Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της Ν.Α. Ευρώπης»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση Καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της Ν.Α. Ευρώπης» προέκυψε ύστερα από αίτηση για εξέλιξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος κ. Φωτεινής Τσιμπιρίδου. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρίθμ. 1058/20-9-2013 και η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληξε την 15/11/2013, υποβλήθηκε μία αίτηση της κ. Φωτεινής Τσιμπιρίδου με αρίθμ. πρωτοκόλλου 154/30-10-2014.

…………………………………………………………………………………….

Η επταμελής επιτροπή επιλογής – εξέλιξης συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Στην αριθ. 10/6-2-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έγινε η πρόταση και ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.

2. Στην αρίθμ. 3/26-2-2014 συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.

3.Στην αριθ. 14/28-3-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έγινε η συγκρότηση της, μετά την σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, με την κατωτέρω σύνθεση:

Τακτικά μέλη:

Εσωτερικά

 1. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη»

ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-5-2011 τ. Γ'

Βιογραφικό

 1. Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης»

ΦΕΚ Διορισμού: 446/11-4-2012 τ. Γ'

Βιογραφικό

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Δήμητρα Γκέφου – Μαδιανού, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Παν/μίου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία»

ΦΕΚ Διορισμού: 237/2-8-00 τ. ΝΠΔΔ

Βιογραφικό

 1. Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν/μίου Αιγαίου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία και Εθνογραφία της Ελλάδας»

ΦΕΚ Διορισμού: 298/4-5-2007 τ. Γ΄

Βιογραφικό

 1. Βασίλειος Νιτσιάκος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων

Γνωστικό Αντικείμενο: « Κοινωνική Λαογραφία»

ΦΕΚ Διορισμού: 74/5-4-2005 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Βιογραφικό

 1. Παύλος Κάβουρας, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Εθνογραφία Παραδοσιακής Μουσικής)», ΦΕΚ Διορισμού: 67/31-1-2007 τ. Γ'

Βιογραφικό

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Sarah Green, Καθηγήτρια Social Sciences του University of Manchester U.K.

Γνωστικό Αντικείμενο: Social Anthropology

Βιογραφικό

Αναπληρωματικά μέλη:

Εξωτερικά εσωτερικού

 1. Κωνσταντούλα Μπαδά - Τσομώκου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Λαογραφία»,

ΦΕΚ Διορισμού: 74/5-4-2005 τ. ΝΠΔΔ

Βιογραφικό

 1. Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Γνωστικό Αντικείμενο: « Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού:1123/23-11-2010 τ. Γ'

Βιογραφικό

 1. Έφη Αβδελά, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

του Παν/μίου Κρήτης, Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύγχρονη Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 182/4-8-2004 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Βιογραφικό

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Jane Cowan, Professor Department of Anthropology του University of Sussex U.K. Γνωστικό Αντικείμενο: Social Anthropology

Βιογραφικό

 1. Michael Herzfeld, Professor Peabody Museum at Harvard University U.S.A.

Γνωστικό Αντικείμενο: Anthropology and Curator of European Ethnology

  Βιογραφικό

  1. Nia George, Professor School of Social Sciences, Rice University of Texas, U.S.A.

  Βιογραφικό

  1. James Faubion, Professor Department of Anthropology, Rice University of Texas, U.S.A.

  Βιογραφικό

  ……………………………………………………………………

  Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 720/-4-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 10/4/2014 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα:

  Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για θέση Καθηγητή της πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της Ν.Α. Ευρώπης»

  Καθώς και η αρίθμ. 721/1-4-2014 επιστολή του Κοσμήτορα στην υποψήφια για τον ορισμό αξιολογητών.

  Στην αρίθμ. 1/ 10-4-2014 συνεδρίαση της 7 μελούς επιτροπής ορίστηκαν  οι αξιολογητές της υποψηφίας ως εξής:

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. 1. Michael Herzfeld, Professor Peabody Museum at Harvard University U.S.A.

  Γνωστικό Αντικείμενο: Anthropology and Curator of European Ethnology

   

  1. Sarah Green, Καθηγήτρια Social Sciences του University of Manchester U.K.

               Γνωστικό Αντικείμενο: Social Anthropology

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ

  1. Maria Kouroukli, Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) της Γαλλίας, Παν/μιο Paris C- Nanterre. Ερευνήτρια, μέλος του εργαστηρίου εθνολογίας και Συγκριτικής Κοινωνιολογίας

    

  2. Θεολόγος Λαμπριανίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας , Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Γεωγραφία Περιφερειακή Ανάπτυξη

  ΦΕΚ Διορισμού: 101/29-6-99 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

   

  Με την αρίθμ. 742/10-4-2014 επιστολή απεστάλει στους αξιολογητές και στα μέλη της 7-μελούς ο φάκελος της υποψηφιότητας που κατέθεσε η κ. Φωτεινή Τσιμπιρίδου.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Μετά την κατάθεση και των αξιολογήσεων, εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ.  886/23-5-2014 πρόσκληση (για συνεδρίαση) του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Τετάρτη 11-6-2014 και ώρα 14:00, με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της Ν.Α. Ευρώπης».

   Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 884/23-5-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

  Επίσης  με την αρίθμ.885/23-5-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.