Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
πλήρωση (από εξέλιξη) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αρ. Πρωτ. 282/ 26-11-2012 αίτηση του κ. Αναστασίου Πανόπουλου, Λέκτορα επί θητεία (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1259/ 31-12-2010 τχ. Γ'), για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς» στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Π.Δ.Μ., διότι έχει το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) άρθρο 77, παρ.3 και 5β , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5β του Ν.4076/2012 (Α΄159).

Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ αριθμ. 146/08-01-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 276/Γ/07.03.2013 και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 13-05-2013.

Μοναδικός υποψήφιος για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς» είναι ο κ. Αναστάσιος Πανόπουλος, Λέκτορας του ΤΒΣ του Π.Δ.Μ, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση υποψηφιότητας (Α.Π. 746/ 23-04-2013) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ακολούθως διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της ΔΕ του ΠΔΜ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Τμήματος (αρίθμ. 150/ 21-05-2013) με την πρόταση συγκρότησης ειδικής επταμελούς επιτροπής.

Η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του Λέκτορα κ. Αναστασίου Πανόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς» έγινε με την αριθμ. Πρωτ. 2713/ 28-05-2013 (αρίθμ. Πρωτ. 828/ 06-06-2013 του ΤΒΣ) Πράξη του Προέδρου της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/ 29.02.2012 (ΦΕΚ 776/Β/15.03.2012) του ΠΔΜ και το έγγραφο αρίθμ. 812/27-05-2013 του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών.

Η σύνθεση της 7 μελούς επιτροπής έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη

Εσωτερικά Μέλη

1. Αικατερίνη Σαρρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων», ΦΕΚ 233/ 11-4-2007 τ. ΝΠΔΔ.

Εξωτερικά Μέλη

1. Πανηγυράκης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ», ΦΕΚ 140/27-6-2002 τ. ΝΠΔΔ.

2. Τζίμητρα-Καλογιάννη Ειρήνη, Καθηγήτρια της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων-Συμπεριφορά καταναλωτή», ΦΕΚ 337/28-4-2010 τ. Γ΄.

3. Χαλικιάς Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτική ανάλυση σε Θέματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας», ΦΕΚ 716/25-7-2012 τ. Γ'.

4. Μπάλτας Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ», ΦΕΚ 1111/17-11-2010 τ.Γ΄.

5. Πετρίδου Ευγενία, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση (MANAGEMENT)», ΦΕΚ 623/19-7-2010 τ. Γ'.

6. Ζώτος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ»


Αναπληρωματικά Μέλη

1. Αγγελής Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι», ΦΕΚ 81/17.04.02 τ.ΝΠΔΔ.

2. Χυτήρης Λεωνίδας, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο: «Μάνατζμεντ», ΦΕΚ 178/τΝΠΔΔ/9-8-2002.

3. Βλαχοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ», ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ΄.

4. Γεωργόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική», ΦΕΚ 281/τ.Γ'/31-3-2008.

5. Παπαδάκης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», ΦΕΚ διορισμού: 1009/6-12-2007 τ. ΝΠΔΔ.

6. Μαρούδας Λεωνίδας, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο: « Διεθνές Μάνατζμεντ και Εργασιακές Σχέσεις», ΦΕΚ διορισμού: 312/ 17-5-2011 τ. Γ΄.

7. Κώστας Γουλιάμος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ/Δημόσιες Σχέσεις».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 7-ΜΕΛΟΥΣ

Με το αρίθμ. 88/2013 Π.Δ. το Τμήμα Β.Σ.Φλ. του Π.Δ.Μ. συγχωνεύτηκε με το τμήμα ΒΣΑΣ του Παν. Μακ. και διαδικασία συνεχίζεται από το 2ο τμήμα.

Με την αρίθμ.74/4-10-2013 επιστολή του Προέδρου του Τμήματος ΒΣΑΣ προσεκλήθησαν τα μέλη της 7μελούς επιτροπής σε συνεδρίαση την Δευτέρα 21/10/2013 και ώρα 1:00 μ.μ. με

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς».

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Στην ανωτέρω συνεδρίαση ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.      Ζώτος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ»  

  1. Κώστας Γουλιάμος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ/Δημόσιες Σχέσεις».

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1.       Νικόλαος Γεωργόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική», ΦΕΚ 28/31-3-2008 τ. Γ΄.

2.       Μιχαήλ Σφακιανάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», ΦΕΚ 806/1-10-2009 τ. Γ΄.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Εστάλλει η αρίθμ. 171/4-11-2013 πρόσκληση για συνεδρίαση της 7-μελούς με θέμα ημερήσιας διάταξης "αντικατάσταση αξιολογητών (υποψηφίου)"την Πέμπτη 7/11/2013, ώρα  11:00   π. μ. λόγω παραίτησης από αξιολογητή του  Καθηγητή ¶ βαθμίδας κ. Νικόλαου Γεωργόπουλου.

Στην δεύτερη συνεδρίαση της 7-μελούς την 7/11/2013 ορίστηκε ως 2ος αξιολογητής ο  κ. Πέτρος Δελλαπόρτας  Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών.

Μετά την κατάθεση των αξιολογήσεων, εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 21/2-12-2013 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Παρασκευή 20/12/2013 και ώρα 12:00, με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς».

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 317/2-12-2013 επιστολή της Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 22/2-12-2013 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.

Στη συνεδρίαση της επταμελούς επιτροπής επιλογής - εξέλιξης στις 20/12/2013 εκλέχθηκε ομόφωνα με 7 ψήφους σε σύνολο επτά παρόντων για θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς» ο κ. Αναστάσιος Πανόπουλος.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>