Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση μίας θέσης καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική"
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» προέκυψε ύστερα από αίτηση για εξέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Γεώργιου Μακρή. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρίθμ. 685/2-6-2014 τ. Γ' και η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληξε την 27/7/2014, υποβλήθηκε μία αίτηση του κ. Γεώργιου Μακρή με αριθμό πρωτοκόλλου 1088/14-7-2014.

Στη συνέχεια ύστερα από:

Ι) την αριθμ. 2/24-9-2014 Γ.Σ. του τμήματος (πρόταση),

ΙΙ) την αρίθμ. 2/13-10-2014 απόφαση παροχής σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και

ΙΙΙ) την αρίθμ. 6/29-10-2014 Γ.Σ. του τμήματος (συγκρότηση).

Συγκροτήθηκε η Ειδική Επταμελής Επιτροπή επιλογής – εξέλιξης για θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» με την εξής σύνθεση:

Τακτικά μέλη:

Εσωτερικά Μέλη

1. Σπυρίδων Ζήκος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική» ΦΕΚ Διορισμού: 694/3-7-2013 τ. Γ'

2.Δημήτριος Κυρκιλής, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Αν. Ευρώπη και τα Βαλκάνια» ΦΕΚ Διορισμού: 524/20-5-2013 τ. Γ'

3. Στέλλα Καραγιάννη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Δημόσια Οικονομική», ΦΕΚ Διορισμού: 16/22-1-2002 τ. ΝΠΔΔ

4. Νικόλαος Παπασυριόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Επενδύσεις και Ανάπτυξη» ΦΕΚ Διορισμού: 1243/22-11-2012 τ. Γ'

Εξωτερικά Εσωτερικού

5.Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία», ΦΕΚ Διορισμού: 806/1-10-2009 τ. Γ'

6. Σαράντης - Ευάγγελος Λώλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Παν/μίου, Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη», ΦΕΚ Διορισμού: 851/21-10-2009 τ. Γ'

Εξωτερικά Εξωτερικού

7. Costas Lapavitsas, Professor Department of Economics, University of London, The School of Oriental and African Studies, Γνωστικό Αντικείμενο: “Economics, Economic Development and Financial Systems”

Αναπληρωματικά μέλη:

Εσωτερικά Μέλη

1. Αγγελική Νικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Δημόσια Οικονομική» ΦΕΚ Διορισμού: 498/11-6-2010 τ. Γ'

2. Σταύρος Μαυρουδέας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Οικονομία», ΦΕΚ Διορισμού: 694/3-7-2013 τ. Γ'

3. Νικόλαος Δριτσάκης, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση», ΦΕΚ Διορισμού: 198/7-7-2006 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

4. Ερωτόκριτος Βαρελάς, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: « Νομισματική Θεωρία και Πολιτική», ΦΕΚ Διορισμού: 999/29-10-2008 τ. Γ'

Εξωτερικά εσωτερικού

5.Άγγελος Κότιος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιώς, Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Αναπτυξιακές Σχέσεις», ΦΕΚ Διορισμού: 1140/18-12-2008 τ. Γ'

6. Σοφοκλής Μπρισίμης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Νομισματική Ανάλυση», ΦΕΚ Διορισμού: 181/12-11-1999 τ. ΝΠΔΔ

Εξωτερικά Εξωτερικού

7.Γεώργιος Ριζόπουλος, Καθηγητής Universite Paris-Diderot, UFR GHSS-LADYSS CNRS

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά των Θεσμών και των Οργανώσεων.

------------------------- ------------------------

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 271/11-11-2014 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 24-11-2014 της Επταμελούς Επιτροπής με θέμα: Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για θέση Καθηγητή της πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική».

Καθώς και η αρίθμ. 272/11-11-2014 επιστολή στον υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

-------------------------- ------------------------

Στην αρίθμ 24-11-2014 συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής ορίστηκαν οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία» ΦΕΚ Διορισμού: 806//01-10-2009 τ. Γ’

2. Σοφοκλής Μπρισίμης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Νομισματική Ανάλυση», ΦΕΚ Διορισμού: 181/12-11-1999 τ. ΝΠΔΔ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Χάρρυ Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: «Αγορές Εργασίας και Μετανάστευση σε Οικονομίες Μετάβασης», ΦΕΚ Διορισμού: 1159/29-12-2008 τ. Γ’

2. Ευστάθιος Τσοτσορός, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου, Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα», ΦΕΚ Διορισμού: 814/31-08-2010 τ.Γ’

-------------------------- ------------------------

Με την αρίθμ. 393/3-12-2014 επιστολή απεστάλει στους αξιολογητές και στα μέλη της Επταμελούς ο φάκελος της υποψηφιότητας που κατέθεσε ο κ. Γεώργιος Μακρής.


Μετά την κατάθεση και των αξιολογήσεων (με αρ. πρωτ.: 417/15-12-2014, 419/16-12-2014 & 446/24-12-2014), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ.  527/3-2-2015  πρόσκληση (για συνεδρίαση) του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Δευτέρα 16/02/2015 και ώρα 12:00 μ., με θέμα: «Κρίση  υποψηφίου για θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική». »

 

 

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με επιστολή της Προέδρου της 7-μελούς.

 

Επίσης  με την αρίθμ. 3/2/2015 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.


H συνεδρίαση της κρίσης πραγματοποιήθηκε την 16/2/2015 και επί παρόντων έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης, ψήφισαν και οι έξι (6) υπέρ της εξέλιξης του κ. Μακρή στη θέση Καθηγητή της πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική».