Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Φοιτητικά

1) Σύμφωνα με το Νόμο αριθ. 4327, Άρθρο 33, "Το άρθρο 80 παρ. 9 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται αφότου ίσχυσε. Η φοιτητική ιδιότητα των υπαχθέντων στην καταργούμενη διάταξη θεωρείται ως μηδέποτε απολεσθείσα και όλες οι πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτή θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες".

2) Σύμφωνα με το Νόμο αριθ. 4415, Άρθρο 56, παρ. 3, "Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στη Σχολή. Οι φοιτητές που επανεγγράφονται με την ανωτέρω διαδικασία επανέρχονται στη Σχολή και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) για τη διακοπή σπουδών".