Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ο Γραμματέας: Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αρ. Πρωτ. 646/26-02-2013 αίτηση του κ. Γεωργίου Χρηστίδη για τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Πολιτική στα Βαλκάνια» διότι έχει το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 77, παρ.4 εδ. β) του Ν.4009/2011 και την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/29-02-2012 (ΦΕΚ 776/Β/15-3-2012) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κ. Χρηστίδης συμπλήρωσε τριετία από το διορισμό του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στις 25-02-2013 (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 135/ 25-02-2010 τ.χ.Γ΄).

Ακολούθως διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της ΔΕ του ΠΔΜ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Τμήματος (αρίθμ. 148/ 27-03-2013) με την πρόταση συγκρότησης ειδικής επταμελούς επιτροπής.

Η διαδικασία της μονιμοποίησης του κ. Χρηστίδη είχε αρχικώς προχωρήσει μέχρι και το σημείο της κρίσης όπου και αποφασίστηκε η μονιμοποίηση του αλλά κατά τον νομικό έλεγχο διαπιστώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας λάθος κατά τη διαδικασία της συγκρότησης της 7 μελούς επιτροπής και ανάπεμψε τον φάκελο της θέσης στο Τμήμα με την επισήμανση ότι πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία από το σημείο που διαπιστώθηκε η πλημμέλεια ήτοι από το στάδιο της συγκρότησης της επταμελούς επιτροπής επιλογής και εξέλιξης.

…………………………………………………………………………….

Στην αριθ. 4/30-10-2013 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορίστηκαν εκ νέου τα μέλη της επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Γεώργιου Χρηστίδη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική στα Βαλκάνια» του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών ως εξής:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Κυριάκος Κεντρωτής, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΦΕΚ Διορισμού: 659/11-7-2012 τ. Γ΄

 1. Χρήστος Παρασκευόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική»

ΦΕΚ Διορισμού: 339/30-5-2011 τ. Γ΄

 1. Νικόλαος Μαραντζίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες»

ΦΕΚ Διορισμού: 481/25-6-2009 τ. Γ΄

 1. Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο:« Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης»

ΦΕΚ Διορισμού: 446/11-4-2012 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Χρήστος Λυριντζής, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στη Συγκριτική Πολιτική»

ΦΕΚ Διορισμού: 132/17-6-2002 τ. ΝΠΔΔ

 1. Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Πελοποννήσου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις»

ΦΕΚ Διορισμού: 1229/29-12-2010 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εξωτερικού

7. Στάθης Καλύβας, Professor του Τμήματος Political Science, του Παν/μίου του Yale

Γνωστικό Αντικείμενο: Political Studies, Comparative Politics

Αναπληρωματικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

1. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της ΝΑ Ευρώπης»

ΦΕΚ Διορισμού: 51/28-1-2010 τ. Γ΄

2. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη»

ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-5-2011 τ. Γ΄

3. Γεώργιος Σκουλάς, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Θεωρία και Ανάλυση »

ΦΕΚ Διορισμού: 813/1-8-2013 τ. Γ΄

Εξωτερικά Μέλη

 1. Αλέξιος Ηρακλείδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις – Πολιτική Επιστήμη: Θεωρία και Ανάλυση Διενέξεων»

ΦΕΚ Διορισμού: 16/26-1-2005 τ. ΝΠΔΔ

 1. Ιωάννης Βούλγαρης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Κοινωνιολογία»

ΦΕΚ Διορισμού: 578/27-7-2009 τ. Γ΄

 1. Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Κοινωνιολογία»

ΦΕΚ Διορισμού: 300/16-12-2004 τ. ΝΠΔΔ

 1. Κώστας Κωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Κύπρου

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη

Βιογραφικά των μελών.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 4/20-11-2013 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 2/12/2013 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική στα Βαλκάνια».

Καθώς και η αρίθμ. 5/20-11-2013 στον υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

 

Στην πρώτη συνεδρίαση της 7μελούς την 2/12/2013 ορίστηκε ως Πρόεδρος της 7μελούς ο Καθηγητής του Τμήματος μας κ. Κυριάκος Κεντρωτής καθώς και οι 4 αξιολογητές ως εξής:

Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Κώστας Κωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Κύπρου Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη                                                                        

      2.   Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και    

Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών,  Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην εκλογική κοινωνιολογία»  ΦΕΚ Διορισμού: 12/19-1-2004 τ. ΝΠΔΔ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

    1. Γεώργιος Σπυρόπουλος, Καθηγητής, Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών  

       Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς

       Σχέσεις και Πολιτική – Ευρώπη & Αναπτυσσόμενος Κόσμος» 350/1-6-11 τ. Γ΄.                                                        

    2. Iskra Baeva, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Παγκόσμια

        Ιστορία», του Τμήματος Ιστορίας, του Πανεπιστημίου της Σόφιας “Sv. Kliment

        Ohridski”.

 

Με την αρίθμ. 310/3-12-2013  επιστολή του Προέδρου απεστάλλει ο φάκελος του υποψηφίου για μονιμοποίηση κ. Γεώργιου Χρηστίδη στους αξιολογητές και τα μέλη της 7-μελούς επιτροπής επιλογής- εξέλιξης.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Μετά την κατάθεση και των τριών αξιολογήσεων (αρ. πρωτ. 523/3-2-2014, 344/10-12-2013 & 394/20-12-2013), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 547/10-2-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Παρασκευή 28/2/2014 και ώρα 11:00, με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική στα Βαλκάνια».

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 549/10-2-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 548/10-2-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.

Ο σύλλογος φοιτητών με την αρίθμ. 39/12-2-2014 επιστολή του απάντησε ότι δεν μπορεί να  ορίσει εκπρόσωπο λόγω νομικού κωλύματος.