Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής με Οικονομικά Κριτήρια
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής με Οικονομικά ΚριτήριαΟι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ολοκλήρωση μεταφοράς θέσης με οικονομικά κριτήρια περιλαμβάνουν:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(κατάθεση στις 7, 8 και 9 Ιανουαρίου 2015)


α) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.

β) Το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος και την ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ που ο επιτυχών δήλωσε στην αίτησή του και από τον οποίο προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς κατά το έτος 2014. Γίνεται ρητή μνεία ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε συμπληρωματική αυτής, πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι την ψήφιση του Ν. 4274/2014 (Α΄ 147), δηλαδή μέχρι τις 14.07.2014.

γ) Τη βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

δ) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάθεση δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε προσωπικά από τον υποψήφιο, είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου του (π.χ. ΚΕΠ ή ΑΤ).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τριμελής Επιτροπή οριζόμενη από το Τμήμα θα διενεργήσει τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ενώ η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η Γραμματεία, αφού λάβει γνώση της απόφασης ΓΣ, θα ενημερώσει τους υποψηφίους σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης μεταφοράς της θέσης τους στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκε η εγγραφή υποβάλλουν αίτηση διαγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης και κρατούν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Στη συνέχεια αναφέρουν απλώς αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τον υποψήφιο.

Η Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ζητά αυτεπάγγελτα και παραλαμβάνει υπηρεσιακά από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης το φάκελο του επιτυχόντος, όπου περιέχεται και η βεβαίωση διαγραφής του.


Το παρόν κείμενο είναι αναρτημένο στις Ανακοινώσεις του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, όπου επισυνάπτονται επίσης τα παρακάτω ηλεκτρονικά έγγραφα:

Γενικές πληροφορίες και ανακοινώσεις του Τμήματος αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.