Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΠΜΣ Οικ. & Πολ. Διακυβέρνηση στη ΝΑ Ευρώπη
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος