Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αρ. Πρωτ. 70/28-09-2012 αίτηση του Λέκτορα κ. Ευστρατίου Δορδανά για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία» διότι έχει το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), άρθρο 77, παρ. 3, και παρ. 5β, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5β του Ν. 4076/2012 (Α΄159).

Ο κ. Δορδανάς συμπλήρωσε τριετία από το διορισμό του στη βαθμίδα του Λέκτορα στις 04-09-2012 (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 730/4-9-2009 τχ. Γ΄).

Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ αριθμ. 142/03-10-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 276/Γ/07-03-2013 και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 13-05-2013.

Μοναδικός υποψήφιος για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία» είναι ο κ. Ευστράτιος Δορδανάς, Λέκτορας του ΤΒΣ του Π.Δ.Μ, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση υποψηφιότητας (Α.Π. 742/24-04-2013) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ακολούθως διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της ΔΕ του ΠΔΜ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Τμήματος (αρίθμ. 150/ 21-05-2013) με την πρόταση συγκρότησης ειδικής επταμελούς επιτροπής.

Η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του Λέκτορα κ. Ευστρατίου Δορδανά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία» έγινε με την αριθμ. Πρωτ. 2714/ 28-05-2013 (αρίθμ. Πρωτ. 829/ 06-06-2013 του ΤΒΣ) Πράξη του Προέδρου της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/ 29.02.2012 (ΦΕΚ 776/Β/15.03.2012) του ΠΔΜ και το έγγραφο αρίθμ. 813/27-05-2013 του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών.

Η διαδικασία της θέσης αυτής είχε αρχικώς προχωρήσει από το Τμήμα Β.Σ.Φλ. μέχρι και το σημείο του ορισμού της 7-μελούς επιτροπής επιλογής- εξέλιξης αλλά κατά τον νομικό έλεγχο σε παρόμοια περίπτωση από τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας διαπιστώθηκε λάθος κατά τη διαδικασία της συγκρότησης της 7 μελούς επιτροπής και το θέμα επανήλθε στη αρίθμ. 4/30-10-2013συνέλευση του Τμήματος όπου ανασυγκροτήθηκε η 7μελής επιτροπή ως εξής:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης»

ΦΕΚ Διορισμού: 446/11-4-2012 τ. Γ'

 1. Θεοδόσης Καρβουναράκης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης

ΦΕΚ Διορισμού: 121/18-2-2009 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: « Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική Ιστορία »

ΦΕΚ Διορισμού: 239/7-10-2004 τ. ΝΠΔΔ

 1. Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 929/15-11-2007 τ. Γ΄

 1. Ιωάννης Στεφανίδης, Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: « Διπλωματική Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 305/4-5-2009 τ. Γ'

 1. Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 1123/23-11-2010 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εξωτερικού

7. Mark Mazower, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας του Παν/μίου Columbia της Νέας Υόρκης, ειδικός με την ιστορία της Ελλάδας στον 20ο αιώνα και την ιστορία των Οθωμανικών Βαλκανίων.

Αναπληρωματικά μέλη

Εξωτερικά Μέλη

 1. Κων/νος Φωτιάδης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Ιστορία των Νεότερων Χρόνων »

ΦΕΚ Διορισμού: 215/4-12-1997 τ. ΝΠΔΔ

2. Έφη Αβδελά, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύγχρονη Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 182/4-8-2004 τ. ΝΠΔΔ

 1. Κων/νος Χατζόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού»

ΦΕΚ Διορισμού: 94/30-4-2002 τ. ΝΠΔΔ

 1. Αικατερίνη Αρώνη - Τσίχλη, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Νεότερη Ελληνική Ιστορία με έμφαση στα κοινωνικά κινήματα του 19ου αιώνα»

ΦΕΚ Διορισμού: 74/5-4-2005 τ. ΝΠΔΔ

 1. Όλγα – Αναστασία Κατσιαρδή - Hering, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία Νέου Ελληνισμού από το 1453 έως την ελληνική επανάσταση»

ΦΕΚ Διορισμού: 103/13-5-2003 τ. ΝΠΔΔ

 1. Στέφανος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Νεώτερη Ελληνική Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 122/8-7-1998 τ. ΝΠΔΔ

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. John A. Mazis, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας του Hamline University, Saint Paul mn, U.S.A., ειδικός σε ζητήματα ρωσικής ιστορίας.

Βιογραφικά των μελών.

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 18/25-11-2013 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 5/12/2013 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία».

Καθώς και η αρίθμ. 19/20-11-2013 στον υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

Στην πρώτη συνεδρίαση της 7μελούς την 5/12/2013 ορίστηκε ως Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου μας κ. Θεοδόσιος Καρβουναράκης καθώς και οι 4 αξιολογητές ως εξής:

Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Mark Mazower, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας του Παν/μίου Columbia της Νέας Υόρκης, ειδικός με την ιστορία της Ελλάδας στον 20ο αιώνα και την ιστορία των Οθωμανικών Βαλκανίων.

2.Γεώργιος Μαργαρίτης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: « Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική Ιστορία »

ΦΕΚ Διορισμού: 239/7-10-2004 τ. ΝΠΔΔ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη»

ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-5-2011

1. Νικόλαος Μαραντζίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες»

ΦΕΚ Διορισμού: 481/25-6-2009 τ. Γ΄


Με την αρίθμ. 350/11-12-2013  επιστολή του Προέδρου απεστάλλει ο φάκελος υποψηφιότητας του μοναδικού υποψήφιου Λέκτορος κ. Στράτου Δορδανά στους αξιολογητές και τα μέλη της 7-μελούς επιτροπής επιλογής-εξέλιξης.

Μετά την κατάθεση και των τριών αξιολογήσεων (με αρίθμ. πρωτ. 473/22-1-2014, 551/10-2-2014 & 552/10-2-2014), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 620/27-2-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Τετάρτη 19/3/2014 και ώρα 15:00 μ.μ., με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία».

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 621/27-2-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 619/27-2-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα της υποψηφίου.