Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: Δικαιολογητικά για την εγγραφή πολύτεκνων και ειδικών κατηγοριών
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των αιτουμένων την μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τεύχος Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τεύχος Α'/2014) και της υπΆ αριθμ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 υπουργικής απόφασης θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος από 29-10-2014 έως και 7-11-2014.