Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πρόσκληση ορισμού εκπροσώπου Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στις συνεδριάσεις της ΓΣ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος