Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Μετά τη δημοσίευση της υπ' αριθ.Φ1/192329/Β3 της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ ΒΆ 3185/16-12-2013) έχουν επέλθει οι κατωτέρω αλλαγές στη διαδικασία:

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.


Στο άρθρο 3.... Παρ. 1. προβλέπεται ότι: «η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. ή στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών».


Παρ. 3....... Εδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 19/02/2014 έως 28/02/2014.
------------------------------------------------------------------

Σημείωση: Η ακριβής ημερομηνία για κάθε μάθημα θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωσή μας μετά τις 24/01/2014.