Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο χώρο»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αρ. Πρωτ. Α.Π. 283/26-11-2012 αίτηση της κ. Ελένης Γαβρά, Επίκουρης Καθηγήτριας (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 207/ 16-3-2010 τ. Γ'), για την εξέλιξή της στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο χώρο»

Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ αριθμ. 148/27-3-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 754/19-7-2013 τ. Γ' η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 8/9/2013.

Μοναδική υποψήφια για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο χώρο» είναι η κ. Ελένη Γαβρά, Επίκουρη Καθηγήτρια η οποία υπέβαλε την αρίθμ. 896/27-8-2013 αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Στην αρίθμ. 4/30-10-2013συνέλευση του Τμήματος όπου συγκροτήθηκε η 7μελής επιτροπή επιλογής - εξέλιξης ως εξής:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

  1. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη»

ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-5-2011

Εξωτερικά

  1. Κων/νος Φωτιάδης, Καθηγητής Τμήματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού»

ΦΕΚ Διορισμού: 215/4-12-97 τ. ΝΠΔΔ

  1. Τατιανή Ανδρεάδου – Καλλιπολίτου, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Τόπος και κτισμένο περιβάλλον»

ΦΕΚ Διορισμού: 524/20-5-2013 τ. Γ΄

  1. Αναστασία – Ασπασία Γοσποδίνη, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολεοδομία και Αστικός Σχεδιασμός»

ΦΕΚ Διορισμού: 384/16-6-2011 τ. Γ΄

  1. Μαργαρίτα – Ειρήνη Γραφάκου, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Επανασχεδιασμός σε Κτηριακή και Αστική Κλίμακα»

ΦΕΚ Διορισμού: 358/30-3-2012

  1. Βασιλική Πετρίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

ΦΕΚ Διορισμού: 349/26-3-2013 τ. Γ΄

  1. Κλεοπάτρα Καραλέτσου, Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών στο Παν/μιο Νεάπολις – Πάφου της Κύπρου Γνωστικό Αντικειμένο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κοινωνικές Παράμετροι

Αναπληρωματικά μέλη

Εξωτερικά

1. Ευαγγελία Τεντοκαλή – Σκούρτη, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»

ΦΕΚ Διορισμού: 1089/16-12-2011 τ. Γ΄

2. Κυριακή Τσουκαλά, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ψυχολογία του Χώρου

ΦΕΚ Διορισμού: 65/31-1-2007 τ. Γ΄

3. Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού

ΦΕΚ Διορισμού: 132/12-5-2006 τ. ΝΠΔΔ

4. Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής Τμήματος Αργονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Μελέτη (μετρήσεις και καταγραφές, επεξεργασία, απεικόνιση, παρακολούθηση) του φυσικού χώρου, καθώς και ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προγραμμάτων με έμφαση στη φωτογραμμετρία, τηλεπισκόπηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

ΦΕΚ Διορισμού: 187/22-11-99 τ. ΝΠΔΔ

5. Ελένη Μαϊστρου, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Επανασχεδιασμός κτιρίων και συνόλων»

ΦΕΚ Διορισμού: 1046/30-12-2009 τ. Γ'

6. Ιωάννης Κιζής, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Σύνθεση»

ΦΕΚ Διορισμού: 351/6-5-2010 τ. Γ'

7. Anca Hanna Derer, Καθηγήτρια στο ION MINCU University of Architecture and Urban Planning, Bucharest, Romania Γνωστικό Αντικείμενο: “History and Theory of Architecture and Heritage Conservation”

Βιογραφικά των μελών.

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 14/25-11-2013 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 5/12/2013 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για θέση Καθηγητή της βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο χώρο».

Καθώς και η αρίθμ. 15/25-11-2013 επιστολή του κοσμήτορα στην υποψήφια για τον ορισμό αξιολογητών.

----------------------------------------

Στην πρώτη συνεδρίαση της 7μελούς την 5/12/2013 ορίστηκε ως Πρόεδρος η κα Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια του Τμήματος και οι 4 αξιολογητές ως εξής:

Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι Κλεοπάτρα Καραλέτσου, Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών στο Παν/μιο Νεάπολις – Πάφου της Κύπρου Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κοινωνικές Παράμετροι

ΙΙ Anca Hanna Derer, Καθηγήτρια στο ION MINCU University of Architecture and Urban Planning, Bucharest, Romania Γνωστικό Αντικείμενο: “History and Theory of Architecture and Heritage Conservation”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ

1. Πολυμέρου – Καμηλάκη Αικατερίνη, Κέντρο ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός)

2. Χρήστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Ιστορία» (ΦΕΚ 721Γ΄/13-8-10).

--------------------------------------

Με την αρίθμ. 349/11-12-2013 επιστολή της Προέδρου απεστάλλει ο φάκελος υποψηφιότητας της μοναδικής υποψηφίου Επίκουρης Καθηγήτριας κας Ελένης Γαβρά στους αξιολογητές και τα μέλη της 7-μελούς επιτροπής επιλογής-εξέλιξης.

Μετά την κατάθεση και των τεσσάρων αξιολογήσεων (αρ. πρωτ. 391/20-12-2013, 401/30-12-2013, 400/30-12-2013 & 402/30-12-2013), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 408/7-1-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Πέμπτη 23/1/2014 και ώρα 12:00, με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο χώρο».

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στην υποψήφια, με την αρίθμ. 410/7-1-2014 επιστολή της Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 407/7-1-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.

Ο σύλλογος φοιτητών με την αρίθμ. 419/9-1-2014 επιστολή του απάντησε ότι δεν μπορεί να  ορίσει εκπρόσωπο λόγω νομικού κωλύματος.

---------------------------------------------------------------------------------------

Στη συνεδρίαση της επταμελούς επιτροπής επιλογής - εξέλιξης στις 23/1/2014 εκλέχθηκε ομόφωνα με 6 ψήφους σε σύνολο έξι παρόντων για τη θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο χώρο» η κ. Ελένη Γαβρά.