Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Βάσει της υπουργικής απόφασης ΑΔΑ: 76Κ24653ΠΣ-ΛΑΓ, οι εισαγόμενοι στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την κατηγορία Αθλητών θα εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, τα ακόλουθα:

I. Αίτηση εγγραφής

II. Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης

III. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

IV. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, θα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους. Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.