Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαπιστωτική Πράξη εκλογής τριών μελών της Κοσμητείας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
Θεματική Ενότητα: Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος