Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία κρίσης υποψηφίου προς πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για κρίση του κ. Ευθύμιου Ταμπούρη για εξέλιξη του στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά
Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Βλαχοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια

Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ'

«Διοίκηση Μάρκετινγκ - Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ» με γνωστικό
αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το <A
href="http://emabo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=el">

http://emabo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2〈=el

2

Μάνθου Βασιλική, Καθηγήτρια

Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ'

«Πληροφοριακά Συστήματα με Έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων» με
γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο
που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
https://sites.google.com/site/manthouv/cv

3

Μαυρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 635/3-7-2012 τ. Γ'

«Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και
δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://infosec.uom.gr/wp-content/uploads/2013/02/JMeurobio_en2013.pdf">http://infosec.uom.gr/wp-content/uploads/2013/02/JMeurobio_en2013.pdf

4

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 206/27-8-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Πληροφορική με Έμφαση στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την
Παραγωγή» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το <A
href="http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=225&tmima=2&categorymenu=2">

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=225&tmima=2&categorymenu=2

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Δουκίδης Γεώργιος, Καθηγητής

Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 34/11-1-1995 τ. Ν.Π.Δ.Δ

«Πληροφορική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το <A
href="http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1174">

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1174

2

Βασιλακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,
Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 59/21-4-19975 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Πληροφορικά Συστήματα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο
ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το <A
href="http://www.ds.unipi.gr/gvass/">

http://www.ds.unipi.gr/gvass/

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Karagiannis Dimitrios, Καθηγητής

Department of Knowledge Engineering - Faculty of Computer Science
University of Vienna-Austria

«Business Process Management – Knowledge Engineering»

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό
έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με
το
<A
href="http://www.cs.univie.ac.at/ke-team/infpers/Dimitris_Karagiannis/">http://www.cs.univie.ac.at/ke-team/infpers/Dimitris_Karagiannis/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (από εσωτερικά μητρώα)

1

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος Αν. Καθηγητής

Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 655/10-7-2012 τ. Γ'

«Τεχνολογία Λογισμικού - Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση» με γνωστικό
αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=734&tmima=6&categorymenu=2">http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=734&tmima=6&categorymenu=2

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από εξωτερικά μητρώα)

1

Πάγκαλος Γεώργιος, Καθηγητής

Πολυτεχνικής Σχολής

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Α.Π.Θ

ΦΕΚ 100/7-6-1995 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων με Χρήση Συστημάτων
Βάσεων Δεδομένων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό
και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://ee.auth.gr/wp-content/uploads/2013/12/Pangalos-Europass-CV-20131.pdf">http://ee.auth.gr/wp-content/uploads/2013/12/Pangalos-Europass-CV-20131.pdf

2

Ματσατσίνης Νικόλαος,

Καθηγητής

Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Πολυτεχνείου Κρήτης

ΦΕΚ 435/14-5-2008 τ. Γ'

«Πληροφοριακά Συστήματα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο
ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://www.dpem.tuc.gr/gr/personnel-gr/regular-gr/22-matsatsinis-nikos-gr">http://www.dpem.tuc.gr/gr/personnel-gr/regular-gr/22-matsatsinis-nikos-gr

3

Κάτσικας Σωκράτης, Καθηγητής

Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 294/2-5-2007 τ. Γ'

«Πληροφορική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το
http://www.ds.unipi.gr/ska/

4

Χατζόγλου Πρόδορμος
Καθηγητής

Πολυτεχνικής Σχολής

Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΦΕΚ 665/24-8-2009 τ. Γ'

«Πληροφοριακά Συστήματα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο
ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://www.pme.duth.gr/department/dep/chatzoglou/Chatzoglou_CV_gr.pdf">http://www.pme.duth.gr/department/dep/chatzoglou/Chatzoglou_CV_gr.pdf

5

Καρακαπιλίδης Νικόλαος
Καθηγητής

Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών,
Πανεπιστημίου Πατρών

ΦΕΚ 56/29-1-2007 τ. Γ'

«Πληροφοριακά Συστήματα στον Προγραμματισμό και τη Διοίκηση» με
γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο
που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://www.mead.upatras.gr/lang_el/personnel/view/36">http://www.mead.upatras.gr/lang_el/personnel/view/36

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι.
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Loucopoulos Pericles

Professor,Loughborough University (Information System),University of
Manchester

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και
επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, σύμφωνα με το
<A
href="http://homepages.lboro.ac.uk/%7Ebspl/PL_Academic_Site/Home.html">http://homepages.lboro.ac.uk/~bspl/PL_Academic_Site/Home.html


Αρ. πρωτ. 682/12-5-2014 Πρόσκληση προς επταμελή επιτροπή για ορισμό Προέδρου και δύο αξιολογητών.

Ορισμός Αξιολογητών στην αρ. 1/27-5-2014 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής:
1.  Dr. Maria A. Wimmer, Professor Institute for Information Systems Research - Computer Science Faculty University of Koblenz - Landau, Germany http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/fb4/iwvi/agvinf/personen/maria-wimmer/maria-wimmer

2.  Karagiannis Dimitrios, Professor Department of Knowledge Engineering - Faculty of Computer Science University of Vienna, Austria   https://cs.univie.ac.at/ke-team/infpers/Dimitris_Karagiannis/

Ορισμός αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1.  Μέντζα Γρηγόριο, Καθηγητή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο  http://www.ece.ntua.gr/el/people/faculty?view=profile&id=54

2.  Γεωργακόπουλο Νικόλαο, Καθηγητή Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς  http://www.unipi.gr/unipi/el/ode-dep-all/item/2209

Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου: 2/10-7-2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  Ευθύμιος Ταμπούρης

Σύνολο θετικών ψήφων: πέντε (5)