Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Μονιμοποίηση κ. Εμμανουήλ Καραγιάννη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στη Ρωσία και το Μετασοβιετικό Κόσμο"
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ιστορικό Μονιμοποίησης κ. Καραγιάννη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή

O κ. Εμμανουήλ Καραγιάννης υπέβαλε στο Τμήμα μας την υπ' αρ. 405/07-01-2014 αίτηση του για τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στη Ρωσία και το Μετασοβιετικό Κόσμο» διότι είχε το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του Ν. 4076/2012 (Α'159) όπως προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α').

Ο κ. Καραγιάννης συμπλήρωσε τριετία από το διορισμό του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή την 31-12-2013 (ΦΕΚ Διορισμού 1259/31-12-2010 τ.Γ')

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στην αριθ. 10/06-02-2014 Συνεδρίαση ενέκριναν την ανωτέρω αίτηση και υπέβαλλαν πρόταση για ορισμό Επταμελούς επιτροπής στην Κοσμητεία, ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών (Συνεδρίαση αριθ. 3/26-02-2014), έγινε η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίησή του κ. Εμμανουήλ Καραγιάννη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στη Ρωσία και το Μετασοβιετικό Κόσμο» στην αριθ. 14/28-03-2014 Συνέλευση του Τμήματος, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

1. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη»
ΦΕΚ Διορισμού:
317/19-05-2011 τ. Γ'

2. Κυριάκος Κεντρωτής, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
ΦΕΚ Διορισμού: 659/11-07-2012 τ. Γ'

3. Νικόλαος Μαραντζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες»
ΦΕΚ Διορισμού: 481/25-06-2009 τ. Γ'

4. Χρήστος Παρασκευόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική»
ΦΕΚ Διορισμού: 339/30-05-2011 τ. Γ'

Εξωτερικά Εσωτερικού

5. Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις»
ΦΕΚ Διορισμού: 1229/29-12-2010 τ. Γ'

6. Κωνσταντίνος Λάβδας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Πολιτική και Ομάδες Συμφερόντων»
ΦΕΚ Διορισμού: 70/25-01-2008 τ. Γ'

Εξωτερικά Εξωτερικού

7. Kostas Konstantinou, Καθηγητής Τμήματος Social and Political Studies, University of Cyprus
Γνωστικό Αντικείμενο: «Political Science»

Αναπληρωματικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

1. Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων»
ΦΕΚ Διορισμού: 89/30-03-2006 τ. ΝΠΔΔ

2. Γεώργιος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική-Ευρώπη και Αναπτυσσόμενος Κόσμος»
ΦΕΚ Διορισμού: 350/01-06-2011 τ. Γ'

3. Παρασκευή Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί»
ΦΕΚ Διορισμού:
238/11-08-2006 τ. ΝΠΔΔ

Εξωτερικά Εσωτερικού

4. Αλέξιος Ηρακλείδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις-Πολιτική Επιστήμη: Θεωρία και Ανάλυση Διενέξεων»
ΦΕΚ Διορισμού:
16/26-01-2005 τ. ΝΠΔΔ

5. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές»
ΦΕΚ Διορισμού: 209/17-03-2010 τ. Γ'

6. Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις και Επικοινωνία»
ΦΕΚ Διορισμού: 511/30-05-2008 τ. Γ'

Εξωτερικά Εξωτερικού

7. Ιωσήφ Ιωσήφ, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις»

Βιογραφικά των μελών.

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 796/05-05-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 15-05-2014 της Επταμελούς Επιτροπής με θέμα: Επιλογή Προέδρου της Επταμελούς και ορισμός αξιολογητών για την μονιμοποίηση σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στη Ρωσία και το Μετασοβιετικό Κόσμο» του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Καραγιάννη.

Καθώς και η αρίθμ. 800/05-05-2014 επιστολή στον υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

---------------------------------------------------------------

Στην αρίθμ 1/15-05-2014 συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής ορίστηκαν οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις»
ΦΕΚ Διορισμού: 1229/29-12-2010 τ. Γ'

2. Kostas Konstantinou, Καθηγητής Τμήματος Social and Political Studies, University of Cyprus
Γνωστικό Αντικείμενο: «Political Science»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Βασίλειος Γούναρης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία των Νεότερων Χρόνων»
ΦΕΚ Διορισμού: 236/30-03-2009 τ. Γ'

2. Παναγιώτης Παπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Συγκριτική Πολιτική στην ΑΝ και ΝΑ Ευρώπη»
ΦΕΚ Διορισμού: 1229/29-12-2010 τ.Γ').

--------------------------------------------------------------------------

Με την αρίθμ. 865/20-05-2014 επιστολή απεστάλει στους αξιολογητές και στα μέλη της Επταμελούς ο φάκελος της υποψηφιότητας που κατέθεσε ο κ. Εμμανουήλ Καραγιάννης.

--------------------------------------------------------------------------

Μετά την κατάθεση και των αξιολογήσεων (με αρ. πρωτ.: 873/22-5-2014, 940/5-6-2014, 961/10-6-2014 & 932/4-6-2014), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 989/13-6-2014 πρόσκληση (για συνεδρίαση) του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Δευτέρα 30-6-2014 και ώρα 12:00, με θέμα: «Πρόσκληση για κρίση του υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Καραγιάννη»

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 988/13-6-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης με την αρίθμ. 987/13-6-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.

Ο Σύλλογος φοιτητών δεν απάντησε.