Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: Προκήρυξη για υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την παρακάτω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

Α. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή / και Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος ΒΣΑΣ ή αντίστοιχου διπλώματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως προς την ισοτιμία του από το ΔΟΑΤΑΠ, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται στο Τμήμα ΒΣΑΣ. Η συνάφεια του ως άνω διπλώματος με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται στο Τμήμα ΒΣΑΣ υπόκειται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Η ελάχιστη βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πρέπει να είναι «Λίαν Καλώς» (με ελάχιστον τον βαθμό 7 για ελληνικούς τίτλους).

Β. Η γνώση σε επίπεδο επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από πτυχίο επιπέδου Γ1. Επιπλέον, αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Απριλίου 2016.

  1. Έντυπη αίτηση (σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
  2. Αντίγραφα του Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Αναλυτική βαθμολογία του Πτυχίου.
  4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών.
  5. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές.
  6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 300 λέξεις).
  7. Ένα αντίτυπο ή αντίγραφο τυχόν δημοσιεύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.uom.gr - Σχολές και Τμήματα - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών - Διδακτορικές Σπουδές.