Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σερβική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αρ. Πρωτ. Α.Π. 283/26-11-2012 αίτηση της κ. Σταυρούλας Μαυρογένη, Λέκτορα επί θητεία (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1259/ 31-12-2010 τχ. Γ΄), για την εξέλιξή της στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σερβική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Π.Δ.Μ., διότι έχει το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) άρθρο 77, παρ.3 και 5β , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5β του Ν.4076/2012 (Α΄159).

Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ αριθμ. 146/08-01-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 276/Γ/07.03.2013 και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 13-05-2013.

Μοναδική υποψήφια για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σερβική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» είναι η κ. Σταυρούλα Μαυρογένη, Λέκτορας του ΤΒΣ του Π.Δ.Μ, η οποία υπέβαλε την αίτηση υποψηφιότητας (Α.Π. 740/ 19-04-2013) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ακολούθως διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της ΔΕ του ΠΔΜ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Τμήματος (αρίθμ. 150/ 21-05-2013) με την πρόταση συγκρότησης ειδικής επταμελούς επιτροπής.

Η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη της Λέκτορος κ. Μαυρογένη Σταυρούλας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Σερβική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» έγινε με την αριθμ. Πρωτ. 2722/ 28-05-2013 (αρίθμ. Πρωτ. 830/ 06-06-2013 του ΤΒΣ) Πράξη του Προέδρου της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/ 29.02.2012 (ΦΕΚ 776/Β/15.03.2012) του ΠΔΜ και το έγγραφο αρίθμ. 814/27-05-2013 του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών.

Η διαδικασία της θέσης αυτής είχε αρχικώς προχωρήσει από το Τμήμα Β.Σ.Φλ. μέχρι και το σημείο του ορισμού της 7-μελούς επιτροπής επιλογής- εξέλιξης αλλά κατά τον νομικό έλεγχο σε παρόμοια περίπτωση από τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας διαπιστώθηκε λάθος κατά τη διαδικασία της συγκρότησης της 7 μελούς επιτροπής και το θέμα επανήλθε στη αρίθμ. 4/30-10-2013συνέλευση του Τμήματος όπου ανασυγκροτήθηκε η 7μελής επιτροπή ως εξής:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Κων/νος Νιχωρίτης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Σλαβολογία: Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων» ΦΕΚ Διορισμού: 459/17-6-2009 τ. Γ΄

 1. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: « Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη» ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-5-2011 τ. Γ΄

 1. Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: « Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης» ΦΕΚ Διορισμού: 446/11-4-2012 τ. Γ΄

 1. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: « Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της ΝΑ Ευρώπης» ΦΕΚ Διορισμού: 51/28-1-2010 τ.Γ΄

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Μιλτιάδης Παπανικολάου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: « Ιστορία της Μεσαιωνικής και Νεότερης Τέχνης της Δύσης » ΦΕΚ Διορισμού: 81/10-5-1989 τ. ΝΠΔΔ

 1. Δημήτριος Χαραλάμπους, Καθηγητής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Εκπαιδευτική Πολιτική»

ΦΕΚ Διορισμού: 228/26-3-2009 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Μορφακίδης Μόσχος Φυλακτός, Καθηγητής Πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Παν/μίου της Γρανάδα.

Αναπληρωματικά μέλη

Εξωτερικά Μέλη

 1. Δημήτριος Μαυροσκούφης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: « Διδακτική Μεθοδολογία και Ιστορία της Εκπαίδευσης»

ΦΕΚ Διορισμού: 1062/4-11-2010 τ. Γ΄

2. Κων/νος Ντίνας, Καθηγητής Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Γλωσσολογία – Ελληνική Γλώσσα και Διδακτική της»

ΦΕΚ Διορισμού: 544/ 25-6-2010 τ. Γ΄

 1. Αντώνης Κωτίδης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία της Μεσαιωνικής και Νεότερης Τέχνης της Δύσης»

ΦΕΚ Διορισμού: 103/13-5-2003 τ. ΝΠΔΔ

 1. Δημήτριος Μπέσσας, Καθηγητής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αισθητική παιδεία και εφαρμογές της στην εκπαίδευση»

ΦΕΚ Διορισμού: 80/24-3-2004 τ. ΝΠΔΔ

 1. Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία»

ΦΕΚ Διορισμού: 663/21-8-2009 τ. Γ΄

 1. Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών»

ΦΕΚ Διορισμού: 806/1-10-2009

Εξωτερικά Εξωτερικού

7. Ιωάννης Πυργιωτάκης, Καθηγητής της Σχολής Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου

Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική με έμφαση στις Κοινωνικές όψεις της Αγωγής.

Βιογραφικά των μελών.

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 12/21-11-2013 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 4/12/2013 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σερβική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό».

Καθώς και η αρίθμ. 13/20-11-2013 στην υποψήφια για τον ορισμό αξιολογητών.

-------------------------------------------------

Στην πρώτη συνεδρίαση της 7μελούς την 4/12/2013 ορίστηκε ως Πρόεδρος η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος μας κα Φωτεινή Τσιμπιρίδου καθώς και οι 4 αξιολογητές ως εξής:

Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Μορφακίδης Μόσχος Φυλακτός, Καθηγητής Πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Παν/μίου της Γρανάδα.

2. Ιωάννης Πυργιωτάκης, Καθηγητής της Σχολής Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική με έμφαση στις Κοινωνικές όψεις της Αγωγής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 1. Κων/νος Φωτιάδης, Καθηγητής Τμήματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού»

ΦΕΚ Διορισμού: 215/4-12-97 τ. ΝΠΔΔ

 1. Αργύριος Κυρίδης, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιολογία του σχολείου και της Εκπαιδευτικής Πράξης» ΦΕΚ Διορισμού: 551/5-8-2011 τ. Γ΄

Με την αρίθμ. 347/11-12-2013  επιστολή της Προέδρου απεστάλλει ο φάκελος υποψηφιότητας της μοναδικής υποψηφίου Λέκτορος κας Σταυρούλας Μαυρογένη στους αξιολογητές και τα μέλη της 7-μελούς επιτροπής επιλογής-εξέλιξης.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Μετά την κατάθεση και των τριών αξιολογήσεων (αρ. πρωτ. 441/16-1-2014, 423/110-1-2014 & 447/16-1-2014), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 558/12-2-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Παρασκευή 28/2/2014 και ώρα 1:00 μ.μ., με θέμα: Κρίση υποψήφιας για μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Σερβική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό».

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 556/12-2-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 555/12-2-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.

Ο σύλλογος φοιτητών με την αρίθμ. 40/12-2-2014 επιστολή του απάντησε ότι δεν μπορεί να  ορίσει εκπρόσωπο λόγω νομικού κωλύματος.