Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι σε συστήματα Πληροφορικής»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αρ. Πρωτ. Α.Π. 284/26-11-2012 αίτηση του κ. Παναγιώτη Μιχαηλίδη, Λέκτορα επί θητεία (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1259/ 31-12-2010 τχ. Γ΄), για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι σε συστήματα Πληροφορικής» στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Π.Δ.Μ., διότι έχει το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) άρθρο 77, παρ.3 και 5β , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5β του Ν.4076/2012 (Α΄159).

Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ αριθμ. 146/08-01-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 276/Γ/07.03.2013 και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 13-05-2013.

Μοναδικός υποψήφιος για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι σε συστήματα Πληροφορικής» είναι ο κ. Παναγιώτης Μιχαηλίδης, Λέκτορας του ΤΒΣ του Π.Δ.Μ, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση υποψηφιότητας (Α.Π. 749/25-04-2013) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ακολούθως διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της ΔΕ του ΠΔΜ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Τμήματος (αρίθμ. 150/ 21-05-2013) με την πρόταση συγκρότησης ειδικής επταμελούς επιτροπής.

Η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του Λέκτορα κ. Παναγιώτη Μιχαηλίδη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι σε συστήματα Πληροφορικής» έγινε με την αριθμ. Πρωτ. 2724/ 28-05-2013 (αρίθμ. Πρωτ. 832/ 06-06-2013 του ΤΒΣ) Πράξη του Προέδρου της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/ 29.02.2012 (ΦΕΚ 776/Β/15.03.2012) του ΠΔΜ και το έγγραφο αρίθμ. 815/27-05-2013 του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών.

Η διαδικασία της θέσης αυτής είχε αρχικώς προχωρήσει από το Τμήμα Β.Σ.Φλ. μέχρι και το σημείο του ορισμού της 7-μελούς επιτροπής επιλογής- εξέλιξης αλλά κατά τον νομικό έλεγχο σε παρόμοια περίπτωση από τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας διαπιστώθηκε λάθος κατά τη διαδικασία της συγκρότησης της 7 μελούς επιτροπής και το θέμα επανήλθε στη αρίθμ. 4/30-10-2013συνέλευση του Τμήματος όπου ανασυγκροτήθηκε η 7μελής επιτροπή ως εξής:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Μαργαρίτης Κων/νος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο:«Πληροφορική με έμφαση στην παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία», ΦΕΚ Διορισμού: 72/29-4-1998 τ. ΝΠΔΔ

 1. Σατρατζέμη Μαρία – Αικατερίνη, Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: « Αλγόριθμοι- Θεωρία Γραφημάτων (Με έμφαση σε προβλήματα Χωροθέτησης)»

ΦΕΚ Διορισμού: 70/25-1-2008 τ. Γ΄

 1. Κασκάλης Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: « Πληροφορική – Προγραμματισμός Ψηφιακών Συστημάτων», ΦΕΚ Διορισμού: 374/22-4-2008 τ. Γ΄

 1. Παπαναστασίου Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο:« Στατιστική – Ανάλυση Χρονικών Σειρών», ΦΕΚ Διορισμού: 452/4-12-2006 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν/μίου Πατρών, Γνωστικό Αντικείμενο: « Παράλληλος Υπολογισμός», ΦΕΚ Διορισμού: 143/24-8-1995 τ. Ν.Π.Δ.Δ

 1. Δημητρίου Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, Γνωστικό Αντικείμενο: « Μαθηματικά - Πληροφορική», ΦΕΚ Διορισμού: 67/31-1-2007 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Τσίγκας Φίλλιπας, Καθηγητής Τμήματος Computing Science του Chalmers University of Technology, Goteborg Γνωστικό Αντικείμενο: « Παράλληλοι και Κατανεμημένοι Υπολογισμοί»

Αναπληρωματικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

1. Στεφανίδης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», ΦΕΚ Διορισμού: 416/22-6-2011 τ. Γ΄

Εξωτερικά Μέλη

 1. Καλαμπούκης Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, Γνωστικό Αντικείμενο: « Παράλληλη Επεξεργασία και Δομές Δεδομένων» ΦΕΚ Διορισμού: 155/3-10-1996 τ. ΝΠΔΔ

3. Καρατζά Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: «Κατανεμημένα Συστήματα» ΦΕΚ Διορισμού: 135/25-2-2010 τ. Γ΄

 1. Τσανάκας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού και Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας» ΦΕΚ Διορισμού: 128/22-5-2000 τ. ΝΠΔΔ

 1. Λαγαρής Ισαάκ, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του Παν/μίου Ιωαννίνων

Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιστημονικοί (Scientific) Υπολογισμοί» με έμφαση στα εξής: «Αριθμητικοί Υπολογισμοί, Βελτιστοποίηση, Προσομοίωση, Μοντελοποίηση, Στατιστικές Εφαρμογές» ΦΕΚ Διορισμού: 172/1-8-2001 τ. ΝΠΔΔ

 1. Νικολόπουλος Σταύρος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του Παν/μίου Ιωαννίνων Γνωστικό Αντικείμενο: «Σχεδίαση και Ανάλυση Παράλληλων Αλγορίθμων» ΦΕΚ Διορισμού: 171/28-2-2008 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Ευριπίδης Σκεύος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Παν/μίου της Κύπρου, Γνωστικό Αντικείμενο: «Παράλληλη Επεξεργασία»

Βιογραφικά των μελών.

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 8/21-11-2013 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 4/12/2013 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικές Μέθοδοι σε συστήματα Πληροφορική».

Καθώς και η αρίθμ. 9/21-11-2013 επιστολή στον υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην αρίθμ. 1/ 4-12-2013 συνεδρίαση της 7 μελούς επιτροπής ορίστηκαν οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ευριπίδης Σκεύος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Παν/μίου της Κύπρου Γνωστικό Αντικείμενο: «Παράλληλη Επεξεργασία»

2. Μισυρλής Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αριθμητική Ανάλυση» ΦΕΚ Διορισμού: 66/6-4-95 τ. ΝΠΔΔ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Γνωστικό Αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», ΦΕΚ Διορισμού 59/21-4-1997 τ. ΝΠΔΔ
 2. Χρυσοχοίδης Νίκος, Professor, Computer Science Department of Old Dominion University.

Με την αρίθμ. 374/ 16-12-2013 επιστολή απεστάλει στους αξιολογητές και στα μέλη της 7-μελούς ο φάκελος της υποψηφιότητας που κατέθεσε ο κ. Παναγιώτης Μιχαηλίδης.

---------------------------------------------------------------------------------------

Μετά την κατάθεση δύο αξιολογήσεων (με αρ. πρωτ. 569/14-2-2014 & 573/17-2-2014) και το πέρας της προθεσμίες για την κατάθεση τους, εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 646/7-3-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Τετάρτη 26/3/2014 και ώρα 12:00 μ., με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Συστήματα Πληροφορικής».

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 648/7-3-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 647/7-3-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα της υποψηφίου.