Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθμ. 4/14-10-2015 συνεδρίαση της, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

α) του άρθρου 10 παρ.1 και 2 του ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ.Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.8.2012 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»,

β) του εδ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011,

γ) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4076/2012,

δ)της παρ. 16 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»,

ε) την με αριθμ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18.9.2012 (Α 435/25.9.2012) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Εγκύκλιος εφαρμογής του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012»,

στ) την με αριθμ. Φ.122.1/184/16376/Β2/06.02.2013 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέση εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο»,

ζ) την αριθμ. 127/8-10-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, άρθρο 6 παρ. 3.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 με ηλεκτρονική ψηφοφορία

Μέλη της πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ορίστηκαν οι κ.κ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Καθηγητής, Κ. Τσιτσελίκης
  2. Επ. Καθηγητής Παν. Μιχαηλίδης
  3. Αν. Καθηγήτρια, Ελ. Γαβρά
  4. Καθηγητής, Γ. Μακρής
  5. Επ. Καθηγήτρια, Στ. Μαυρογένη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λέκτορας, Αικ. Καλλιαρέκου

2. Επ. Καθηγητής, Αθ. Κουλακιώτης

3. Αν. Καθηγητής, Νικ. Ζάϊκος

4. Επ. Καθηγητής, Βλ. Βλασίδης

5. Αν. Καθηγητής, Δ. Σταματόπουλος

Υποψήφιος Πρόεδρος ανακηρύχθηκε ο μοναδικός υποψήφιος Καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής.