Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση μίας θέσης της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση αυτή προέκυψε ύστερα από την αρ. Πρωτ. Α.Π. 331/ 19-12-2013 αίτηση του Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Σούτσιου, Λέκτορα επί θητεία (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1259/ 31-12-2010 τχ. Γ΄), για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Π.Δ.Μ., διότι έχει το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) άρθρο 77, παρ.3 και 5β , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5β του Ν.4076/2012 (Α΄159).

Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ αριθμ. 146/08-01-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 276/Γ/07.03.2013 και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληξε στις 13-05-2013.

Μοναδικός υποψήφιος για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» είναι ο κ. Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Σούτσιου, Λέκτορας του ΤΒΣ του Π.Δ.Μ, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση υποψηφιότητας (Α.Π. 759/ 25-04-2013) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ακολούθως διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της ΔΕ του ΠΔΜ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Τμήματος (αρίθμ. 150/ 21-05-2013) με την πρόταση συγκρότησης ειδικής επταμελούς επιτροπής.

Η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του Λέκτορα κ. Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Σούτσιου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» έγινε με την αριθμ. Πρωτ. 2715/ 28-05-2013 (αρίθμ. Πρωτ. 827/ 06-06-2013 του ΤΒΣ) Πράξη του Προέδρου της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/ 29.02.2012 (ΦΕΚ 776/Β/15.03.2012) του ΠΔΜ και το έγγραφο αρίθμ. 816/27-05-2013 του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών.

Η διαδικασία της θέσης αυτής είχε αρχικώς προχωρήσει από το Τμήμα Β.Σ.Φλ. μέχρι και το σημείο του ορισμού της 7-μελούς επιτροπής επιλογής- εξέλιξης αλλά κατά τον νομικό έλεγχο σε παρόμοια περίπτωση από τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας διαπιστώθηκε λάθος κατά τη διαδικασία της συγκρότησης της 7 μελούς επιτροπής και το θέμα επανήλθε στη αρίθμ. 4/30-10-2013συνέλευση του Τμήματος όπου ανασυγκροτήθηκε η 7μελής επιτροπή ως εξής:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη»

ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-5-2011 τ. Γ΄

 1. Κων/νος Νιχωρίτης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Σλαβολογία: Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων»

ΦΕΚ Διορισμού: 459/17-6-2009 τ. Γ΄

 1. Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης»

ΦΕΚ Διορισμού: 446/11-4-2012 τ. Γ΄

 1. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της ΝΑ Ευρώπης»

ΦΕΚ Διορισμού: 51/28-1-2010 τ.Γ΄

Εξωτερικά Εσωτερικού

5. Κων/νος Ντίνας, Καθηγητής Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Γλωσσολογία – Ελληνική Γλώσσα και Διδακτική της»

ΦΕΚ Διορισμού: 544/ 25-6-2010 τ. Γ΄

 1. Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών» ΦΕΚ Διορισμού: 806/1-10-2009

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Nicolae Panea, Καθηγητής Τμήματος Ρουμανικής Φιλολογίας του Παν/μίου Craiova της Ρουμανίας . Γνωστικό Αντικείμενο: Ρουμανική Φιλολογία

Αναπληρωματικά μέλη

Εξωτερικά Μέλη

 1. Ανδρέας Ανδρέου, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: « Ιστορία και πολιτισμός στην εκπαίδευση» ΦΕΚ Διορισμού: 667/29-07-2010 τ. Γ΄

 1. Δημήτριος Χαραλάμπους, Καθηγητής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος του Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: «Εκπαιδευτική Πολιτική» ΦΕΚ Διορισμού: 228/26-3-2009 τ. Γ΄

 1. Δημήτριος Μπέσσας, Καθηγητής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Αισθητική παιδεία και εφαρμογές της στην εκπαίδευση» ΦΕΚ Διορισμού: 80/24-3-2004 τ. ΝΠΔΔ

 1. Κάριν Μπόκλουντ - Λαγοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: «Αγγλική Λογοτεχνία ειδικότερα, Αγγλική και Συγκριτική Λογοτεχνία και Θεωρία Λογοτεχνίας και Μεθοδολογία Ανάλυσης Κειμένων» ΦΕΚ Διορισμού: 58/19-4-1991 τ. ΝΠΔΔ

 1. Φρειδερίκη Μπατσαλία, Καθηγήτρια Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Γνωστικό Αντικείμενο: «Γερμανική Γλωσσολογία» ΦΕΚ Διορισμού: 99/7-5-2003 τ. ΝΠΔΔ

 1. Ελένη Σελλά - Μάζη, Καθηγήτρια Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Γνωστικό Αντικείμενο: «Γλωσσολογία με έμφαση στις σχέσεις ελληνικής και τουρκικής γλώσσας» ΦΕΚ Διορισμού: 329/15-4-2008 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εξωτερικού

MihaelaLenuta Secrieru, Καθηγήτρια Τμήματος Ρουμανικής Φιλολογίας του Ιάσιου Παν/μίου της Ρουμανίας. Γνωστικό Αντικείμενο: «Ρουμανική Φιλολογία»

Βιογραφικά των μελών.

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 10/21-11-2013 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 4/12/2013 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό».

Καθώς και η αρίθμ. 11/21-11-2013 στον υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

------------------------------------------------------------------

Στην αρίθμ. 1/ 4-12-2013 συνεδρίαση της 7 μελούς επιτροπής ορίστηκαν οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Nicolae Panea, Καθηγητής Τμήματος Ρουμανικής Φιλολογίας του Παν/μίου Craiova της Ρουμανίας. Γνωστικό Αντικείμενο: Ρουμανική Φιλολογία

2. Κων/νος Ντίνας, Καθηγητής Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Γλωσσολογία – Ελληνική Γλώσσα και Διδακτική της» ΦΕΚ Διορισμού: 544/ 25-6-2010 τ. Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Χατζησαββίδης Σωφρόνης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» (ΦΕΚ διορισμού 161/28-6-2000 τ.ΝΠΔΔ)

2. Χρήστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Ιστορία» (ΦΕΚ 721Γ΄/13-8-10).

Με την αρίθμ. 348/11-12-2013 επιστολή απεστάλει στους αξιολογητές και στα μέλη της 7-μελούς ο φάκελος της υποψηφιότητας που κατέθεσε ο κ. Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Σούτσιου.

Κατατέθηκαν οι εξής αξιολογήσεις:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η αρίθμ. 470/21-1-2014 του κ. Nicolae Panea, Καθηγητή του Τμήματος Ρουμανικής Φιλολογίας του Παν/μίου Craiova της Ρουμανίας.                       

2. Η αρίθμ. 411/8-1-2014 του κ. Κωνσταντίνου Ντίνα, Καθηγητή του Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του  Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Η αρίθμ. 420/9-1-2014 του κ. Χατζησαββίδη Σωφρόνη, Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

2. Η αρίθμ. 474/22-1-2014 του κ. Χρήστου Κωνσταντίνου, Καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 Μετά την κατάθεση και των τεσσάρων αξιολογήσεων, εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 494/27-1-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Παρασκευή 14/2/2014 και ώρα 12:30 μ.μ., με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό».

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 495/27-1-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 496/27-1-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα της υποψηφίου.

Ο σύλλογος φοιτητών με την αρίθμ. 542/7-2-2014 επιστολή του απάντησε ότι δεν μπορεί να  ορίσει εκπρόσωπο λόγω νομικού κωλύματος.