδώσης Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων

Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Γεωγραφία με έμφαση στη μελέτη του Βυζαντινού Χώρου»

ΦΕΚ Διορισμού: 10/28-1-1993 τ. ΝΠΔΔ Βιογραφικό.

5. Βαρβούνης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.

Γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία»

ΦΕΚ Διορισμού: 1018/21-9-2012 τ. Γ΄ Βιογραφικό.

6. Χρήστου Κων/νος, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 721/13-8-2010 τ. Γ΄ Βιογραφικό.

7. Pavlikianov Kiril, Professor Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν/μίου της Σόφιας “St. Kliment Ohridski”, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία και Παλαιογραφία» Βιογραφικό.

Αναπληρωματικά μέλη

1. Κογκούλης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική και Κατηχητική»

ΦΕΚ Διορισμού: 100/7-6-95 τ. ΝΠΔΔ (193/15-11-95 τ. ΝΠΔΔ αναδρομική ισχύ από 4-6-1993) Βιογραφικό.

2. Νανάκης Σταύρος, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΦΕΚ Διορισμού: 236/16-10-2002 τ. ΝΠΔΔ Βιογραφικό.

3. Κατσαρός Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό αντικείμενο: «Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία»

ΦΕΚ Διορισμού: 152/30-9-1999 τ. ΝΠΔΔ Βιογραφικό.

4. Αλεξιάδης Μηνάς, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία»

ΦΕΚ Διορισμού: 65/14-4-1998 τ. ΝΠΔΔ Βιογραφικό.

5. Ιωαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματολογία από τον 9ο αιώνα»

ΦΕΚ Διορισμού: 241/8-10-2004 τ. ΝΠΔΔ Βιογραφικό.

6. Καραθανάσης Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντική & Κοινωνικής Θεολογίας

Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία του Ελληνισμού»

ΦΕΚ διορισμού: 16/12-2-1993 τ. ΝΠΔΔ Βιογραφικό.

7. Kenanov Valchen Petrov Dimitar, Professor του “Veliko Turnovo University” Sofia, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας (Παλαιοβουλγαρική Γραμματεία) Βιογραφικό.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής την 11/7/2013 ορίστηκε ως Πρόεδρος ο καθηγητής κ. Κωνστατνίνος Χρήστου και ορίστηκαν οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Pavlikianov Kiril, Professor Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν/μίου της Σόφιας “St. Kliment Ohridski”, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία και Παλαιογραφία»

2. Kenanov Valchen Petrov Dimitar, Professor του “Veliko Turnovo University” Sofia, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας (Παλαιοβουλγαρική Γραμματεία)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Slavova Tatiana-Dimova, Professor at Sofia University “St Kliment Ohridski”, Bulgaria.

 1. Τσελεγγίδης Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. Γνωστικό αντικείμενο: «Δογματική και Συμβολική Θεολογία», ΦΕΚ Διορισμού: 165/2-10-1995 τ. ΝΠΔΔ

  Με την αρίθμ. 12/6-9-2013 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής αποστάλθηκαν στα μέλη της 7μελούς οι αξιολογήσεις που κατέθεσαν οι παρακάτω αξιολογητές ως εξής:

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

  1.   Pavlikianov Kiril, Professor Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν/μίου της Σόφιας “St. Kliment Ohridski”, (9/6-9-2013)

  2.      Kenanov Valchen Petrov Dimitar, Professor του “Veliko Turnovo University” Sofia,  (892/26-8-2013)

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

   

  1.      Slavova Tatiana-Dimova, Professor at Sofia University “St Kliment Ohridski”, Bulgaria. (897/27-8-2013)

   

  2.      Τσελεγγίδης Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. (5/3-9-2013)

   

   

  Με την αρίθμ 45/27-9-2013 προσκλήθηκαν τα μέλη της 7- Μελούς για την κρίση του υποψηφίου στις 7/10/2013 και ώρα 10:00 από τα τακτικά μέλη της 7μελούς αντικαταστήθηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Ανδρέου και Εμμανουήλ Βαρβούνης λόγω το ότι βρίσκονται πλέον σε εκπαιδευτική άδεια.

  Τέλος με την αρίθμ. 36/25-9-2013 επιστολή ζητήθηκε από το σύλλογο φοιτητών  να ορίσουν εκπρόσωπό τους (συμφώνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία) στη ανωτέρω συνεδρίαση προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη των φοιτητών για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου, με την αρίθμ. 7/2-10-2013 οι εκπρόσωποι του συλλόγου φοιτητών απάντησαν ότι δεν μπορούν να  ορίσουν εκπρόσωπο λόγω νομικού κωλύματος.
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Στην συνεδρίαση της 7/10/2013 εξελέγη ομόφωνα ο υποψήφιος κ. Κωνσταντίνος Νιχωρίτης για την θέση καθηγητή ¶ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Σλαβολογία: Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων"