Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη» προέκυψε ύστερα από αίτηση για εξέλιξη του Λέκτορα του Τμήματος κ. Ιωάννη Αρμακόλα. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρίθμ. 768/25-7-2013 και η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληξε την 11/9/2013, υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις: α) του κ. Ιωάννη Αρμακόλα (ΑΠ 19/9-9-2013) και β) του κ. Αναστάσιου Χαρδά (ΑΠ 21/11-9-2013)

…………………………………………………………………………….

Στην αριθ. 4/30-10-2013 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορίστηκαν τα μέλη της επταμελούς Επιτροπής επιλογής – εξέλιξης, για την πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη» ως εξής:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

1.Κυριάκος Κεντρωτής, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΦΕΚ Διορισμού: 659/11-7-2012 τ. Γ΄

  1. Χρήστος Παρασκευόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική»

ΦΕΚ Διορισμού: 339/30-5-2011 τ. Γ΄

  1. Νικόλαος Μαραντζίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες»

ΦΕΚ Διορισμού: 481/25-6-2009 τ. Γ΄

  1. Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο:« Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης»

ΦΕΚ Διορισμού: 446/11-4-2012 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εσωτερικού

5.Χρήστος Λυριντζής, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στη Συγκριτική Πολιτική»

ΦΕΚ Διορισμού: 132/17-6-2002 τ. ΝΠΔΔ

  1. Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Πελοποννήσου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις»

ΦΕΚ Διορισμού: 1229/29-12-2010 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εξωτερικού

7. Στάθης Καλύβας, Professor του Τμήματος Political Science, του Παν/μίου του Yale

Γνωστικό Αντικείμενο: Political Studies, Comparative Politics

Αναπληρωματικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

1. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της ΝΑ Ευρώπης»

ΦΕΚ Διορισμού: 51/28-1-2010 τ. Γ΄

2. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη»

ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-5-2011 τ. Γ΄

3. Γεώργιος Σκουλάς, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Θεωρία και Ανάλυση »

ΦΕΚ Διορισμού: 813/1-8-2013 τ. Γ΄

Εξωτερικά Μέλη

  1. Αλέξιος Ηρακλείδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις – Πολιτική Επιστήμη: Θεωρία και Ανάλυση Διενέξεων»

ΦΕΚ Διορισμού: 16/26-1-2005 τ. ΝΠΔΔ

  1. Ιωάννης Βούλγαρης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Κοινωνιολογία»

ΦΕΚ Διορισμού: 578/27-7-2009 τ. Γ΄

  1. Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Κοινωνιολογία»

ΦΕΚ Διορισμού: 300/16-12-2004 τ. ΝΠΔΔ

  1. Κώστας Κωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Κύπρου

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη

Βιογραφικά των μελών.

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 6/20-11-2013 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 2/12/2013 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη».

Καθώς και η αρίθμ. 7/20-11-2013 επιστολή του Κοσμήτορα στους υποψήφιους για τον ορισμό αξιολογητών.

Με την αρίθμ. 305/28-11-2013 ηλεκτρονική του επιστολή ο κ. Αναστάσιος Χαρδάς απέσυρε την υποψηφιότητα του.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Στην πρώτη συνεδρίαση της 7μελούς την 4/12/2013 ορίστηκε ως Πρόεδρος ο Αναπληρωτής  Καθηγητής του Τμήματος μας κ. Νικόλαος Μαραντζίδης καθώς και οι 4 αξιολογητές ως εξής:

 

Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Κώστας Κωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Κύπρου

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη                                                                        

  1. Χρήστος Λυριντζής, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών  

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στη Συγκριτική Πολιτική»

ΦΕΚ Διορισμού: 132/17-6-2002 τ. ΝΠΔΔ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Dr. Richard Caplan, Professor of International Relations, Department of Politics and international Relations & Official Fellow, Linacre College. University of Oxford

2. Dr. Florian Bieber, Professor of Southeast European Studies Director, Centre for Southeast European Studies University of Graz

 

Με την αρίθμ. 337/9-12-2013  επιστολή του Προέδρου απεστάλλει ο φάκελος υποψηφιότητας του μοναδικού υποψηφίου Λέκτορος κ. Ιωάννη Αρμακόλα στους αξιολογητές και τα μέλη της 7-μελούς επιτροπής επιλογής- εξέλιξης.

 

Μετά την κατάθεση δύο αξιολογήσεων (με αρ. πρωτ. 524/3-2-2014 & 545/7-2-2014 υπογεγραμμένη από δύο αξιολογητές) και το πέρας της προθεσμίες για την κατάθεση τους, εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 642/7-3-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Τετάρτη 26/3/2014 και ώρα 15:00 μ. μ., με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη».

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 644/7-3-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 643/7-3-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα της υποψηφίου.