Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Μονιμοποίηση του κ. Δημήτριου Ακριβούλη σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Πολιτικές σχέσεις στα Βαλκάνια»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

O κ. Δημήτριος Ακριβούλης υπέβαλε στο Τμήμα Β.Σ.Α.Σ την υπ’ αρ. 84/8-10-2013 αίτηση του για τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Πολιτικές σχέσεις στα Βαλκάνια» διότι είχε το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του Ν. 4076/2012 (Α΄159) όπως προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) και την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/29-02-2012 (ΦΕΚ 776/Β/15-3-2012) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κ. Ακριβούλης συμπλήρωσε τριετία από το διορισμό του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στις 27/9/2013 (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 931/27-9-2010 τ. Γ΄).

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος ΒΣΑΣ ενέκριναν την ανωτέρω αίτηση.

Στην συνέχεια και ύστερα από: α) την αρίθμ. 8/18-12-2013 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, β) την αρίθμ. 2/29-1-2014 απόφαση της Κοσμητείας και γ) την αρίθμ. 10/6-2-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος συγκροτήθηκε η Ειδική Επταμελής Επιτροπή για τη μονιμοποίησή του κ. Δημήτριου Ακριβούλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Πολιτικές σχέσεις στα Βαλκάνια» ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Νικόλαος Μαραντζίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες ΦΕΚ Διορισμού: 481/25-6-2009 τ. Γ΄

Βιογραφικό:[.pdf]

 1. Χρήστος Παρασκευόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική. ΦΕΚ Διορισμού: 339/30-5-2011 τ. Γ΄

Βιογραφικό:[.pdf]

 1. Κυριάκος Κεντρωτής, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. Γνωστικό Αντικείμενο: Εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΦΕΚ Διορισμού: 659/11-7-2012 τ. Γ΄

Βιογραφικό:[.pdf]

 1. Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. Γνωστικό Αντικείμενο: Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης. ΦΕΚ Διορισμού: 446/11-4-2012 τ. Γ΄

Βιογραφικό:[.pdf]

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Στυλιανός Περράκης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου. Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

ΦΕΚ Διορισμού: 6/13-1-2003 τ. ΝΠΔΔ

Βιογραφικό:[.pdf]

 1. Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. ΦΕΚ Διορισμού: 92/9-5-2001 τ. ΝΠΔΔ

Βιογραφικό: [.pdf]

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Κώστας Κωνσταντίνου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη».

Βιογραφικό: [.pdf]

Αναπληρωματικά Μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη. ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-5-2011 τ. Γ΄

Βιογραφικό:[.pdf]

 1. Γεώργιος Σκουλάς, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Θεωρία και Ανάλυση

ΦΕΚ Διορισμού: 813/1-8-2013 τ. Γ΄

Βιογραφικό:[.pdf]

 1. Γεώργιος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική – Ευρώπη και Αναπτυσσόμενος Κόσμος, ΦΕΚ Διορισμού: 350/1-6-2011 τ. Γ΄

Βιογραφικό:[.pdf]

Εξωτερικά Μέλη Εσωτερικού

 1. Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Πελοποννήσου. Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις. ΦΕΚ Διορισμού: 1229/29-12-2010 τ. Γ’

Βιογραφικό: [.pdf]

 1. Αλέξιος Ηρακλείδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου. Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις – Πολιτική Επιστήμη: Θεωρία και Ανάλυση Διενέξεων. ΦΕΚ Διορισμού: 16/26-1-2005 τ. ΝΠΔΔ

Βιογραφικό:

[.pdf]

 1. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου. Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. ΦΕΚ Διορισμού: 209/17-3-2010 τ. Γ΄

Βιογραφικό: [.pdf]

Εξωτερικά Μέλη Εξωτερικού

 1. Apostolidis Charalambos, Καθηγητής του Τμήματος Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, Universite de Bourgogne, Dijon, με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο».

Βιογραφικό: [.pdf]

Στην συνέχεια εστάλησαν:

Α. Η αρίθμ. 628/4-3-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 12-3-2014 της 7-μελούς επιτροπής με θέμα: Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Πολιτικές Σχέσεις στα Βαλκάνια».

&

Β. Η αρίθμ. 629/4-3-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής προς τον υποψήφιο όπου ενημερώθηκε για την ανωτέρω συνεδρίαση και του ζητήθηκε να προτείνει δύο αξιολογητές που θα αναλάβουν την γραπτή του αξιολόγηση.

 

Στην αρίθμ. 1/ 12-3-2014 συνεδρίαση της 7 μελούς επιτροπής ορίστηκαν  οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Στυλιανός Περράκης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου, Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 

ΦΕΚ Διορισμού:  6/13-1-2003 τ. ΝΠΔΔ    

2. Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.   

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 

ΦΕΚ Διορισμού:  92/9-5-2001 τ. ΝΠΔΔ

<BR clear=all>

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 1. Παρασκευή Νάσκου - Περράκη, Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο:  Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς ΟργανισμοίΦΕΚ Διορισμού:  238/11-8-2006 τ. ΝΠΔΔ

  

2. Κων/νος Τσιτσελίκης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: « Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμική Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου » ΦΕΚ Διορισμού: 314/17-5-2011 τ. Γ΄  

Με την αρίθμ. 684/19-3-2014 επιστολή απεστάλει στους αξιολογητές και στα μέλη της 7-μελούς ο φάκελος της υποψηφιότητας που κατέθεσε ο κ. Dημήτριος Ακριβούλης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Μετά την κατάθεση και των αξιολογήσεων, εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ.  861/19-5-2014 πρόσκληση (για συνεδρίαση) του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Τρίτη 3-6-2014 και ώρα 12:00, με θέμα: Πρόσκληση για κρίση υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημήτριου Ακριβούλη.

 Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 854/16-5-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 853/16-5-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.