Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Μάνου σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

1.      Ιστορικό Μάνος

O κ. Ιωάννης Μάνος υπέβαλε στο Τμήμα μας την υπ’ αρ. 48/30-09-2013 αίτηση του για τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου» διότι είχε το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του Ν. 4076/2012 (Α΄159) όπως προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄).

Ο κ. Μάνος συμπλήρωσε τριετία από το διορισμό του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή την 24-08-2013. (Η ανάληψη καθηκόντων έγινε στις 24-08-2010, ΦΕΚ Διορισμού 1683/03-08-2010 τ. Γ’)

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στην αριθ. 8/18-12-2013 συνεδρίαση της ενέκριναν την ανωτέρω αίτηση και υπέβαλλαν πρόταση για ορισμό Επταμελούς επιτροπής στην Κοσμητεία.

Η 7μελής συγκροτήθηκε στην τελική της μορφή ύστερα από τις αρίθμ. 8/18-12-2013 & 10/6-2-2014 συνεδριάσεις της Σ.του Τμήματος και ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών (Συνεδρίασεις αριθ. 3/26-02-2014 & 14/28-3-2014), ως εξής:

 Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη» ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-05-2011 τ. Γ΄
 2. Φωτεινή  Τσιμπιρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της ΝΑ Ευρώπης» ΦΕΚ Διορισμού: 51/28-01-2010 τ. Γ΄

3.   Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης» ΦΕΚ Διορισμού: 446/11-04-2012 τ. Γ’

 

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία » ΦΕΚ Διορισμού: 237/02-08-2000 τ. ΝΠΔΔ
 2. Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία και εθνογραφία της Ελλάδας» ΦΕΚ Διορισμού: 298/04-05-2007 τ. Γ΄

6.   Βασίλειος Νιτσιάκος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Λαογραφία» ΦΕΚ Διορισμού: 74/05-04-2005 τ. ΝΠΔΔ

 

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Sarah Green, Professor, School of Social Sciences, University of Manchester-U.K.Γνωστικό Αντικείμενο: «Social Anthropology»

 Αναπληρωματικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Κωνσταντούλα Μπάδα-Τσομώκου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Λαογραφία» ΦΕΚ Διορισμού: 74/05-04-2005 τ. ΝΠΔΔ

    2.     Παύλος Κάβουρας, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών του εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Εθνογραφία Παραδοσιακής Μουσικής)» ΦΕΚ Διορισμού: 67/31-01-2007 τ. Γ’

 1. Ρωξάνη Καυτατζόγλου, Διδάκτορας Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθύντρια ΕΚΚΕ, Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία»

 

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Michael Herzfeld, Ernest E. Monrad Professor of the Social Sciences του Harvard University, με γνωστικό αντικείμενο “Social Anthropology, European Ethnology”
 2. James Faubion, Professor Department of Anthropology, Rice Unoversity of Texas, USA
 3. Maria Couroucli, Ερευνήτρια, μέλος του Εργαστηρίου Εθνολογίας και Συγκριτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) της Γαλλίας, Πανεπιστήμιο Paris C-Nanterre
 4. Nia George, Professor, School of Social Sciences, Rice University of Texas, USA

 

Βιογραφικά των μελών.

 

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 795/05-05-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 15-05-2014 της Επταμελούς Επιτροπής με θέμα: Επιλογή Προέδρου της Επταμελούς και ορισμός αξιολογητών για την μονιμοποίηση σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου» του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή κ. Ιωάννη Μάνου.

Καθώς και η αρίθμ. 801/05-05-2014 επιστολή στον υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην αρίθμ 1/15-05-2014 συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής ορίστηκαν οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.   Νιτσιάκος Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Λαογραφία», ΦΕΚ Διορισμού: 74/05-04-2005 τ. ΝΠΔΔ

2.   Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία», ΦΕΚ Διορισμού: 237/02-08-2000 τ. ΝΠΔΔ Γνωστικό Αντικείμενο: «Economic and Public Policy»

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 1.         Jane Cowan, Professor, Department of Anthropology, University of Sussex-UK.

2.         Laurie Hart, Professor, Department of Anthropology, Haverford College, USA.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Με την αρίθμ. 869/27-05-2014 επιστολή απεστάλει στους αξιολογητές και στα μέλη της Επταμελούς ο φάκελος της υποψηφιότητας που κατέθεσε ο κ. Ιωάννης Μάνος.

 Μετά την κατάθεση και των αξιολογήσεων (με αρ. πρωτ.: 1109/24-7-14, 1103/21-7-2014, 1027/25-6-2017 και 1034/26-6-2014), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ.  30/11-9-2014  πρόσκληση (για συνεδρίαση) του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Τρίτη 30-9-2014 και ώρα 11:00 π.μ., με θέμα: «Κρίση  υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα   Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου». »

Σ.Σ. Το τακτικό εξωτερικό μέλος Καθηγήτρια κ. Δήμητρα Γκέφιου Μαδιανού αντικαταστάθηκε από το πρώτο αναπληρωματικό εξωτερικό μέλος καθηγήτρια κ. Κωνσταντόυλα Μπάδα Τσομωκού λόγω συνταξιοδότησης της από 31/8/2014.

 Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 28/11-9-2014 επιστολή της Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 29/11-9-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.