Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Θεματική Ενότητα: Οικονομικών Επιστημών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στις ερευνητικές περιοχές των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε αυτό να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών απονέμεται για μια πρωτότυπη συμβολή σ' ένα από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης.

Το Πρόγραμμα για την απόκτηση του παραπάνω διπλώματος είναι πλήρους φοίτησης.

Για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

1. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Μεταπτυχιακό τίτλο (Master) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

3. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Proficiency Cambridge ή Michigan) που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών ή TOEFL με βαθμό 213 και άνω ή IELTS με βαθμό 5,5 και άνω, τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) έτη. Δεν απαιτείται αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας, όταν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή όταν η γνώση της αγγλικής γλώσσας υπήρξε προϋπόθεση για την εισαγωγή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει παρακολουθήσει.

Στην αξιολόγηση της αίτησης του υποψηφίου θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών (σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2016 (εκτός από το χρονικό διάστημα 8/8-16/8/2016) τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών:

· Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Ε.), η οποία θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή.

· Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

· Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

· Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.

· Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

· Αποδεικτικά (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

· Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένους φακέλους.

· Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει)

· Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφόσον υπάρχουν).

· Περίληψη της Ερευνητικής Πρότασης (1 σελίδα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 891-211, e-mail: ecosecr;@uom.gr Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι Δευτέρα-Παρασκευή 11:30-13:00.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομιών Επιστημών

Κωνσταντίνος Καρφάκης

Καθηγητής