Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διαδικασία μονιμοποίησης του κ. Χρήστου Καρπέτη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

O κ. Χρήστος Καρπέτης υπέβαλε στο Τμήμα μας την υπ' αρ. 510/31-01-2014 αίτηση του για τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη» διότι είχε το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του Ν. 4076/2012 (Α΄159) όπως προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄).

Ο κ. Καρπέτης συμπλήρωσε τριετία από το διορισμό του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή την 19-01-2014 (Η ανάληψη καθηκόντων έγινε στις 19-01-2011, ΦΕΚ Διορισμού1259/31-12-2010 τ. Γ')

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ενέκριναν την ανωτέρω αίτηση και στην αριθ. 10/06-02-2014 Συνεδρίαση και υπέβαλλαν πρόταση για ορισμό 7 μελούς επιτροπής στην Κοσμητεία, ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών (Συνεδρίαση αριθ. 3/26-02-2014), έγινε η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίησή του κ. Χρήστου Καρπέτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη» στην αριθ. 14/28-03-2014 συνέλευση του Τμήματος, ως εξής:

 

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Φώτιος Σιώκης, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική Πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη», ΦΕΚ Διορισμού: 91/21-02-2011 τ. Γ΄
 2. Σπυρίδων Ζήκος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική», ΦΕΚ Διορισμού: 694/03-07-2013 τ. Γ΄

3. Γεώργιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική», ΦΕΚ Διορισμού: 1046/30-12-2009 τ. Γ'

4. Ερωτόκριτος Βαρελάς, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Νομισματική Θεωρία και Πολιτική», ΦΕΚ Διορισμού: 999/29-10-2008 τ. Γ'

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Μωυσής Σιδηρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική Ανάλυση », ΦΕΚ Διορισμού: 592/30-07-2009 τ. Γ'
 2. Απόστολος Φιλιππόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική», ΦΕΚ Διορισμού: 70/25-01-2008 τ. Γ'

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Philip Arestis, Professor Department of Land Economy, University of Cambridge-U.K., Γνωστικό Αντικείμενο: «Economic & Public Policy»

Αναπληρωματικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Ελευθέριος Τσουλφίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία Οικονομικών Θεωριών», ΦΕΚ Διορισμού: 700/04-07-2013 τ. Γ'

2. Στέλλα Καραγιάννη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Δημόσια Οικονομική», ΦΕΚ Διορισμού: 16/22-01-2002 τ. ΝΠΔΔ

 1. Στυλιανός Φουντάς, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομετρία» ΦΕΚ Διορισμού: 494/27-05-2008 τ. Γ'
 2. Ιωάννης Μουρμούρας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομικά Ανοιχτής Οικονομίας» ΦΕΚ Διορισμού: 96/01-05-2002 τ. ΝΠΔΔ

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική», ΦΕΚ Διορισμού: 949/26-11-2009 τ. Γ'
 2. Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση» ΦΕΚ Διορισμού: 210/31-08-2000 τ. ΝΠΔΔ

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Μάριος Ζαχαριάδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομικά Ανοικτής Οικονομίας, Οικονομική Μεγέθυνση»

Βιογραφικά των μελών.

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 794/05-05-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 15-05-2014 της Επταμελούς Επιτροπής με θέμα: Επιλογή Προέδρου της Επταμελούς και ορισμός αξιολογητών για την μονιμοποίηση σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη» του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή κ. Χρήστου Καρπέτη.

Καθώς και η αρίθμ. 799/05-05-2014 επιστολή στον υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

------------------------------------------------------------

Στην αρίθμ 1/15-05-2014 συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής ορίστηκαν οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Σπυρίδων Ζήκος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική». ΦΕΚ Διορισμού: 694/03-07-2013 τ. Γ'

2. Philip Arestis, Professor Department of Land Economy, University of Cambridge-U.K., Γνωστικό Αντικείμενο: «Economic and Public Policy»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Χάρρυ Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Αγορές Εργασίας και Μετανάστευση σε Οικονομικές Μεταβάσεις» (ΦΕΚ 1159/29-12-2008 τ. Γ').

2. Αγγελική Νικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομική» (ΦΕΚ 498/11-06-2010 τ.Γ').

------------------------------------------------------------

Με την αρίθμ. 868/21-05-2014 επιστολή απεστάλει στους αξιολογητές και στα μέλη της Επταμελούς ο φάκελος της υποψηφιότητας που κατέθεσε ο κ. Χρήστος Καρπέτης

Μετά την κατάθεση και των τεσσάρων αξιολογήσεων (με αρ. πρωτ.: 895/27-5-2014, 896/27-5-2014, 906/29-5-2014 & 907/29-5-2014), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 909/29-5-2014 πρόσκληση (για συνεδρίαση) του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Παρασκευή 13/6/2014 και ώρα 12:00, με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: ¨Μακροοικονομική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη¨ .

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 908/29-5-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης με την αρίθμ. 908/29-5-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.