Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Βάσει Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (βλ. ΑΔΑ: 6ΡΖΣ4653ΠΣ-8ΤΦ)

  1. Κυρώθηκαν οι συνοδευτικοί πίνακες αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2015 και περιλαμβάνουν αυτούς που εισάγονται με ποσοτικό περιορισμό σε Σχολές, Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 184/30-12-2015).
  2. Όσοι εκ των ανωτέρω δεν επιθυμούν να εγγραφούν στη σχολή, τμήμα / εισαγωγική / κατεύθυνση τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου εισάγονται δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α? 184/30- 12-2015), οφείλουν να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους.
  3. Για τις εγγραφές ορίζεται προθεσμία από 27 Iανουαρίου 2016 έως και 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 9:00 π.μ. - 14.30 μ.μ.

Οι εισαγόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.151/110270/Β6/15-07-2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 1920/16-07-2014) - (ΑΔΑ:ΒΙΣΩ9-ΜΧΙ) και συγκεκριμένα τα εξής:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74), τίτλου απόλυσης
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας
  4. Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους. Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές του Α΄ εξαμήνου οι οποίοι εισήχθησαν με ποσοτικό περιορισμό με την κατηγορία των αθλητών, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν την αλλαγή Σχολής/ Τμήματος, αλλά τη συνέχιση της φοίτησής τους, βάσει των από 09-12-2015 κυρωμένων πινάκων επιλογής, θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΑΔΑ: 791Δ4653ΠΣ-ΒΥ3

Από τη Γραμματεία Τμήματος ΕΠ