Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση μίας θέσης καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση Καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» προέκυψε ύστερα από αίτηση για εξέλιξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος κ. Αικατερίνης Σαρρή. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρίθμ. 250/4-3-2014 τ. Γ΄ και η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληξε την 25/4/2014, υποβλήθηκε μία αίτηση της κ. Αικατερίνης Σαρρή με αρίθμ. πρωτοκόλλου 755/15-4-2014.

…………………………………………………………….

Η επταμελής επιτροπή επιλογής – εξέλιξης συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Στην αριθ. 18/7-5-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έγινε η πρόταση και ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.

2. Στην αρίθμ. 7/13-5-2014 συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.

3.Στην αριθ. 20/14-5-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έγινε η συγκρότηση της, μετά την σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, με την κατωτέρω σύνθεση:

Τακτικά μέλη:

Εσωτερικά

 1. Δημήτριος Κυρκιλής, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Αν. Ευρώπη και τα Βαλκάνια», ΦΕΚ Διορισμού: 524/20-5-2013 τ. Γ΄

2. Χάρρυ Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας,Γνωστικό Αντικείμενο: «Αγορές Εργασίας και Μετανάστευση σε Οικονομίες Μετάβασης», ΦΕΚ Διορισμού: 1159/29-12-2008 τ. Γ΄

 1. Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική με έμφαση στη διαχείριση τραπεζικών χαρτοφυλακίων», ΦΕΚ Διορισμού: 627/7-8-2008 τ. Γ΄

 1. Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Μάνατζμεντ», ΦΕΚ Διορισμού: 717/4-8-2008 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εσωτερικού

5. Νικόλαος Γεωργόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιώς, Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική»

ΦΕΚ Διορισμού: 281/31-3-2008 τ. Γ΄

 1. Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, Γνωστικό Αντικείμενο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ», ΦΕΚ Διορισμού: 140/27-6-2002 τ. ΝΠΔΔ

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Simintiras Antonis, Professor School of Business and Economics, Swansea University – U.K., Γνωστικό Αντικείμενο: International Business and Marketing

Αναπληρωματικά μέλη:

Εσωτερικά

1. Χρήστος Νικολαϊδης, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Στρατηγική των Επιχειρήσεων – Εθνικοί Πολιτισμικοί Παράγοντες», ΦΕΚ Διορισμού: 172/5-3-2009 τ. Γ΄

 1. Νικόλαος Παπασυριόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Επενδύσεις και Ανάπτυξη», ΦΕΚ Διορισμού: 1243/22-11-2012 τ. Γ΄
 2. Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Διοίκηση Παραγωγής», ΦΕΚ Διορισμού: 65/14-4-1998 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Δημήτριος Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική και Θεσμοί των Εργασιακών Σχέσεων», ΦΕΚ Διορισμού: 89/6-2-2008 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιώς, Γνωστικό Αντικείμενο: «Μάνατζμεντ», ΦΕΚ Διορισμού: 178/9-8-2002 τ. ΝΠΔΔ

 1. Δημήτριος Μπουραντάς, Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, Γνωστικό Αντικείμενο: «Διοίκηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην οργανωτική συμπεριφορά», ΦΕΚ Διορισμού: 207/9-12-1999 τ. ΝΠΔΔ

Εξωτερικά Εξωτερικού

Παύλος Δημητράτος, Professor University of Glaskow – U.K. Γνωστικό Αντικείμενο: Management / SME Internationalisation, Entrepreneurship in Multinational Subsidiaries, International Entrepreneurship and Management.

ΒιογραφικάΕπταμελής επιτροπή για την πλήρωση θέσης Καθηγητή της πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Τακτικά μέλη:


Εσωτερικά


 1. Δημήτριος Κυρκιλής, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=714&tmima=8&categorymenu=2


 2. Χάρρυ Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=381&tmima=8&categorymenu=2


 3. Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας. http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=230&tmima=2&categorymenu=2


 4. Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας. http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=721&tmima=2&categorymenu=2
Εξωτερικά Εσωτερικού


 1. Νικόλαος Γεωργόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιώς, http://www.ode.unipi.gr/index.php/staff/teachresearchstaff/9-ngeorgop


 2. Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών. http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1195


Εξωτερικά Εξωτερικού
 1. Simintiras Antonis, Professor School of Business and Economics, Swansea University – U.K. http://www.swansea.ac.uk/staff/som/academic-staff/a.c.simintiras/

Αναπληρωματικά μέλη:


Εσωτερικά 1. Χρήστος Νικολαϊδης, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας. http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=363&tmima=5&categorymenu=2


 2. Νικόλαος Παπασυριόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας. http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=770&tmima=4&categorymenu=2


 3. Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας. http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=176&tmima=2&categorymenu=2


 4. Δημήτριος Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας. http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=228&tmima=2&categorymenu=2


  Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιώς. https://sites.google.com/site/proflchytiris/home


 2. Δημήτριος Μπουραντάς, Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών


http://www.bourantas.gr/index.php/about-me/cv

Εξωτερικά Εξωτερικού

Παύλος Δημητράτος, Professor University of Glaskow – U.K.

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Feste.dmst.aueb.gr%2Fstaff%2FDimitratos%2Fdimitratos_cv.pdf&ei=usp1U_XDJ4Hb7AaQ04CwBw&usg=AFQjCNEFQoJAX5uzQflJAvGjCWDQoaXpiw&sig2=w_xuRicQw8C1Pe3Yho1ePQ&bvm=bv.66699033,d.ZGU


……………………………………………………………………

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 848/15-5-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 26/5/2014 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα: Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για θέση Καθηγητή της πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Καθώς και η αρίθμ. 851/15-5-2014 επιστολή του Κοσμήτορα στην υποψήφια για τον ορισμό αξιολογητών.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής την 26/5/2014 ορίστηκαν: α) ως πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής ο καθηγητής πρώτης βαθμίδας του τμήματος κ. Δημήτριος Κυρκιλής και β) ως αξιολογητές οι κάτωθι.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Simintiras Antonis, Professor School of Business and Economics, Swansea University – U.K. Γνωστικό Αντικείμενο: International Business and Marketing

 1. Μαρούδας Λεωνίδας, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πατρών, Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνές Μάνατζμεντ και Εργασιακές Σχέσεις ΦΕΚ Διορ.: 312/17-5-2011 τ. Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ

 1. Βασίλειος Αγγελής, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Αιγαίου, Γνωστικό Αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι, ΦΕΚ Διορ.: 81/17-4-2002 τ. ΝΠΔΔ

4. Δέσποινα Μακρίδου - Μπούσιου, Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Εκπαίδευση – Διδακτική των Οικονομικών, ΦΕΚ Διορ.: 452/4-12-2006 τ. Γ΄

Ακολούθως εστάλλει η αρίθμ. 893/27-5-2014 επιστολή του προέδρου στους αξιολογητές και στα μέλη της επταμελούς με τον φάκελο υποψηφιότητας που κατέθεσε η μοναδική υποψήφια κ. Αικατερίνη Σαρρή.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------

Μετά την κατάθεση και των αξιολογήσεων (με αριθμ. πρωτ. 970/11-6-2014, 933/4-6-2014, 965/10-6-2014 & 936/5-6-2014), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ.  995/16-6-2014 πρόσκληση (για συνεδρίαση) του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Τρίτη 1-7-2014 και ώρα 11:00 π.μ., με θέμα: Κρίση υποψήφιας για μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

 

 Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στην υποψήφια, με την αρίθμ. 994/16-6-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 993/16-5-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα της υποψηφίας.