Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροοικονομία – Βιομηχανική Οικονομική»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση Καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομία – Βιομηχανική Οικονομική» προέκυψε ύστερα από αίτηση για εξέλιξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος κ. Σοφίας Δεληπάλλα. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρίθμ. 1066/20-9-2013 και η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληξε την 15/11/2013, υποβλήθηκε μία αίτηση της κ. Σοφίας Δεληπάλλα με αρίθμ. πρωτοκόλλου 251/14-11-2014.

…………………………………………………………………………………….

Η επταμελής επιτροπή επιλογής – εξέλιξης συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Στην αριθ. 10/6-2-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έγινε η πρόταση και ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.

2. Στην αρίθμ. 3/26-2-2014 συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.

3.Στην αριθ. 14/28-3-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έγινε η συγκρότηση της, μετά την σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, με την κατωτέρω σύνθεση:

Τακτικά μέλη:

Εσωτερικά

1. Κων/νο Βελέντζα, Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφηρμοσμένη Μικροοικονομία»

ΦΕΚ Διορισμού: 16/22-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Βιογραφικό

 1. Χρήστο Κωνσταντάτο, Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιομηχανική Οργάνωση»

ΦΕΚ Διορισμού: 1040/10-11-2008 τ. Γ'

Βιογραφικό

 1. Στέλλα Καραγιάννη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Δημόσια Οικονομική»

ΦΕΚ Διορισμού:16/22-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Βιογραφικό

 1. Αγγελική Νικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Δημόσια Οικονομική»

ΦΕΚ Διορισμού: 498/11-6-2010 τ. Γ΄

Βιογραφικό

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Μηνάς Βλάσσης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

ΦΕΚ Διορισμού: 704/22-9-2011 τ. Γ'

Βιογραφικό

 1. Σταύρος Δρακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ

Γνωστικό Αντικείμενο: «Μεθοδολογία της Οικονομικής»

ΦΕΚ Διορισμού: 235/20-9-2005 τ. ΝΠΔΔ

Βιογραφικό

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Ιωάννης Θεοδοσίου, Καθηγητής, Business School University of Aberdeen U.K.

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά.

Βιογραφικό

Αναπληρωματικά μέλη:

Εσωτερικά:

 1. Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική – Οικονομική του Περιβάλλοντος»

ΦΕΚ Διορισμού: 813/1-8-2013 τ. Γ'

Βιογραφικό

 1. Στυλιανός Κατρανίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αγροτική Οικονομική»

ΦΕΚ Διορισμού: 16/22-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Βιογραφικό

 1. Ιωάννης Καραγιάννης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Μικροοικονομική»

ΦΕΚ Διορισμού: 640/14-8-2009 τ. Γ΄

Βιογραφικό

Εξωτερικά εσωτερικού:

 1. Κων/νος Γάτσιος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική Ανάλυση»

ΦΕΚ Διορισμού: 126/10-6-2002 τ. ΝΠΔΔ

Βιογραφικό

 1. Παναγιώτης Φουσέκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Ανάλυση με έμφαση στη Μικροοικονομική»

ΦΕΚ Διορισμού: 906/6-11-2009 τ. Γ'

Βιογραφικό

 1. Εμμανουήλ Πετράκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική»

ΦΕΚ Διορισμού: 113/28-5-2002 τ. ΝΠΔΔ

Βιογραφικό

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Παναγιώτης Πασιαρδής, Καθηγητής Παν/μίου Κύπρου

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά

Βιογραφικό

……………………………………………………………………

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 722/1-4-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 9/4/2014 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για θέση Καθηγητή της πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροοικονομία – Βιομηχανική Οικονομική».

Καθώς και η αρίθμ. 723/1-4-2014 επιστολή του Κοσμήτορα στην υποψήφια για τον ορισμό αξιολογητών.